Stabil avkastning på skakig marknad

AMF rapporterar en totalavkastning på 3,5 (4,2) procent och en solvensgrad på 198 (193) procent för perioden januari-juni 2018. AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring var under perioden 11 (11) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 8,5 (8,6) procent, och 7,8 (6,2) procent under de senaste tio åren.

Den globala konjunkturen har under perioden varit fortsatt stark, även om det har varit betydlig större rörelser på de finansiella marknaderna än under de senaste åren. Aktiemarknaderna har på det stora hela haft en positiv utveckling, och bolagsrapporterna har visat på fortsatt styrka. Den globala valutamarknaden har präglats av en starkare dollar och en generellt svagare krona. Generellt sett ligger de globala räntorna fortsatt på historiskt låga nivåer med undantag av de amerikanska räntorna som har stigit under året som en följd av den amerikanska centralbankens räntehöjningar.

- Trots periodvis snabba och förhållandevis kraftiga svängningar på de finansiella marknaderna, bland annat i spåren av oron för eskalerande globala handelskonflikter, levererar vi en stabil avkastning till våra fyra miljoner pensionssparare. Vi har det senaste halvåret stärkt vårt erbjudande ytterligare, dels genom avgiftssänkningar för våra fondförsäkringskunder men också genom att vidta åtgärder för att säkra vår ambition om stabila utbetalningar för våra utbetalningskunder och en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare, även vid ett försämrat konjunkturläge, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Under halvåret stod aktie- och fastighetsportföljerna för den starkaste utvecklingen med en avkastning på 7,9 respektive 7,1 procent. Alternativa tillgångar, så som infrastruktur, avkastade 2,4 procent, medan den räntebärande portföljen avkastade svagt negativ, - 0,1 procent.

Större trygghet genom bredare portfölj
AMF har under ett antal år arbetat för att bredda portföljen och förbättra riskspridningen, för att bättre kunna möta en svalare framtida konjunktur. Det har skett genom omfattande investeringar i fastigheter, som idag motsvarar runt 20 procent av de samlade tillgångarna, genom investeringar i onoterade bolag som Anticimex och Volvo Cars, och genom investeringar i alternativa tillgångar så som infrastruktur. Sedan halvårsskiftet redovisas alternativa tillgångar som ett särskilt tillgångsslag i den ekonomiska rapporteringen.

- Vi levererar en konkurrenskraftig avkastning under halvåret och konjunkturen är fortsatt stark. Men orosmolnen finns där vid horisonten så vi arbetar vidare för att kunna stå stadigt även vid ett konjunkturellt väderomslag. Vi har bland annat sänkt risken i vår portfölj genom att minska andelen aktier något och gjort investeringar i mindre konjunkturkänsliga alternativa tillgångar som infrastruktur. Under våren slöt vi i linje med detta en överenskommelse om att köpa drygt en tredjedel av aktierna i ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag, Stena Renewable, och vår ambition är att växa ytterligare inom alternativa tillgångar, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF.

Ett hållbarhetsarbete med spararen i fokus
AMFs ambition är att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten, snarare än att vara något som väljs till eller finns inom vissa avgränsade områden. Utgångspunkten inom investeringsområdet är övertygelsen om att bolag som är framgångsrika inom hållbarhet har bättre förmåga att skapa långsiktigt god avkastning. Som förvalsbolag ska AMFs kunder känna sig trygga med att deras pensionspengar hanteras på ett ansvarsfullt sätt, även om de inte själva gör aktiva val.

Under våren antogs en särskild policy för fossil energi för AMF. Policyn stadgar bland annat att AMF helt ska undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 10 procent av bolagets omsättning.

AMF ska bidra till en pensionsmarknad där spararnas intressen sätts främst. Som ett led i det presenterade AMF under våren för tredje året i rad en granskning av flyttmarknaden för kollektivavtalad tjänstepension. Syftet med kartläggningen är bland annat att säkerställa att spararnas informationsunderläge inte utnyttjas. Återigen kunde dock konstateras att andelen sparare som får sin tjänstepension flyttad utan att de känner till det är hög – 34 procent – och att fler än en fjärdedel fortsatt hamnar i ett sparande som inte motsvarar de egenskaper som man säger sig eftersträva. Detta pekar på behovet av större ansvarstagande och fortsatta ansträngningar från samtliga aktörer inom branschen.  

AMF Fonder har för elfte året i rad presenterat en granskning av avgifterna på den svenska fondmarknaden, vilket även det är ett sätt att bidra till en bättre och mer kundvänlig marknad. Granskningen visade på ett rekordstort fondsparande, och på sjunkande avgifter, bland annat som ett resultat av att ett antal fondbolag tagit bort dyrare fonder ur sitt urval.

Med- och motgångar vid ITP-upphandling
Under våren presenterades resultatet av upphandlingen av förvaltare för tjänstepension för privatanställda tjänstemän inom ITP. AMF kommer även fortsättningsvis att vara ett av de fem valbara alternativen inom traditionell försäkring, vilket är positivt. Däremot kommer det under de närmaste fem åren inte vara möjligt att som ny pensionssparare inom ITP välja en fondförsäkring hos AMF.

Konkurrensen bland de femton offererande bolagen var hård, skillnaderna små och enbart fem valdes ut. Trots att AMF lämnade ett erbjudande med mycket konkurrenskraftiga avgifter bedömdes andra saker väga tyngre. AMF kommer att jobba hårt för att nästa gång bli ett valbart alternativ även inom fondförsäkring samt se till att de befintliga fondförsäkringskunderna inom ITP får en så bra tjänstepensions som möjligt.

Låga kostnader och höga premieintäkter
Under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,11 (0,11) procent. Premieinkomsten uppgick till 14,7 (14,2) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,3 (2,2) miljarder kronor. Resultatet uppgick till 19,9 (23,7) miljarder kronor. AMFs solvensgrad uppgick vid halvårsskiftet till 198 (193) procent.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 130 (125) miljarder kronor.  

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 619 (588) miljarder kronor.

Delårsrapporten i sin helhet publiceras på AMFs hemsida i slutet av augusti.

Nyckeltal Jan-juni 2018 Jan-juni 2017
Totalavkastning (%) 3,5 4,2
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 8,5 8,6
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 7,8 6,2
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%)* 0,11 0,11
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)* 0,03 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** 14 651 14 236
Koncernens totalresultat (Mkr)**** 19 938 23 658
     
     
Solvensgrad (%)*** 198 193
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 487 587 461 688
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 130 230 125 410
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 619 275 588 020
     
* Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (0,11 %) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (0,03 %) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.
** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,3 (2,2) miljarder kronor.
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om -4,6 (-1,9) miljarder kronor till periodens resultat.

För frågor kontakta:
Johanna Jämstorp, kommunikation, 076-118 73 98, johanna.jamstorp@amf.se
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt drygt 600 miljarder kronor i aktier, fastigheter, räntebärande papper och alternativa tillgångar åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Trots periodvis snabba och förhållandevis kraftiga svängningar på de finansiella marknaderna, bland annat i spåren av oron för eskalerande globala handelskonflikter, levererar vi en stabil avkastning till våra fyra miljoner pensionssparare. Vi har det senaste halvåret stärkt vårt erbjudande ytterligare, dels genom avgiftssänkningar för våra fondförsäkringskunder men också genom att vidta åtgärder för att säkra vår ambition om stabila utbetalningar för våra utbetalningskunder och en konkurrenskraft avkastning åt våra sparare, även vid ett försämrat konjunkturläge.
Johan Sidenmark, vd AMF
Vi levererar en konkurrenskraft avkastning under halvåret och konjunkturen är fortsatt stark. Men orosmolnen finns där vid horisonten så vi arbetar vidare för att kunna stå stadigt även vid ett konjunkturellt väderomslag. Vi har bland annat sänkt risken i vår portfölj genom att minska andelen aktier något och gjort investeringar i mindre konjunkturkänsliga alternativa tillgångar som infrastruktur. Under våren slöt vi i linje med detta en överenskommelse om att köpa drygt en tredjedel av aktierna i ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag, Stena Renewable, och vår ambition är att växa ytterligare inom alternativa tillgångar.
Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF