ÅF bolagsstämma för 1999 års verksamhet:

ÅF bolagsstämma för 1999 års verksamhet: VD framhöll förbättrad lönsamhet som ÅFs viktigaste mål Konvertibelprogram om högst 175 miljoner kr till medarbetarna godkändes Utdelning 3:50 kr per aktie fastställdes Hans Dalborg vald som ny ordförande i styrelsen, föreslås efter godkännande av extra stämma få teckna 57 000 köpoptioner av störste ägaren VD Gunnar Grönkvist framhöll i sitt anförande att vändpunkten nu hade passerats när det gällde marknadens efterfrågan, och att kapacitetsutnyttjandet under årets första fyra månader gradvis hade ökat. Ökande investeringsbenägenhet hade även markerats av viktiga kunder, även inom det tidigare svaga processområdet. Det mest positiva under inledningen av året var det med drygt 30 procent växande affärsområdet Data, Elektronik &Mekanik, som lämnade en vinstmarginal över 10 procent. Även VVS-området gav nära 10 procents vinstmarginal. Årsprognosen innebär ett koncernresultat, före SPP medel, överstigande fjolårets 55 miljoner kr. På något års sikt är det koncernens mål på 8 procents vinstmarginal som åter gäller enligt Grönkvist. Stämman beslutade att fastställa förslaget till utdelning till 3:50 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 16 maj 2000. Utbetalning genom VPC beräknas ske fredagen den 19 maj 2000. Stämman beslutade att omvälja ledamöterna Gunnar Grönkvist, Bo Källstrand, Yngve Lundberg, Jan-Erik Olsson samt Lars Westerberg. Till ny styrelseledamot valdes Hans Dalborg, VD och koncernchef i Nordic Baltic Holding (Merita-Nordbanken). Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Hans Dalborg till ordförande i AB Ångpanneföreningen. I samband med valet av Hans Dalborg meddelade Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse att man som motiverande faktor beslutat erbjuda Dalborg att teckna köpoptioner för 57 000 B-aktier i bolaget. Erbjudandet förutsätter för sin giltighet beslut i en extra stämma i bolaget. Stiftelsen påkallade en sådan stämma att hållas senast under juli månad 2000 . Optionerna skall avse rätt för Dalborg att från Stiftelsen förvärva nämnda aktier för ett pris motsvarande medelvärdet av avslut under 15 börsdagar före publiceringen av Hans Dalborgs nominering till styrelsen i ÅF. Priset blir 155 kr per aktie. Dalborg skall ha möjlighet att påkalla förvärv vid valfri tidpunkt från och med den 1 januari 2002, förutsatt att han kvarstår som ordförande i bolaget. Rätten att förvärva aktier på detta villkor upphör den 31 maj 2003 Stämman beslutade att erbjuda de fast anställda medarbetarna i ÅF i Sverige att teckna konvertibler. Lånet omfattar nominellt högst 175 miljoner kr och löper från den 13 juli 2000. Teckningsperioden avslutas den 7 juni. Konvertering skall kunna ske till en kurs som motsvarar 117 procent av den genomsnittliga kursen för ÅFs aktie B under perioden 22-26 maj 2000. Lånet kan konverteras från den 21 januari 2004 till och med den 20 maj 2005. Medarbetarna har rätt att teckna för högst 1000 000 kr. Samtliga är vid rådande marknadsförhållanden garanterade att få teckna för cirka 50 000 kr. Handelsbanken Investment Banking har varit rådgivare vid utformningen av konvertibeln. Utspädningseffekten beräknas till maximalt 10 procent av aktiekapitalet och cirka 6,5 procent av rösterna. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet beslutades att delårsrapport för första halvåret 2000 skall lämnas den 2 augusti och att 9-månaders rapport lämnas den 27 oktober. AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN Informationsavdelningen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT01310/bit0002.pdf

Dokument & länkar