Delårsrapport januari-september 2000

AB Ångpanneföreningens delårsrapport januari - september 2000 * Starkt tredje kvartal 20 (6) MSEK * Rörelseresultat exklusive återbäring från SPP fördubblades till 59 (30) MSEK * Resultat efter finansnetto inklusive återbäring från SPP var 303 MSEK * Omsättningen ökade med 3 procent till 1200 (1163) MSEK * Substansvärdet 111 (75) kr per aktie Efterfrågan på koncernens tjänster fortsatte att förbättras under det tredje kvartalet jämfört med 1999. En viss förbättring noterades även för energi- och processuppdragen under periodens senare del. Kapacitets- utnyttjandet ökade successivt under perioden från 64 till 71 procent. I genomsnitt under året var kapacitetsutnyttjandet 69 (69) procent. Resultatet i konsultrörelsen förbättrades starkt. Under september nåddes det bästa månadsresultatet någonsin. Uppdragen inom teknisk och administrativ IT fortsatte att öka, vilket positivt påverkade främst affärsområde Data, Elektronik & Mekanik. Affärsområdets omsättning ökade med nära 20 procent och vinstmarginalen nådde 11 procent. Kontroll- och besiktningsverksamhetens resultat var negativt, men förlusten var mindre än hälften jämfört med motsvarande period 1999. Affärsområdet fortsatte att ta marknadsandelar, trots en viss kapacitetsneddragning. SPPs aviserade premieåterbetalning till ÅF uppgår till 299 MSEK. Dessa medel har tidigare nuvärdesberäknats till 257 MSEK. Vid nuvärdesberäkningen har en av förutsättningarna varit att en så kallad PRI-skuld på 105 MSEK löses under året. Slutligt beslut om eventuell lösen av PRI-skulden kommer att fattas av bolagets styrelse före årsskiftet. Omsättningen uppgick till 1200 (1163) MSEK. Ökningen återfinns främst inom affärsområde Data, Elektronik & Mekanik, vilket är i enlighet med ambitionen att öka detta affärsområdes relativa tyngd i ÅF. Inom affärsområde Energi, Miljö & Process sjönk omsättningen till följd av den svaga marknaden. Rörelsemarginalen, exklusive återbäring från SPP, blev 4,9 (2,6) procent. För helåret 1999 var rörelsemarginalen 3,1 procent. Orderstocken ökade till 476 (412) MSEK. Resultatet innehåller kalkylmässig bonus till koncernens medarbetare på 5,6 (1,9) MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 214,7 (19,8) MSEK. Exklusive återbäringen från SPP var koncernresultatet efter finansnetto och intressebolagsandelar 46,2 (26,6) MSEK. Antalet årsanställda inklusive anställda i intressebolag var under perioden 2198 (2222). Moderbolagets omsättning var 77 (72) MSEK och resultatet efter finansnetto 1,0 (-3,6) MSEK. Koncernens substansvärde, efter 20 procents schablonskatt på bedömda övervärden i fastigheter, var 111 (75) kronor per aktie. Den justerade soliditeten uppgick till 43 (39) procent. Vid periodens inledning förvärvades Miljöforskargruppen AB (MFG). Ägandet i brittiska ÅF-QPS Consultants med ett 30-tal medarbetare ökades från 40 till 70 procent under perioden. Vidare träffades ett samarbetsavtal - med senare möjligheter till delägande - med Joseph Maier Papiertechnologie. Avtalet ger ökad tillgång till den viktiga tyska massa- och pappersindustrimarknaden. Under perioden tecknade drygt 700 medarbetare konvertibla skuldebrev för 96 MSEK. Likviden erhölls i juli 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00380/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00380/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar