Stärkt avkastning, lägre avgifter och enklare villkor

Under 2016 genomförde AMF en omfattande villkorsomläggning, sänkte avgifterna och fick förnyat förtroende att fungera som ickeval för privatanställda arbetare. Förvaltningskostnaden för traditionell försäkring på 0,12 (0,12) procent var fortsatt bland de lägsta i branschen, och som tidigare redovisats uppgick totalavkastningen till 7,3 (5,3) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,5 procent, för de senaste tio åren 6,4 procent.

Under 2016 genomförde AMF en villkorsomläggning som innebar att runt 2,9 miljoner kunder med Avtalspension SAF-LO fick tillgång till de senaste och mest fördelaktiga villkoren för sina försäkringar. Samtidigt sänkte AMF kundernas avgifter med runt 300 miljoner kronor, och införde en takavgift på 300 kronor per år.

Under slutet av 2016 meddelade LO och Svenskt Näringsliv att AMF får förtroende att fortsätta fungera som ickeval för privatanställda arbetare med kollektivavtal, något som gäller tills vidare. Det innebär att den som inte gör ett aktivt val får sin tjänstepension placerad i en traditionell försäkring hos AMF, med en garanti i botten och en aktiv förvaltning till en låg kostnad.

- Att skapa bra och uthålliga pensioner med god avkastning är kärnan i vårt hållbarhetsarbete. Vi vill att våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi förvaltar deras pensioner på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om de gör ett aktivt val eller inte. Mot den bakgrunden känns 2016 som ett mycket lyckat och händelserikt år för AMF. Vi har levererat en god avkastning till våra fyra miljoner sparare, fått förnyat förtroende att fungera som ickeval för privatanställda arbetare. Vi har även förenklat för nästan tre miljoner kunder genom att införa enhetliga villkor för deras försäkringar, och halverat avgiften för den genomsnittlige SAF-LO-kunden, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

På en rad områden stärktes hållbarhetsarbetet under året. AMF påbörjade integreringen av hållbarhetsanalys vid bedömning av risker i företagsobligationer. Möjligheten att ta tillvara inflytandet i de utländska investeringarna stärktes genom upprättandet av en elektronisk plattform för att till en låg kostnad kunna rösta vid bolagsstämmor runt om i världen. Beslut om en skattepolicy för moderbolaget fattades också.

Under året infördes även en process för att följa upp det externa fondutbudet avseende hållbarhet. Dotterbolaget AMF Fonder införde ett nytt referensindex för utländska aktier i alla aktiefonder, vilket innebär att aktierna mäts mot ett referensindex som omfattar de bästa 50 procent av bolagen sett ur ett hållbarhetsperspektiv.

Under året uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,12 (0,12) procent. Premieinkomsten uppgick till 16,0 (16,2) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 3,1 (3,1) miljarder kronor.

Solvensgraden sjönk till 190 (211) procent till följd av sjunkande marknadsräntor och att 20,3 miljarder kronor avsattes till att höja garantierna för AMFs kunder inom Avtalsområde SAF-LO.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 120,0 (110,5) miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 563 (527) miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-dec 2016 Jan-dec 2015
Totalavkastning (%) 7,3 5,3
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 8,5 7,5
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 6,4 6,7
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) 0,12 0,12
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) 0,03 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)* 16 007 16 243
Koncernens totalresultat (Mkr)** 21 913 29 489
Dec 2016 Dec 2015
Solvensgrad (%)*** 190 211
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 442 039 416 306
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 119 986 110 527
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 562 848 527 386
* Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 3,1 (3,1) miljarder kronor.
** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om -11,9 (3,2) miljarder kronor till periodens resultat.
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 550 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att skapa bra och uthålliga pensioner med god avkastning är kärnan i vårt hållbarhetsarbete. Vi vill att våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi förvaltar deras pensioner på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om de gör ett aktivt val eller inte. Mot den bakgrunden känns 2016 som ett mycket lyckat och händelserikt år för AMF. Vi har levererat en god avkastning till våra fyra miljoner sparare, fått förnyat förtroende att fungera som ickeval för privatanställda arbetare. Vi har även förenklat för nästan tre miljoner kunder genom att införa enhetliga villkor för deras försäkringar, och halverat avgiften för den genomsnittlige SAF-LO-kunden.
Johan Sidenmark, vd AMF