God avkastning och stärkt diversifiering

AMF rapporterar en totalavkastning på 5,8 (4,5) procent för perioden januari till september 2017, och en solvensgrad på 196 procent per den 30 september. AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring låg under perioden på 11 (13) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen mätt på rullande 12 månader har under de senaste fem åren varit 8,4 procent, respektive 6,4 procent under de senaste tio åren.


- Vi fortsätter att leverera en mycket bra avkastning till våra sparare i en lågavkastande miljö, samtidigt som vår förvaltningskostnad ligger på en historiskt låg nivå. För AMF där all vinst går tillbaka till kunderna, innebär det att vi kan hålla riktigt låga avgifter. För att även framöver säkra goda förutsättningar att leverera bra och rättvisa pensioner engagerar vi oss i det aktuella arbetet med att utforma ett nytt regelverk för tjänstepensionsbranschen. Den svenska modellen för tjänstepensioner, där arbetsmarknadens parter tar ett stort ansvar för kvaliteten och vi kan göra långsiktiga investeringar i alternativa tillgångar, har varit bra för pensionsspararna och är värd att slå vakt om, säger Johan Sidenmark, vd AMF.  

- Såväl våra svenska som våra utländska aktier bidrog tillsammans med våra fastighetsinvesteringar till ännu ett starkt kvartal. Vägen dit var dock skakig, och periodens inledning präglades av fallande börser och en stor osäkerhet. Även om marknaden återhämtade sig starkt under slutet av perioden pekar den ryckiga utvecklingen på behovet av fortsatt diversifiering och riskspridning. AMFs starka solvens, och vår långsiktiga investeringshorisont, gör det möjligt för oss att röra oss i en sådan riktning, och under hösten har vi i linje med detta berättat att vi investerar 1,5 miljarder i olistade Anticimex, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF.
 

Förvaltningskostnaden för traditionell försäkring uppgick till 0,11 (0,13) procent. Premieinkomsten uppgick till 15,2 (15,0) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,7 (2,6) miljarder kronor. Resultatet uppgick till 32,5 (1,5) miljarder kronor. AMFs solvensgrad har sedan årsskiftet ökat med sex procentenheter till 196 procent.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 126,7 (120,0) miljarder kronor.  

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 591 (563) miljarder kronor.
 

Nyckeltal Jan-Sept 2017 Jan-Sept 2016
Totalavkastning (%) 5,8 4,5
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 8,4 8,7
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 6,4 6,6
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%)* 0,11 0,13
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)* 0,03 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** 15 214 15 025
Koncernens totalresultat (Mkr)**** 32 500 1 458
     
  Sept 2017 Dec 2016
Solvensgrad (%)*** 196 190
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 463 471 442 039
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 126 668 119 986
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 591 203 562 848
     
* Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (0,11 %) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (0,03 %) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.  
** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,7 (2,6) miljarder kronor.  
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.  
**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om  -0,7 ( -23,6 )  miljarder kronor till periodens resultat.
 

 

 

 

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

 

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 590 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi fortsätter att leverera en mycket bra avkastning till våra sparare i en lågavkastande miljö, samtidigt som vår förvaltningskostnad ligger på en historiskt låg nivå. För AMF där all vinst går tillbaka till kunderna, innebär det att vi kan hålla riktigt låga avgifter. För att även framöver säkra goda förutsättningar att leverera bra och rättvisa pensioner engagerar vi oss i det aktuella arbetet med att utforma ett nytt regelverk för tjänstepensionsbranschen. Den svenska modellen för tjänstepensioner, där arbetsmarknadens parter tar ett stort ansvar för kvaliteten och vi kan göra långsiktiga investeringar i alternativa tillgångar, har varit bra för pensionsspararna och är värd att slå vakt om
Johan Sidenmark, vd AMF
Såväl våra svenska som våra utländska aktier bidrog tillsammans med våra fastighetsinvesteringar till ännu ett starkt kvartal. Vägen dit var dock skakig, och periodens inledning präglades av fallande börseroch en stor osäkerhet. Även om marknaden återhämtade sig starkt under slutet av perioden pekar den ryckiga utvecklingen på behovet av fortsatt diversifiering och riskspridning. AMFs starka solvens, och vår långsiktiga investeringshorisont, gör det möjligt för oss att röra oss i en sådan riktning, och under hösten har vi i linje med detta berättat att vi investerat 1,5 miljarder i olistade Anticimex
Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF