Dela

Kontakt

 • AMF
  Klara Södra Kyrkogata 18 113 88 STOCKHOLM
  08 - 696 31 00
  08 - 791 72 95
  http://www.amf.se
 • Johanna Jämstorp

  Presskontakt


  08-696 33 40
  076-118 73 98
 • Jens Söderblom

  Presschef


  08 - 696 30 85
  073 - 086 98 41
  http://www.amf.se
 • Dan Adolphson Björck

  Trygghetsekonom


  070-249 31 54
 • Citat

  Tjänstepensionen ökar i betydelse, och för många kommer den att stå för runt en tredjedel av den totala pensionen framöver. Vi vet samtidigt att kunskaperna om tjänstepensionen är ganska låg, men att intresset för att lära sig mer är stor. Genom att använda oss av fantasieggande yrken som nog bara existerar i drömmarnas värld vill vi bidra till att stärka intresset för pensionsfrågan på ett lustfullt och inkluderande sätt. Samtidigt vill vi lyfta fram och hylla alla som går till jobbet varje dag, och slå fast att de verkligen förtjänar sin tjänstepension.
  Jelena Mirkovic, marknadschef AMF
  Ska vi lyckas med att medvetandegöra så många som möjligt om betydelsen av tjänstepensionen måste vi använda oss så av en rad olika vägar för att nå fram. Därför har det varit viktigt för oss att utveckla ett koncept som på ett smidigt sätt fungerar över kanalgränserna.
  Jelena Mirkovic, marknadchef AMF
  En högre pensionsålder är inte för alla och det går att förstärka den allmänna pensionen utan att skicka räkningen till löntagare eller arbetsgivare. Idag går en tredjedel av arbetsgivaravgifterna inte till pensioner och socialförsäkringar utan till statens budget. Röster höjs från vänster till höger för en ny skattereform och då bör man även diskutera hur mycket som går till den allmänna pensionen. Annars riskerar kopplingen mellan ett långt yrkesliv och en rimlig pension att minska för stora grupper med förhållandevis låga löner.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF
  En gradvis övergång från yrkesliv till pension blir allt mer populärt. Fler behöver göra en pensionsprognos via minPension.se innan de bestämmer sig. Här behövs det matnyttiga uppgifter om hur bland annat skatt och återbetalningsskydd påverkar den samlade inkomsten.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF
  Att ta ut delar av sin tjänstepension på kort tid är odramatiskt. Men att ta ut hela tjänstepension på några få år leder till ett stort inkomstbortfall när man ska klara sig på bara allmän pension och eventuella privata besparingar. Informationen behöver bli bättre om fördelarna med livsvarig utbetalning, inte minst när utbetalningsreglerna blir mer flexibla i framtiden.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF
  Jag är väldigt glad över att Tomas Flodén har tackat ja till det nya uppdraget som chef för AMFs kapitalförvaltning. Tomas är en duktig chef och lagbyggare, med en i det närmaste unik kunskap om branschens utmaningar och möjligheter. Han har en djup förståelse för AMFs strategi och uppdrag, och han har under lång tid varit involverad i AMFs ägarstyrning. Jag är övertygad om att Tomas är rätt person för att fortsätta utveckla vår kapitalförvaltning, och skapa ännu bättre möjligheter för våra duktiga förvaltare att leverera en konkurrenskraftig avkastning till våra fyra miljoner sparare.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Jag är stolt över förtroendet att få leda AMFs kapitalförvaltning, med dess erkänt duktiga och framgångsrika förvaltare. Jag har på en strategisk nivå varit engagerad i att stärka AMFs förmåga att leverera en stark långsiktig avkastning under många år, och ser fram emot att få engagera mig helhjärtat i det viktiga arbetet.
  Tomas Flodén, tillträdande kapitalförvaltningschef AMF
  Det är glädjande att våra fonder blivit utvalda till det nya fondtorget hos Pensionsmyndigheten. Vi kommer att fortsätta förvalta fonderna på bästa sätt och hålla fondavgifterna låga. Jag hoppas nu att spararna ger oss fortsatt förtroende att ta hand om deras premiepension.
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  Vi har haft förmånen att förvalta människors premiepension sedan starten i slutet av 90-talet. Vi hyser stor förhoppning om att senaste årens översyn och nya krav ger oss ett tryggare fondtorg, det handlar om människors försörjning som pensionärer vilket kräver ansvarsfulla aktörer.
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  Året präglades av tecken på en begynnande avmattning, samtidigt som handelskrig och politisk oro skapade osäkerhet på de finansiella marknaderna. I det ljuset, och mot bakgrund av senhöstens kraftiga börsfall, är jag nöjd med att vi kunde säkra en positiv avkastning för helåret. Det är ett kvitto på att vår strategi inriktad bland annat mot att hela tiden jobba aktivt med vår allokering, och på att öka andelen tillgångar som inte tenderar att korrelera med aktiemarknaden, som fastigheter och infrastruktur, är verkningsfull.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  I tider av ekonomisk avmattning blir betydelsen av låga avgifter för ett långsiktigt sparande som det till pensionen särskilt påtaglig. Därför är jag glad över att vi under 2018 kunde genomföra en bred och omfattande avgiftssänkning för de runt 400 000 kunder som valt att spara i en fondförsäkring hos AMF. Det kändes som ett naturligt steg efter det att vi de senaste åren halverat avgiften för den genomsnittlige spararen med traditionell försäkring. Jag är även stolt över att vi hade möjlighet att öka tryggheten för runt en halv miljon sparare under utbetalning 2018, genom att avsätta drygt 11 miljarder kronor till stärkta garantier.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Dagens pensionärer är överlag piggare och känner att de har mer att bidra med, det är positivt och borde uppmuntras. Samtidigt får man inte glömma bort att för många med tunga jobb kommer pensionen som en välsignelse och att jobba igen finns inte på kartan.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF
  Idag är det är det bara en av tio som är intresserade av att minska eller pausa sin pensionsutbetalning om de extraknäcker. Men jag tror att det kommer se annorlunda ut i framtiden när allt fler i åldersgruppen 60 plus kombinerar arbete med pension och när det finns mer flexibla utbetalningsregler för tjänstepensionen.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF
  Hösten osäkra politiska läge och en skakig börs påverkar bilden av Sveriges ekonomi som helhet. Däremot inte sagt att den egna ekonomin förändras nämnvärt. Sett över tid har dagens pensionärer ungefär samma förväntningar som för tre år sedan. Generellt höjs de delar av pensionen som indexeras mot inkomst- eller prisutveckling medan pensioner som påverkas av börsutvecklingen hade en trist avslutning på 2018. Skattesänkningen för pensionärer verkar inte uppfattas som ett plus i plånboken.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF
  Vi är glada över möjligheten att öka vårt engagemang i Volvo Cars. Investeringen ger våra sparare en bra stabil avkastning i förhållande till risk, och har potential att växa i betydelse vid en eventuell framtida börsnotering. Volvo Cars är ett välskött lönsamt bolag med en robust forsknings- och tillväxtstrategi, och har goda möjligheter att möta även ett mer utmanande marknadsläge. Volvo Cars är därutöver ett bolag som slår ann en särskild sträng hos många svenskar givet sin historia, och bidrar på ett positiv sätt till Sveriges ställning som framgångsrik industri- och forskningsnation.
  Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig AMF
  Ett långt yrkesliv bygger pensionen. Samtidigt finns det en risk att man någon gång drabbas av sjukdom eller arbetsskada. Därför är det bra att känna till att kollektivavtalen skyddar tjänstepensionen vid sådana händelser. Utanför kollektivavtalen gör man klokt i att kolla upp vilket skydd man omfattas av.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF
  Om AFA Försäkring får anmälan om AGS - Försäkring vid sjukskrivning, FPT – försäkring vid föräldraledighet eller TFA – försäkring vid arbetsskada så sker anmälan till premiebefrielseförsäkringen automatiskt och pengarna går till vald pensionsgivare precis på samma sätt som när arbetsgivaren gör inbetalningen. Därför är det extra viktigt att man inte missar att göra anmälan till AFA Försäkring om man är sjuk, föräldraledig eller arbetsskadad även ur tjänstepensionssynpunkt.
  Michel Normark, chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor på AFA Försäkring
  Vi fortsatte under perioden vårt målmedvetna arbete med att skapa en god balans mellan möjligheten till avkastning under sparande, och trygghet under utbetalning. Mest påtagligt genom att vi tog fram ett förslag om stärkta garantier för huvuddelen av våra utbetalningskunder med traditionell försäkring. Höstens turbulenta utveckling tydliggör de fördelar som ett sparande med garanti, en långsiktig placeringshorisont, låga avgifter och en god riskspridning erbjuder. Inte minst i ett tuffare marknadsläge tror jag att det kommer bli allt tydligare att den traditionella pensionsförsäkringen står sig mycket väl mot andra sparformer för den som vill ha en bra och trygg pension.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Jag är nöjd med resultatet under perioden. Våra aktier, såväl de utländska som de svenska, utvecklades starkt, liksom vår fastighetsportfölj. Sedan dämpas givetvis känslan något av den turbulens och breda nedgång vi sett på världens börser under oktober. Det är svårt att säga om det handlar om en korrigering av marknaden, eller om det är början på en bredare nedgång. Vi följer givetvis utvecklingen noga och fortsätter vårt arbete med att diversifiera portföljen.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Vi är givet förutsättningarna glada över att en så stor del av spararna har valt att stanna hos oss, antalet överstiger de förväntningar som vi mot bakgrund av tidigare erfarenheter av liknande insatser trodde var ett rimligt mål. Många tycks vara trygga med att AMF kommer att kunna leverera en bra pension.
  Camilla Larsson, chef försäkring AMF
  Vi kommer nu att jobba hårt för att bli valbara även för nya kunder nästa gång den möjligheten blir aktuell. Redan under våren har vi stärkt vårt erbjudande genom en bred och omfattande avgiftssänkning, vi har även lanserat en ny fond, och vi arbetar vidare för att bli ännu bättre.
  Camilla Larsson, chef försäkring AMF
  Det känns väldigt bra att vår framgångsrika kapitalförvaltning och vår starka finansiella ställning gör det möjligt för oss att förbättra tryggheten för en stor del av våra utbetalningskunder. Inte minst i ett läge där den framtida konjunkturen framstår som osäker. Det här är ett sätt för oss att leva upp till löftet om att den som valt en traditionell pensionsförsäkring hos AMF ska få en väl avvägd risknivå utan att själv behöva vara aktiv.
  Tomas Flodén, vice vd AMF
  Den här typen av åtgärder påverkar givetvis vår solvens, som kommer att sjunka med runt 9 procentenheter. Mot bakgrund av att vi har de starkaste finanserna bland jämförbara bolag är vi dock trygga med att vi kommer att bibehålla en god handlingsfrihet inom vår kapitalförvaltning, och att vi därigenom även framöver kommer att kunna säkra en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare.
  Tomas Flodén, vice vd AMF
  Vi försöker med olika grepp att uppmärksamma människor på värdet av tjänstepension. Att den är kopplad till lönen och på sikt blir en allt viktigare del av pensionen.
  Cecilia Rosendahl-Lavén, chef Marknad och Kommunikation AMF
  Det kan efter en tid i arbetslivet handla om mycket pengar så en ökad medvetenhet hoppas vi också kan vaccinera mot att hamna i sparformer som inte motsvarar ens preferenser.
  Cecilia Rosendahl-Lavén, chef Marknad och Kommunikation AMF
  Vi ser ett brett stöd för att sätta av mer pengar till pensionen vilket också sker på många arbetsplatser. Allt fler omfattas av deltids-/flexpension som innebär extra inbetalningar till tjänstepensionen. Föga förvånande är det lättare att avstå delar av sin framtida löneökning än att avstå delar av sin nuvarande lön.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF
  Pension är inte så svårt egentligen. Grundreceptet är ett långt yrkesliv på schyssta arbetsplatser som ger tjänstepension. Visst är det bra att spara privat men det krävs ofta betydligt större summor än man tror om man ska kompensera för en pension från jobbet. Dessutom är sparpengarna sällan öronmärka till pensionen vilket gör att de lätt spenderas innan den dagen kommer.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF
  Har man jobbat ett helt yrkesliv så förväntar man sig en bra pension. Det är viktigt att ett långt yrkesliv ger en rimlig kompensationsgrad även i framtiden, när vi lever längre. Här finns det förväntningar på att staten och arbetsmarknadens parter gemensamt bidrar till en pension man kan leva på.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF
  Vi vill komplettera vårt räntefondsutbud, inte minst för våra fondförsäkringssparare, med en lite djärvare räntefond som kombinerar låg risk med en möjlighet till bättre avkastning. Fonden möter önskemålet om en god avkastning på sikt i en situation där börsen slår rekord samtidigt som räntorna är historiskt låga. Jag skulle säga att fonden passar väl för sparare med en tidshorisont som är längre än 2 år.
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  Det är alltid sunt att ha en bra riskspridning i sitt sparande. Om man har en del aktier och en del räntor kan det vara klokt att komplettera med en företagsobligationsfond med kort räntebindningstid. Det är ett sätt att få bra avkastning utan att utsättas för någon större ränterisk och bidrar till att man får ett företagsinslag på sina ränteplaceringar.
  Johan Moeschlin, förvaltare, på AMF Fonder
  Det känns bra att inleda hösten med ytterligare en avgiftssänkning till våra kunder inom fritt fondsparande. Avgiften har mycket stor betydelse då man sparar på lång sikt. Våra låga avgifter gör att vi säkerställer att fonderna har de bästa förutsättningarna för att ge en bra långsiktig avkastning. Även de som har fonden inom PPM kommer att erhålla en lägre avgift.
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  Jag letar aktivt efter intressanta bolag vars affärsidé håller över tid. Det är ett envist arbete men också otroligt spännande att upptäcka nya lovande bolag och följa deras utveckling. Jag är glad att vi nu kan sänka avgiften för alla kunder som valt och i framtiden väljer att investera i fonden.
  Angelica Hanson, förvaltare AMF Fonder
  Trots periodvis snabba och förhållandevis kraftiga svängningar på de finansiella marknaderna, bland annat i spåren av oron för eskalerande globala handelskonflikter, levererar vi en stabil avkastning till våra fyra miljoner pensionssparare. Vi har det senaste halvåret stärkt vårt erbjudande ytterligare, dels genom avgiftssänkningar för våra fondförsäkringskunder men också genom att vidta åtgärder för att säkra vår ambition om stabila utbetalningar för våra utbetalningskunder och en konkurrenskraft avkastning åt våra sparare, även vid ett försämrat konjunkturläge.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi levererar en konkurrenskraft avkastning under halvåret och konjunkturen är fortsatt stark. Men orosmolnen finns där vid horisonten så vi arbetar vidare för att kunna stå stadigt även vid ett konjunkturellt väderomslag. Vi har bland annat sänkt risken i vår portfölj genom att minska andelen aktier något och gjort investeringar i mindre konjunkturkänsliga alternativa tillgångar som infrastruktur. Under våren slöt vi i linje med detta en överenskommelse om att köpa drygt en tredjedel av aktierna i ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag, Stena Renewable, och vår ambition är att växa ytterligare inom alternativa tillgångar.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Möjligheten att själv välja sparform och förvaltare för sin tjänstepension är bra och viktig, men den möjligheten måste branschen hantera mer ansvarsfullt. Tjänstepensionen blir en allt viktigare del av den framtidiga pensionen, och det faktum att så många överhuvudtaget inte vet om att deras ofta stora kapital flyttas är minst sagt oroväckande. Att en fjärdedel av de som flyttar hamnar i en sparform som inte motsvara vad de vill ha är också ett underbetyg, även om det är bra att andelen som är missnöjda minskat något.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Idag finns mycket goda möjligheter att jämföra olika alternativ för sitt pensionssparande, inte minst med hjälp av digitala verktyg från Min Pension och Konsumenternas försäkringsbyrå. Fler borde ta den möjligheten, och vi i branschen måste bli bättre på att hjälpa spararna att förstå vilka val de ställs inför, och säkerställa att det informationsunderläge som de ofta befinner sig i inte missbrukas.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Stena Renewable, ett bolag som med sitt långsiktiga perspektiv och sin tydliga hållbarhetsprägel passar mycket väl in i vår portfölj. Investeringen är ett led i vårt målmedvetna arbete med att förbättra vår riskspridning, bredda vår portfölj, och stärka våra möjligheter att leverera en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare, även i ett läge med rekordlåga räntor och osäkra börser.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
   Det här är en investering som har goda möjligheter att ge en bra avkastning till AMFs pensionssparare redan i dag, trots förhållandevis låga elpriser. Men det är även en investering i den pågående omställningen mot en mer hållbar energiproduktion, med stor potential att växa i betydelse. Vi ser fram emot att vara en aktiv ägare i den spännande expansionsfas som bolaget är inne i, med ett antal stora projekt som vi har för avsikt att vara med och finansiera.
  Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig på AMF
  Vi ser att det finns en medvetenhet kring avgifternas betydelse hos många sparare. Svenskarna väljer i stor utsträckning fonder som är billigare än genomsnittet, vilket är positivt. Samtidigt är det viktigt att inte slå sig till ro, och acceptera för höga avgifter. Jag tror att många kan behöva påminnas om att se över sitt sparande regelbundet, och säkerställa att man inte betalar orimligt höga avgifter. Inte minst kan ett långsiktig sparande som det till pensionen dräneras av höga avgifter.
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  Genomsnittlig årlig avgift i den stora kategorin aktiefonder är den lägsta på tio år. Vi ser att några fondbolag har tagit bort dyrare fonder ur sitt urval, vilket har bidragit till sänkningen. Vi tror också att den ökade transparensen kring fondernas kostnader, bland annat mot bakgrund av nya regelverk, kan ha pressat ner avgifter.
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  Det känns väldigt bra att vi kan stärka vårt erbjudande till våra fondförsäkringskunder genom den här breda och omfattande prissänkningen. Vi har i närtid halverat avgifterna för våra kärnkunder som sparar i traditionell försäkring, och går nu vidare och genomför en avgiftssänkning även för de sparare som valt fondförsäkring hos oss. Låga avgifter är en hjärtefråga för AMF, eftersom vi vet hur viktigt det är för ett långsiktigt sparande som det till den egna pensionen.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi har de senaste åren steg för steg sänkt våra kostnader och ökat vår effektivitet, samtidigt som antalet kunder hos oss vuxit. Eftersom våra ägare bestämt att all vinst vi gör ska gå tillbaka till våra sparare, har våra lägre kostnader i kombination med att de delas på fler lagt grunden för att vi steg för steg kunnat pressa ned våra redan låga avgifter.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi lägger ett turbulent kvartal till handlingarna som inskärper bilden av att vi kan förvänta oss en mer osäker utveckling på de finansiella marknaderna framöver. Jag är mot den bakgrunden glad över att vi under ett antal år målmedvetet arbetat för att stärka vår förmåga att leverera en konkurrenskraftig avkastning, även i en mer lågavkastande miljö. Vi har investerat och kommer att fortsätta investera i onoterade och alternativa tillgångar, något vi har särskilt goda möjligheter att göra tack vara vår starka solvens och vår långsiktiga investeringshorisont. Vi har även en stor styrka i våra riktigt låga kostnader per kund, som innebär att vi kan hålla bland de lägsta avgifterna i branschen. Det är positivt oavsett konjunkturläge givetvis, men särskilt viktigt för pensionsspararna i ett läge där pengarna inte kan förväntas växa lika snabbt som vi vant oss vid.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Givet den stormiga inledningen på året är jag nöjd med att vi kan leverera ett positivt resultat under årets första kvartal. Det är till stor del vår aktieportfölj som bidragit till avkastningen, medan ränteportföljen tyngts av stigande räntor, och kronförsvagningen har inneburit ökade kostnader för valutasäkring. Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete med att bygga en mer diversifierad portfölj och därmed förbättra våra möjligheter till en långsiktigt hållbar avkastning.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Tjänstepensionen blir allt viktigare och är direkt avgörande för att man ska få en pension som man kan leva på i framtiden. När man går i pension har man ofta miljonbelopp i total tjänstepension. Jag tror att den oro många känner för pensionen kan mildras om man förstår hur mycket som betalas in och hur mycket man har sparat. Alla borde besöka minpension.se åtminstone en gång om året.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom, AMF
  Yrkeslivet bygger pensionen. Men det pratas alldeles för lite pension på jobbet. Som nyanställd eller när man pratar anställningsvillkor borde det vara naturligt att tjänstepensionen kommer på tal. Lokala fackklubbar och personalavdelningar spelar en viktig roll för att höja kunskapen på arbetsplatser runt om i Sverige, och därmed minska den oro som många känner för sin pension.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom, AMF
  De flesta har nog bra koll på hur mycket de får i lönekuvertet men när det gäller tjänstepensionen är kunskapen låg. För många handlar det om en inbetalning på en tusenlapp eller två i månaden, och för de som har deltidspension eller flexpension är det ännu mer.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom, AMF
  Året som gått var ännu ett positivt år för AMFs runt 4 miljoner pensionssparare. Vi levererade en fin avkastning och minskade våra redan låga kostnader, samtidigt förbättrade vi våra förutsättningar att bättre kunna möta en mer lågavkastande miljö genom ytterligare alternativa investeringar. Eftersom AMF är ett bolag som drivs enligt ömsesidiga principer går all vinst vi gör, och alla pengar vi sparar genom att minska våra kostnader, tillbaka till våra sparare. Det har inte minst märkts för våra kunder inom avtalsområde SAF-LO, som i snitt fått halverade avgifter de senaste åren.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Extra stolt är jag över att vi från och med 2017 har ett tak för avgiftsuttaget inom förvalet. Ingen kund betalar mer än 300 kronor per år för sitt pensionssparande. Det kan jämföras med att en kund som har en miljon kronor i tjänstepensionskapital hos någon av våra konkurrenter i snitt betalar mer än 2000 kronor i årlig avgift.  Det tycker jag visar på värdet av det skydd som en takavgift innebär, inte minst för våra äldre kunder som har ofta har hunnit spara ihop ett lite större kapital.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Hållbarhet och ansvarstagande är något självklart för oss på AMF, och något vi tror är viktigt för att vi långsiktigt ska kunna leverera så bra pensioner som möjligt. Därför är det glädjande att se att vi blir bättre på det vi fokuserar på. Vi har bland annat jobbat aktivt med jämställdheten bland våra medarbetare under flera år, och vi ser att det börjar ge resultat i mer jämställda arbetsgrupper där löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar oavsett yrke. En annan indikator som går åt rätt håll är koldioxidavtrycket från våra aktier, där vi särskilt har sett att avtrycket från våra utländska aktier har minskat de senaste åren. Genom att arbeta med ett hållbarhetsurval och aktivt välja bolag att investera i ligger vår portfölj idag långt under index.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp