Analysguiden: Skönjer klinisk fas

Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV har många spännande potentiella tillämpningsområden för stora patientgrupper. Den låga värderingen ger potential om och när de sista stegen mot kliniska studier kan tas.

Annexin Pharmaceuticals utvecklar en ny behandling, ANXV, med potentiell användning inom bland annat ögon- och hjärtkärlsjukdomar. Viktiga fördelar är en förmodat god säkerhetsprofil (då behandlingen bygger på ett kroppseget protein) och att låga doser kan vara tillräckliga. ANXV-projektet befinner sig i preklinisk fas och bolaget har som mål att kunna inleda en klinisk fas I-studie mot slutet av året. Förstahandsindikation är ögonsjukdomen retinal venocklusion (blockering av vener i ögat), där ANXV kan få en roll som en tidig behandling för att ta bort den blockering som kan ge tydliga synnedsättningar, och leda till blindhet, i denna patientgrupp. Vid sidan av ögonsjukdomar kan ANXV på sikt även ha goda möjligheter i hjärtkärl- och blodsjukdomar. Under 2017 togs ett viktigt steg genom att etablera tillverkning av ANXV enligt GMP och under våren har ett tillverkningspatent preliminärt godkänts av det europeiska patentverket.

En nyligen genomförd företrädesemission finansierar verksamheten till och med åtminstone första halvåret 2019. Ett möjligt utnyttjande av teckningsoptioner kan tillföra bolaget ytterligare cirka 25 MSEK. Annexin Pharmaceuticals har haft en trist resa sedan noteringen på First North och förseningar i den prekliniska utvecklingen har uppenbart påverkat sentimentet kring aktien. Att garanter fick ta knappt hälften av emissionen har sannolikt också bidragit till att aktien handlas tydligt under emissionskurs. Den låga värderingen ger i gengäld bra utrymme för uppvärdering om prekliniska säkerhetsstudier kan slutföras enligt reviderad tidplan och ANXV-projektet bli redo för klinisk fas.

Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde på drygt sex kronor per aktie, och ser ytterligare potential när fas I kan inledas. Risker är att det prekliniska arbetet försenas ytterligare och att utestående teckningsoptioner inte utnyttjas, vilket i sin tur kan medföra ett kapitalbehov under nästa år. Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här

Om oss

Om läkemedelskandidaten ANXVANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com

Prenumerera