Delårsrapport januari – mars 2017

Januari-mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 20,2 MSEK (19,1)
  • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,1 MSEK (-0,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (-1,9)
  • Resultat efter skatt blev -3,3 MSEK (-2,3)
  • Resultat per aktie blev – 0,05 SEK (-0,26), resultat per aktie efter full utspädning 2016* -0,05 SEK (-0,24).
  • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 31,6 % (24,4)
  • Eget kapital per aktie uppgår till o,32 SEK (1,82), (0,91* SEK 2016) efter full utspädning.

* Företrädesemissionen registrerades den 30 april 2016, varför nyckeltalen baseras på 8 295 648 aktier och 16 589 296 aktier efter full utspädning.

Väsentliga händelser

Den 2 februari 2017 registrerades den sista delen av 2016 års nyemission i Amnode AB (publ), vilken påbörjades i december 2016.  

Händelser efter balansdagen

I slutet av april har bolagets investering i en ny press i SGV slutförts och pressen har nu tagits i produktion.

Vår aktie

Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för kvartal 1 2017, var per aktie 0,42 SEK (2 086 avslut) (2,32 SEK och 6 557 avslut, kvartal 1 2016).

Nyckeltal
(Se tabell som bifogad pdf)VD:s kommentar

Omsättningen i första kvartalet 2017 ökade med 6% trots detta visar kvartalet upp en betydande rörelseförlust. Främst på grund av kraftigt ökade råvarukostnader som vi ännu inte kunnat kompensera oss för, samt fortsatta extrakostnader för produktionssättning och återtagandet av den produktion som vi tvingats flytta på grund av haveriet av vår stora press som nu äntligen är på plats och i produktion.

Vi ligger ca 6 månader efter i vår plan men ser i dagsläget ingen anledning att justera våra finansiella mål som har kommunicerats att infrias senast 2019.

Orderläget är fortsatt stabilt inför kommande kvartal 2017, den nya pressen i SGV inverkar positivt resten av året. Ett generellt lägre kostnadsläge och mindre amorteringar på leasingmaskiner som är slutbetalda så ser vi fram mot en förbättring de återstående kvartalen för 2017.  Även om vi tyvärr inte kan göra mycket åt priset på vår viktigaste råvaror, koppar och zink, som tillsammans med svängningar i dollar/svenska kronan påverkar vår kostnadsbild kraftigt, speciellt i SGV.

Tillgången till likviditet har varit Amnodes akilleshäl under en lång period. Emissionen som slutfördes i början av 2017 har kraftigt förbättrat koncernens finansiella ställning, även om likviditet fortsatt är en trång sektor med bankens svångrem på våra rörelselikvider. Likviditeten som tillfördes har som planerats använts, framförallt till inköp av vår nya stora och unika press och allmänt underhåll av maskinparken har kunnat planeras. Detta har  lett till att önskade besparingar under kvartalet och under resterande delen av 2017 realiserats. Belastningen på likviditeten kommer som vanligt bli stor inför starten i höst. Även fast vi har mycket bra produktionstakt fram till sommaren.

Våra finansiella mål kvarstår och vi hoppas kunna visa fortsatt tillväxt både när det gäller omsättning och levererade volymer, vilket skall leda till ett förbättrat resultatet kvartal för kvartal resten av 2017 och framåt, mot våra finansiella mål 2019. ”

Sam Olofqvist, VD och koncernchef

Verksamheten

Amnode AB äger 93,6 procent av A M Stacke Group som är koncernens ägarbolag som äger 100% av koncernens bearbetningscentrum i Gnosjö, Stacke Mattssons AB, med kvalificerad fleraxlig bearbetning av mässings- och stålkomponenter inom tunga fordon-, energi, och VVS sektorn. A M Stacke Group äger också 100% av SGV Produktion AB som är koncernens smedja i Skultuna och leverantör av varmpressade och maskinbearbetade mässing artiklar. 

Händelser under perioden

Företrädesemission som beslutades på extra bolagsstämma den 15 november 2016, slutfördes i början av februari 2017 genom att Amnode erhöll slutlikviden om 5,9 MSEK.  De sista 14 854 151 nya aktierna registrerades den 2 februari 2017.

Investeringen i SGVs nya press har fortsatt under kvartalet. Pressen har äntligen kunnat tagas i produktion i månadsskiftet april/maj och den dyra legoproduktionen som har pågått i nästan ett år på grund av haveriet av den gamla pressen kan äntligen upphöra.

Amnode gick in i första kvartalet med en stabil orderportfölj. Kvartalet startade dock omsättningsmässigt dåligt med ett januari klart under budget framförallt i Stacke, SGV har haft fortsatta extrakostnader för att hyra in presskapacitet, kraftigt ökade kostnader för råvaror, (kopparpriset) som man inte har kunnat kompensera sig för samt extra kostnader för uppstart av den nya pressen, vilket tillsammans har påverkat kvartalets utfall mycket negativt.

Omsättning och resultat januari-mars

Nettoomsättningen ökade med 6 % och uppgick till 20,2 MSEK under det första kvartalet, jämfört med 19,1 MSEK motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till -2,8 (-1,9) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -14,1 (-9,7) procent. Den ökade förlusten är i huvudsak hänförlig till ökade råvarukostnader och en försenad och dyrare uppstartkostnad för den nya pressen.

Rörelseresultatet EBITDA var -1,1 (-0,0) MSEK.

Avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5 MSEK, jämfört med o,5 MSEK motsvarande kvartal 2016.

Finansnettot var -0,4 MSEK under kvartalet, jämfört med -0,4 MSEK motsvarande kvartal 2016.

Skatteintäkten under kvartalet uppgick till -0,1  (-) MSEK, motsvarande en genomsnittlig skattesats om -2,5 (-) procent.

Periodens resultat var -3,3 (-2,3) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,26) SEK, ((-0,24 - 2016) SEK efter beaktande av de nya aktierna som registrerades den 30 april 2016).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,1 (0,7) MSEK under perioden.  Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten förklaras i huvudsak av underskottet av rörelsen samt ett kraftigt försämrat rörelsekapital där varulager och kundfordringar har ökat och leverantörsskulderna minskat vilket påverkat rörelsekapitalet negativt med 5,9 MSEK.

Investeringar

Årets investeringar i materiella anläggnings- tillgångar uppgick till -1,2 (0,0) MSEK, vilka i huvudsak avser kompletterande investeringar i SGVs nya press.

Finansiell ställning

Koncernens nettoskuld uppgår till 28,6 MSEK, jämfört med 19,1 MSEK per 31 december 2016. Koncernens ökade skuldsättning är främst hänförlig till minskade likvida medel om ca 7,1 MSEK och en ökning av nettoskuldsättningen med 2,4 MSEK.

Likvida medel uppgick till 1,8 MSEK, jämfört med 3,0 MSEK vid årsskiftet. Därutöver har koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 9,5 MSEK, varav 8,1 MSEK var nyttjat per balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har koncernen en möjlighet att belåna kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 8,9 MSEK var utnyttjat per balansdagen.

Förvärv och avyttringar

Under perioden har inga förvärv eller avyttringar skett.

Eget kapital

Eget kapital uppgick den 31 mars 2017 till 21,1  (24,4 per 2016-12-31) MSEK, vilket motsvarar 0,32 (1,82) SEK per utestående aktie (0,91 SEK om den pågående emissionen varit registrerad per 2016-03-31). Förändringar av antalet utestående aktier och eget kapital visas på sidan 6. Styrelsen har föreslagit för årsstämman den 1 juni 2017 att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2016. Några utestående options- eller konvertibelprogram fanns inte per den 31 mars 2017. Styrelsen har dock ett bemyndigande från årsstämman 2016 att kunna besluta om nyemission med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning.

Aktien

Den 2 februari 2017 registrerades den sista delen av företrädesemissionen och därefter är Amnodes aktiekapital fördelat på 66 357 184 aktier med ett kvotvärde om 0,25 SEK. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 8 december 2008 på AktieTorget under kortnamnet AMNO och med ISIN-kod SE0002069633.

Personal

Antalet anställda vid periodens utgång var 45    (48 per den 31 december 2016). Medelantalet anställda under perioden uppgick till 46 (49) 2017.

Ägarstruktur

Per den 31 mars 2017 hade Amnode AB (publ) 4 ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget, totalt äger dessa 35,9 %.

Per den 31 mars 2017 hade Amnode AB (publ) drygt 700 aktieägare.

Transaktioner med närstående

Under första kvartalet 2017 har följande transaktioner med närstående gjorts inom Amnode koncernen:

  • Styrelsens ordförande Lars Save har genom bolag utfört konsulttjänster samt erhållit ersättning för leasad maskinutrustning med 170 TSEK.
  • Albin Invest AB har erhållit 546 TSEK för hyra av bolagets lokaler samt tillhandahållen leasad maskinutrustning.
  • VD Sam Olofqvist har genom bolag utfört konsulttjänster mot en ersättning av 450 TSEK.

Samtliga transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Under början av maj har SGVs nya press färdigställts och maskinen har tagits i bruk för produktion.

Finansiella mål

Koncernens finansiella mål kvarstår och framgår nedan med målet är att dessa skall vara uppnådda senast 2019:

-En omsättningstillväxt per år om 10 %, organiskt och genom mindre kompletteringsförvärv, innebärande en omsättning som överstiger 100 MSEK vid utgången av 2019.

-EBITDA marginal om minst 12 % för verksamhetsåret 2019.

-En utdelningspolicy innebärande att minst 30% av vart års vinst delas ut till aktieägarna, förutsatt att koncernens låneavtal och investeringsbehov så möjliggör.

Information om moderbolaget

Moderbolagets verksamhet omfattar finansiering och ägande av dotterföretag. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 0,2 (0,2) MSEK. Moderbolaget har inte gjort några investeringar under perioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker och osäkerhetsfaktorer typiska för en legotillverkare inom svensk industri. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar av råvarupriser, valutakurser och räntenivåer. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 20 i årsredovisningen för 2015 och kommer inom kort att vara beskrivna i årsredovisningen för 2016. Inga ytterligare väsentliga risker bedöms ha tillkommit.

Redovisningsprinciper

Amnode AB tillämpar   årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Aktieutdelning

Styrelsen föreslår Årsstämman att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2016. Styrelsen anser att koncernen behöver konsolidera sin ställning och uppnå lönsamhet innan utdelning kan utgå. Styrelsen bedömer att efterfrågan på Amnode gruppens tjänster i framtiden kommer att medföra en fortsatt volymtillväxt med ett förbättrat resultat som ger en möjlighet att inom några år ge utdelning när koncernens ställning så tillåter.

Bemyndigande om nyemission

Amnodes styrelse kommer föreslå årsstämman att ge styrelsen ett förnyat bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier till högst antalet aktier enligt bolagets bolagsordning. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen ges möjlighet att fram till nästa årsstämma 2018 besluta om nyemission.

Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Årsstämma 2017

Årsstämma äger rum den 1 juni 2017 klockan 13.00. Stämman hålls hos dotterbolaget Stacke Mattsson AB, Sjörydsvägen 12, i Gnosjö.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att vara tillgänglig hos bolaget och på dess hemsida, www.amnode.se senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin post eller e-mail adress, Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

Anmälan till Årsstämman kan göras per post till Amnode, Box 172 17, 104 62 Stockholm eller till styrelsens ordförande Lars Save info@Amnode.se eller Lars.Save@Saveit.se.

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktörens uppfattning är att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets- faktorer som koncernen står inför.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 9 maj 2017

Amnode AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lars Save

Styrelsens ordförande

Amnode AB (publ)

Mobil: 0705-90 18 22

E-mail: lars.save@saveit.se

Insynspersoners aktieinnehav

(Se tabell i bifogad pdf)

Insynspersonernas samlade innehav uppgår till 34,1 % av bolagets totalt 66.357.184 aktier.

Finansiell kalender

Årsstämma 2017-06-01

Delårsrapport, kvartal 2, 2017 2017-08-25

Delårsrapport, kvartal 3, 2017 2017-11-15

Bokslutskommunikén för 2017 Feb 2017

Om Amnode

Amnodes mål är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till Verkstadsindustrin inom segmentet bearbetade mässings- och stålkomponenter på den europeiska marknaden i stora serier för tung fordonsindustri, energi och VVS sektor samt brandskydd och säkerhet.

Amnode AB erbjuder produkter från fem kärnområden; varmsmide, fleraxlig bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning och långhålsborrning i två specialiserade produktionsenheter i Gnosjö och Skultuna.

För mer information

För mer information om Amnode, vänligen besök www.amnode.se


Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar