Delårsrapport Januari - Juni 2002

Report this content

Delårsrapport Januari - Juni 2002 · Styrelsen har, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande, beslutat om en företrädesemission om c:a 207 Mkr. Ericsson och flertalet andra större aktieägare, som sammantaget representerar c:a 51 procent av aktiekapitalet har förklarat sin avsikt att teckna sin andel i nyemissionen. Härtill kommer aktieägare och andra investerare som uttryckt intresse att teckna drygt 9 procent av emissionen utan företrädesrätt. · Ytterligare besparingsprogram har beslutats, innebärande att antalet tjänster vid kontoret i Stockholm reduceras från c:a ett hundra till tjugofem, samtidigt som ett antal tjänster erbjuds till Lund. Besparingen beräknas till c:a 100 Mkr på årsbasis fr.o.m. slutet av 2002. Kostnaden för denna neddragning, inklusive lokalavveckling, beräknas till 40 Mkr och kommer att belasta tredje kvartalet. · C Technologies har erhållit order på 750.000 ASIC-kretsar till ett sammanlagt värde av c:a 42 Mkr, vilka i sin helhet kommer att effektueras under andra halvåret 2002. Affären görs med god lönsamhet och genererar i ett senare skede även en royaltyintäkt per ASIC-enhet. · Omsättningen var oförändrad 82 (82) Mkr jämfört med samma period föregående år. Koncernens bruttomarginal för perioden uppgick till 29 % (2 %). · Rörelseresultatet uppgick till -236 (-263) Mkr. · Koncernens kassaflöde uppgick till -236 (-165) Mkr, varav andra kvartalet -79 (-134) Mkr. · I april lanserades Anoto funktionaliteten på den svenska konsumentmarknaden i samarbete med Vodafone, Sony Ericsson, Esselte och 3M. Därmed blev Chatpen(TM) från Sony Ericsson den första digitala pennan med Anoto funktionalitet. · Anoto har inlett nya samarbeten med en betydelsefull mobiltelefontillverkare av minst samma dignitet som Sony Ericsson och Logitech och erhållit den första ordern på 2 Mkr. · Anotos industriella partners Hitachi Ltd och Groupe Hamelin har tecknat aktier i Anoto Group för sammanlagt 25 Mkr. · Milcom, Chiahui och MediMedia har annonserat att de skall lansera företagstjänster i kommersiell drift under året. Anoto Anoto Group är en koncern bestående av högteknologiska innovationsföretag, verksamma inom digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Koncernen är idag mest känd för dotterbolaget Anoto, vars verksamhet bedrivs i tre affärsområden. Dotterbolaget Anoto utvecklas i allt väsentligt enligt plan. Den tunga grundutvecklingen av infrastrukturen samt utvecklingen av grundtjänsterna för konsument är nu slutförd. Detta i kombination med att partners i högre utsträckning bygger egna tjänster samt att telefoner och datorer bygger in stöd för nya serverbaserade tjänster gör att behovet av nya tunga R&D projekt inom serverutveckling avtar. Bolaget har därför beslutat att under hösten genomföra en kraftig neddragning av verksamheten i Stockholm. Trots neddragningarna räknar bolaget med att alla åtaganden kan slutföras och de färdiga produkterna fortsätta att säljas. Den svaga telekom-marknaden har påverkat lanseringstidpunkten för ett flertal av bolagets potentiella samarbetspartners på operatörsidan. Övriga affärsområden, Enterprise och PC-lösningar, utvecklas i linje med eller bättre än plan. Affärsområdet Enterprise fokuserar på försäljning av lösningar och system för att effektivisera flödet av pappersformulär inom post, sjukvård, logistik, finansiella transaktioner, inventering, marknadsundersökningar med mera. Under perioden har affärsområdet utvecklats något bättre än planerat och under återstoden av 2002, samt under 2003, kommer affärsområdet att prioriteras ytterligare, för att tillvarata det starka intresset på marknaden. Den största kunden är för närvarande Hitachi med order och NRE* på c:a 20 Mkr fram till och med Q1 2003 för utvecklingen av en s.k. EPLS**. När Hitachi säljer system till japanska företag inom post, sjukvård, logistik och annat får Anoto drygt 50% av tjänsteavgiften per penna. Affärsområdet för PC-lösningar för konsument har utvecklats mycket väl och kommer att lanseras via Logitech under hösten 2002. Företaget bedömer att Logitechs lansering kommer att tillföra Anoto mellan 40 och 80 Mkr i royaltyintäkter för digitala pennor med Anoto funktionalitet under 2002 och 2003. Logitech kommer vid lanseringen att samarbeta med befintliga Anoto partners såsom 3M Post-It Notes, MeadWestvaco, Groupe Hamelin och Franklin Covey. Affärsområdet Mobile, som erbjuder operatörer mobila lösningar för privatpersoner och företag, har utvecklats sämre än plan. Det finns ett stort intresse bland operatörerna att lansera tjänster baserade på Anoto teknologi, men en tydlig försening ses jämfört med de indikationer Anoto fick i början av året. Som ovan nämnts har beslut fattats om åtgärder för att minska det negativa kassaflödet från denna affärsenhet. Utöver de offentliggjorda partnerföretagen har Anoto inlett samarbeten med ytterligare ett antal betydande företag, vilka tills vidare av sekretess- och konkurrensskäl hålls konfidentiella på respektive samarbetspartners begäran. I april 2002 lanserades Anoto funktionaliteten på den svenska konsumentmarknaden i samarbete med Vodafone, Sony Ericsson, Esselte och 3M. Därmed blev Chatpen(TM) från Sony Ericsson den första digitala pennan i världen med Anoto funktionalitet. Försäljningen har hittills motsvarat Vodafones förväntningar och Chatpen(TM) säljs idag genom 52 Vodafone Stores samt ett antal andra till Vodafone knutna återförsäljare. En betydande satsning på vertikala applikationer har inletts och under hösten räknar Anoto, Vodafone och de andra partnerföretagen med att kunna initiera ytterligare ett stort antal pilotprojekt inom diverse blanketthanteringsområden. *) NRE = "Non Refundable Engineering" (Utvecklingsarvode) **) EPLS = "Enterprise Paper Lookup Service" (Företagsintern lösning för lokal administration av Anotos penn- & papperstjänster) C Technologies Dotterbolaget C Technologies produkter, av vilka läspennan C-Pen är mest känd, bygger på en integration av digital kamerateknik med avancerad bildbehandling i produkter med låg strömförbrukning och hög prestanda. Bolaget har sedan slutet av 1998 etablerat sin teknologiplattform på den globala marknaden, dels i form av licens- och OEM-samarbeten, dels genom egen försäljning. Företagets koreanska partner, Fusion Road, har fortsatt att utvecklas långsammare än väntat. Detta beror framför allt på otillräcklig kvalitet i den externt upphandlade OCR-mjukvara som används i de koreanska produkterna. Åtgärder har vidtagits. Ett fortsatt stort intresse finns för C-Pen 10 som under perioden också fått bättre marginaler genom att produktionen flyttats till Asien. Produkten BzMate - en vidareutveckling av läspennan C-Pen, med kapacitet att förutom textinläsning även ta fotografier - har under andra kvartalet färdigutvecklats. I slutet av perioden genomfördes en organisationsöversyn, vilken innebar en reduktion av personalstyrkan med ett tiotal medarbetare. WeSpot Inom dotterbolaget WeSpot (i vilket Anoto Group AB kontrollerar 54.7 % av röster och kapital) utvecklas applikationer baserade på s.k. intelligent kamerateknologi, avancerad digital bildbehandling samt koncernens egenutvecklade ASIC-chip. WeSpot tecknade under föregående år de två första kommersiella kontrakten, med amerikanska Overhead Door Corporation (ingår i japanska Sanwakoncernen) respektive svenska Attendo Senior Care AB, jämte ett samarbetsavtal med amerikanska Visionics. Parallella förhandlingar förs med ett flertal potentiella kunder & samarbetspartners om ytterligare avtal. Verksamheten har under perioden löpt planenligt. Fakturering och resultat Faktureringen under årets sex första månader uppgick till 82 (82) Mkr. Av omsättningen under perioden svarade C Technologies för 66 (82) Mkr, Anoto för 15 (-) Mkr samt WeSpot för 1 (-) Mkr. Koncernens bruttomarginal för perioden uppgick till 29 % (2 %). Samarbetet med bolagets partner i Korea - Fusion Road - har inte utvecklats som förväntat. Åtgärder för att hantera problem med kvaliteten på externt utvecklad koreansk OCR har vidtagits. Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -236 (-263) Mkr. Försäljnings-, administrations- & forskningskostnader har planenligt fortsatt sjunka och utgjorde -227 Mkr, mot -257 Mkr motsvarande period föregående år samt -330 Mkr för föregående sexmånadersperiod (juli - december 2001). Koncernens resultat före skatt för perioden blev -226 (-158) Mkr. Resultatet för motsvarande period föregående år innehöll en positiv resultatpost avseende koncernens vinst i samband med riktade nyemissioner i dotterbolag efter beaktande av minoritetens andel. Nämnda post uppgick till 59 Mkr. Justerat för engångsposter uppgick således resultat före skatt för perioden föregående år till -217. Perioden belastades med goodwillavskrivningar på 19 Mkr. Motsvarande post förelåg ej föregående år. Finansiering och likviditet Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 133 Mkr mot 212 Mkr vid utgången av kvartal 1 samt 368 Mkr vid årets början. Som redovisades i föregående rapport, genomfördes under första kvartalet en process där anställda i moder- och helägda dotterbolag erbjöds att på marknadsmässiga villkor förvärva teckningsoptioner i moderbolaget. Ett maximalt nyttjande av dessa optioner tillför moderbolaget 123 Mkr. Nämnda lönereduktion som de optionstecknande medarbetarna accepterat motsvarar under 18 månader en koncernmässig kostnadsbesparing på totalt drygt 15 Mkr. I slutet av rapportperioden beslutade det delägda dotterbolaget WeSpot AB:s större aktieägare (inklusive Anoto Group AB) att pro rata och i form av räntebärande lån förskottera sammanlagt 16,5 Mkr avseende nästkommande nyemission i WeSpot. I.o.m. detta förskott är WeSpots finansiering säkrad till en bit in i första kvartalet 2003. Av förskottet är 7,3 Mkr hänförligt till minoritetsdelägare och utgör således ett tillskott till koncernens likviditet. Merparten av sistnämnda belopp hade inkommit inom ramen för rapportperioden. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till - 209 (-244) Mkr. Förbättringen är helt hänförlig till periodens andra kvartal och en där realiserad positiv rörelsekapitalförändring. Kassaflödet för perioden utgjorde -236 (-165) Mkr. Kassaflödet har belastats med nettoinvesteringar under perioden på -39 (- 30) Mkr. Investeringar Nettoinvesteringar under perioden uppgick till 39 (30) Mkr. Dessa avser balanserade utvecklings- och patentkostnader samt materiella anläggningstillgångar. Andra kvartalet (april - juni) Faktureringen under andra kvartalet uppgick till 30 (39) Mkr, varav C Technologies svarar för 20 (39) samt Anoto 9 (-) och WeSpot 1 (-) Mkr. Omsättningen i Anoto har jämfört med årets första kvartal ökat 41 %, en spegling av bl.a. initiala effekter av ovannämnda strategiska partnerskap. Bruttomarginalen uppgick till 31 % (4 %). Rörelseresultatet för andra kvartalet var -118 (-139) Mkr och har belastats med avsättningar för avvecklad personal samt osäkra kundfordringar på totalt drygt 8 Mkr. Försäljnings-, administrations- & forskningskostnader har planenligt fortsatt sjunka och var under andra kvartalet -110 (-136) Mkr. Därmed kan konstateras att den tidigare uttalade bedömningen avseende kostnadsmassan har infriats. Kvartalets resultat före skatt utgjorde -112 (-98) Mkr, där motsvarande kvartal föregående år justerat för engångsposter på 10 Mkr uppgick till -108 Mkr. Andra kvartalet har belastats med planenlig goodwillavskrivning på knappt 10 Mkr, där motsvarande post ej förelåg föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till -62 (-133) Mkr, innebärande en synlig förbättring jämfört med första kvartalets -147 Mkr. Förbättringen är primärt hänförlig till rörelsekapitalet, där fortsatt oönskat höga kundfordringar i viss utsträckning balanserats kassaflödesmässigt genom ett successivt införande av factoring. Kassaflödet för andra kvartalet utgjorde -79 (-134) Mkr och har belastats med nettoinvesteringar på 21 (16) Mkr. Moderbolaget Efter koncernens legala omstrukturering i samband med senaste årsskiftet, utgör moderbolaget ett renodlat holdingbolag med ett begränsat antal koncernfunktioner. Som tidigare förutskickats, utsågs i samband med ordinarie bolagsstämma den 24 april Christer Fåhraeus till ny koncernchef och VD i moderbolaget, som i samband med stämman namnändrades till Anoto Group AB. Redovisningsprinciper Bolaget har under perioden tillämpat samma redovisningsprinciper som i ersredovisningen för 2001. Bolaget följer allmänna råd, uttalanden och rekommendationer från normgivande organ. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 - Delårsrapportering. Aktiedata Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Vid rapportperiodens utgång uppgick antalet aktier till 76.526.901, vartill kom 11.609.939 * utestående teckningsoptioner. Lund den 22 augusti 2002 Christer Fåhraeus Verkställande direktör Granskningsberättelse Anoto Group AB (publ)Org.nr. 556532-3929 Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Malmö den 22 augusti 2002 Per-Arne Pettersson Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01200/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01200/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar