Bokslutskommuniké Januari - December 2002

Bokslutskommuniké Januari - December 2002 * Omsättningen ökade till 221 (156) Mkr, varav fjärde kvartalet utgör 96 (44) Mkr. Koncernens bruttomarginal för perioden uppgick till 34 % (9,4 %), varav fjärde kvartalet 31,5 % (31,8 %). * Resultat före avskrivningar uppgick till -354 (-573) Mkr varav fjärde kvartalet utgör -30 (-168) Mkr. Den kraftiga förbättringen, framför allt under fjärde kvartalet, beror på den stora tillväxten på intäktssidan samt de kostnadsbesparande åtgärder som koncernen gjort under framför allt tredje kvartalet. * Rörelseresultatet uppgick till -430 (-596) Mkr, fjärde kvartalet utgör -53 (-179). * Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -350 (-540) Mkr, varav fjärde kvartalet -41 (-150) Mkr. Fjärde kvartalet 2002 * Under oktober har en fulltecknad företrädesemission om 207 Mkr före avdrag för emissionskostnader genomförts. * Anoto har tecknat ett avtal med den kinesiska partnern AiNiDo om att tillhandahålla pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet i Kina. Tjänsterna kommer att erbjudas i företagslösningar via PC såväl som via China Mobile och China Unicoms nät. * I december lanserades Anoto funktionaliteten på den italienska marknaden i samarbete med Telecom Italia Mobile, Sony Ericsson, Esselte och 3M. * Logitech har tidigare under året lanserat Logitech io TM, den först digitala pennan med Anoto funktionalitet för PC, i USA och Tyskland. Under november lanserades den även i Sverige. * C Technologies har under andra halvåret 2002 levererat ASIC-kretsar för 75 Mkr och har erhållit order för leverans under första kvartalet 2003 på sammanlagt 7 MUSD (60 Mkr). Affären genererar även en tillkommande royaltyintäkt per ASIC-enhet. * C Technologies har under fjärde kvartalet visat ett positivt kassaflöde. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00570/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00570/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar