Livbolagen - så funkar det

Livbolagen - så funkar det Livbolagen och deras ekonomiska ställning är föremål för ett stort intresse från media för närvarande. De termer som används för att beskriva bolagens produkter och finansiella ställning kan dock vara svåra att förstå. Här förklaras några av de vanligaste begreppen. Livbolag är ett försäkringsbolag som bl a erbjuder pensionsförsäkringar. Man brukar skilja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Traditionell försäkring är en form av pensionssparande där förvaltaren tar hela ansvaret för hur pengarna ska placeras för att växa bäst. Du garanteras en viss ränta, vad som än händer i ekonomin, och ditt sparande får ett extra tillskott i form av återbäring (ej garanterad) om placeringarna ger bättre resultat än den garanterade räntan. Pengarna placeras normalt i en blandning av aktier, obligationer och fastigheter. Garanterad ränta finns alltid i en traditionell försäkring och innebär att för de inbetalningar som görs, de så kallade premierna, garanteras du en ränta före skatt och avgifter under hela försäkringens livstid. Hos AMF Pension är den garanterade räntan 3 procent minus skatt och avgifter från den 1 maj. Exempel: Den garanterade räntan är 3 procent. Skatt och avgifter uppgår till 0,8 procent. Du betalar in 100 kronor i din traditionella försäkring. Efter ett år har du då ett garanterat kapital på 103 - 0,8 = 102,20 kronor i din försäkring. Återbäringsränta är den räntesats med vilken pensionskapitalet i en försäkring räknas upp. Räntans storlek varierar, eftersom resultatet av kapitalförvaltningen varierar. Över längre perioder brukar återbäringsräntan vara högre än den garanterade räntan. Överskottet - den så kallade återbäringen - fördelas ut preliminärt till försäkringstagarna. Återbäringen är inte garanterad utan är en del av bolagets riskkapital och kan därför användas till att täcka eventuella förluster i bolaget. Exempel: Återbäringsräntan är 10 procent och den garanterade räntan är 3 procent (vi bortser här från skatt och avgifter). Ett pensionskapital på 100 kronor växer då på ett år till 110 kronor. Av dessa pengar är 103 kronor garanterade. Skillnaden mellan 110 kronor och 103 kronor utgör återbäringen. Dessa 7 kronor fördelas "preliminärt" till spararen men de är inte garanterade vilket innebär att de kan användas för att täcka förluster i bolaget om det skulle uppstå sådana ett senare år. Kollektiv konsolidering är skillnaden i kronor mellan marknadsvärdet av bolagets tillgångar och det sammanlagda värdet av alla bolagets åtaganden gentemot försäkringsspararna, inklusive den återbäring som har fördelats ut. När konsolideringen är positiv, så är tillgångarna större än åtagandena. Konsolideringen byggs upp genom vinster i kapitalförvaltningen. De sparade vinstmedlen fungerar som en buffert mellan år med bättre respektive sämre utveckling på kapitalmarknaden. Bufferten möjliggör en jämnare avkastning över tiden för traditionella försäkringar. Kollektiv konsolideringsgrad innebär att konsolideringen uttrycks som en procentsats. Marknadsvärdet av tillgångarna ställs i förhållanden till värdet av åtagandena. Exempel: En konsolideringsgrad på 105 innebär det att det finns tillgångar värda 105 kronor för varje 100-lapp som bolagets sparare har i garanterade medel plus återbäring i sina försäkringar. En konsolideringsgrad på 95 innebär å andra sidan att bolaget har tillgångar på 95 kronor i tillgångar för varje hundralapp i åtaganden. Bolaget skulle alltså inte kunna leva upp till de garanterade åtagandena plus återbäringen OM alla pengar skulle betalas ut idag. Men eftersom de flesta kunder har många år kvar till sin pension så har bolaget tid på sig att återställa konsolideringsgraden. Konsolideringsintervall - varje livbolag har en policy där det framgår vilken konsolideringsgrad som bolaget ska eftersträva. Normalt uttrycks detta i ett intervall. AMF Pensions konsolideringsintervall är 105-125 och målkonsolideringen är 115. För några år sedan låg konsolideringsgraden i de flesta livbolag över målet, och bolagen höjde då återbäringsräntan för att fördela överskottet. Idag ligger de flesta livbolag nedanför intervallet och skall därför vidta åtgärder för att höja konsolideringen. Solvens anger bolagets förmåga att betala sina garanterade åtaganden. Det finns några olika mått som brukar förekomma. Solvensgrad uttrycks i procent och är det solvensbegrepp som kanske är lättast att förstå intuitivt. När AMF Pension räknar ut sin solvensgrad så ställs marknadsvärdet på bolagets totala tillgångar i relation till vad som har garanterats försäkringstagarna i form av framtida försäkringsbelopp, de så kallade försäkringstekniska avsättningarna (FTA). Exempel: en solvensgrad på 200 procent innebär att värdet på livbolagets tillgångar är dubbelt så stort som det som krävs för att täcka de garanterade åtagandena. Kapitalbasen är i princip ett bolags totala tillgångar minus de försäkringstekniska avsättningarna. Solvensmarginalen är ett mått i kronor som beräknas som ca 4 procent av FTA (d v s de pengar som har garanterats spararna). Solvenskvot är kapitalbasen dividerad med solvensmarginalen och den skall alltid överstiga 1. När kvoten är under 3 håller Finansinspektionen ett särskilt öga på bolaget. Bolag som drivs enligt ömsesidiga principer - Allt överskott som uppstår i rörelsen fördelas mellan försäkringstagarna och ingen utdelning sker till aktieägarna, i de fall det finns sådana. För ytterligare information, kontakta Anna Allerstrand, Trygghetsekonom, 070-519 24 60 eller Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00480/wkr0002.pdf

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar