Villkoren för Amnodes företrädesemission fastställda

Styrelsen för Amnode AB (”Amnode” eller ”Bolaget”) har fastställt villkoren för Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 15 april 2018 och godkändes på årsstämman den 23 maj 2018 (”Företrädesemissionen”).

Sammanfattning

  • Varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen (den 1 juni 2018) berättigar till en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
  • Teckningskursen har fastställts till 0,05 kr per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen, vid fullteckning, kommer tillföra Amnode högst 6 977 908 Kr , före emissionskostnader genom utgivande av 139 558 163 aktier.
  • Teckningsperioden löper från och med den 5 juni 2018 till och med den 19 juni 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden. Handel med teckningsrätter från och med den 5 juni 2018 till och med den 15 juni 2018

Lars Save, verkställande direktör, kommenterar:

”Vid fastställandet av emissionsvillkoren i denna företrädesemission har styrelsen beaktat Bolagets finansiella position efter publicerandet av Delårsrapport jan-mars 2018 och likvid behovet för investeringar i produktionsapparaten och rörelsekapital över sommaren. Hänsyn har tagits till bolaget egna kapital per aktie, volymvägd genomsnittlig stängningskurs sedan delårsrapporten och aktuell stängningskurs den 23 maj. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 24 % procent jämfört med stängningskursen den 23 maj 2018”

Villkor för Företrädesemissionen

Varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Det krävs Fem (5) teckningsrätter för teckning av fyra (4) nya aktier. Investerare har även möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 juni 2018. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen till och med den 30 maj 2018 och exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med den 31 maj 2018.

Teckningskursen har fastställts till 0,05 kr per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen, vid fullteckning, kommer tillföra Amnode högst 6 977 908 Kr, före emissionskostnader genom utgivande av 139 558 163 aktier.

Teckningsperioden löper från och med den 5 juni 2018 till och med den 19 juni 2018. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 19 juni 2018.

Handel med teckningsrätter kommer ske från och med den 5 juni 2018 till och med den 15 juni 2018.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 46 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Styrelsen har inhämtat teckningsförbindelser från aktieägare motsvarande cirka 27 procent av Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.

30 maj 2018                                                               Sista handelsdag för Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

31 maj 2018                                                               Första handelsdag för Bolagets aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

1 juni 2018                                                                 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

4 juni 2018                                                                 Beräknad dag för offentliggörande av memorandum

5 juni – 15 juni 2018                                                   Handel i teckningsrätter i Amnode

5 juni – 19 juni 2018                                                  Teckningsperiod för aktier i Amnode

Rådgivare

Göteborgs Corporate Finance AB och Mangold Fondkommission är rådgivare till Amnode i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@Saveit.se

+46 705 90 18 22

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj.

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar