Positiv avkastning under turbulent kvartal

AMF rapporterar en totalavkastning på 0,7 (2,5) procent för perioden januari-mars 2018, och en solvensgrad på 196 (193) procent. AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring uppgår till 11 (12) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 7,9 (8,5) procent och 7,2 (6,4) procent under de senaste tio åren.


- Vi lägger ett turbulent kvartal till handlingarna som inskärper bilden av att vi kan förvänta oss en mer osäker utveckling på de finansiella marknaderna framöver. Jag är mot den bakgrunden glad över att vi under ett antal år målmedvetet arbetat för att stärka vår förmåga att leverera en konkurrenskraftig avkastning, även i en mer lågavkastande miljö. Vi har investerat och kommer att fortsätta investera i onoterade och alternativa tillgångar, något vi har särskilt goda möjligheter att göra tack vara vår starka solvens och vår långsiktiga investeringshorisont. Vi har även en stor styrka i våra riktigt låga kostnader per kund, som innebär att vi kan hålla bland de lägsta avgifterna i branschen. Det är positivt oavsett konjunkturläge givetvis, men särskilt viktigt för pensionsspararna i ett läge där pengarna inte kan förväntas växa lika snabbt som vi vant oss vid, säger Johan Sidenmark, vd AMF.  

- Givet den stormiga inledningen på året är jag nöjd med att vi kan leverera ett positivt resultat under årets första kvartal. Det är till stor del vår aktieportfölj som bidragit till avkastningen, medan ränteportföljen tyngts av stigande räntor, och kronförsvagningen har inneburit ökade kostnader för valutasäkring. Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete med att bygga en mer diversifierad portfölj och därmed förbättra våra möjligheter till en långsiktigt hållbar avkastning, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF.

Under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,11 (0,12) procent. Premieinkomsten uppgick till 12,4 (11,7) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 1,7 (1,6) miljarder kronor. Solvensgraden uppgår till 196 procent vilket är i nivå med årsskiftet.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 125 (123) miljarder kronor. En majoritet av fonderna levererade över sina jämförelseindex.  

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 604 (582) miljarder kronor.

Samtliga jämförsiffror i texten ovan avser motsvarande period föregående år.

Nyckeltal Jan-Mars 2018 Jan-Mars 2017
Totalavkastning (%) 0,7 2,5
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 7,9 8,5
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 7,2 6,4
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) 0,11 0,12
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) 0,03 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)* 12 423 11 724
Koncernens totalresultat (Mkr)** 9 183 16 138
     
  Mars 2018 Mars 2017
Solvensgrad (%)*** 196 193
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 477 188 458 334
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 125 096 122 668
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 603 768 581 936
     
* Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (0,11 %) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (0,03 %) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.
** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 1,7 (1,6) miljarder kronor.
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om -0,8 (-0,8) miljarder kronor till periodens resultat.
 

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

 

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi lägger ett turbulent kvartal till handlingarna som inskärper bilden av att vi kan förvänta oss en mer osäker utveckling på de finansiella marknaderna framöver. Jag är mot den bakgrunden glad över att vi under ett antal år målmedvetet arbetat för att stärka vår förmåga att leverera en konkurrenskraftig avkastning, även i en mer lågavkastande miljö. Vi har investerat och kommer att fortsätta investera i onoterade och alternativa tillgångar, något vi har särskilt goda möjligheter att göra tack vara vår starka solvens och vår långsiktiga investeringshorisont. Vi har även en stor styrka i våra riktigt låga kostnader per kund, som innebär att vi kan hålla bland de lägsta avgifterna i branschen. Det är positivt oavsett konjunkturläge givetvis, men särskilt viktigt för pensionsspararna i ett läge där pengarna inte kan förväntas växa lika snabbt som vi vant oss vid.
Johan Sidenmark, vd AMF
Givet den stormiga inledningen på året är jag nöjd med att vi kan leverera ett positivt resultat under årets första kvartal. Det är till stor del vår aktieportfölj som bidragit till avkastningen, medan ränteportföljen tyngts av stigande räntor, och kronförsvagningen har inneburit ökade kostnader för valutasäkring. Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete med att bygga en mer diversifierad portfölj och därmed förbättra våra möjligheter till en långsiktigt hållbar avkastning.
Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF