Delårsrapport Januari - September 2002

Report this content

Delårsrapport Januari - September 2002 · Under oktober har en företrädesemission om 207 Mkr före avdrag för emissionskostnader genomförts. Emissionen, som blev fulltecknad, baserades på ett styrelsebeslut den 22 augusti som godkändes vid extra bolagsstämma 24 september. · Omsättningen ökade till 125 (motsvarande period föregående år: 113) Mkr, varav tredje kvartalet utgör 44 (30). Koncernens bruttomarginal för perioden uppgick till 36 % (1 %), varav tredje kvartalet uppnådde 49 % (- 2 %). · Rörelseresultatet uppgick till -377 (-417) Mkr, vari ingår -44 (-) Mkr avseende reservering för ovan nämnda neddragning i främst Stockholm. · Periodens kassaflöde uppgick till -316 (-279) Mkr, varav tredje kvartalet -80 (-114) Mkr. · C Technologies har under kvartal 3 och kvartal 4 erhållit order på sammanlagt drygt 2,0 miljoner ASIC-kretsar till ett totalt försäljningsvärde på 112 Mkr. Under kvartal 3 har kretsar för 16,5 Mkr levererats, under kvartal 4 planeras leverans av kretsar för drygt 60 Mkr och under januari 2003 leverans av kretsar för c:a 34 Mkr. Kretsarna säljs med god lönsamhet och genererar vid slutkundsförsäljning en tillkommande royaltyintäkt per ASIC-krets. · Som meddelades i delårsrapporten för jan-jun 2002 har ytterligare besparingsprogram beslutats och genomförts, innebärande att antalet tjänster vid kontoret i Stockholm reducerats från c:a etthundra till omkring tjugofem, samtidigt som ett 10-tal tjänster erbjudits i Lund. Besparingen beräknas till runt 100 Mkr på årsbasis fr.o.m. slutet av 2002. Kostnaden för denna neddragning, inklusive lokalavveckling, uppgår till 44 Mkr och belastar tredje kvartalet. Anoto Group Anoto Group är en koncern bestående av högteknologiska innovationsföretag, verksamma inom digital kamerateknik, bildbehandling och digitala pennor. Koncernen är idag mest känd för dotterbolaget Anoto. Anoto Dotterbolaget Anoto utvecklas i allt väsentligt enligt plan. Då den tunga grundutvecklingen av infrastrukturen samt utvecklingen av grundtjänsterna för konsument nu är slutförd och partners i högre utsträckning bygger egna tjänster, samt att telefoner och datorer bygger in stöd för nya serverbaserade tjänster, har behovet av nya tunga R&D- projekt inom serverutveckling avtagit. Bolaget har därför under hösten beslutat och genomfört en kraftig neddragning av verksamheten i Stockholm. Neddragningarna påverkar inte bolagets åtaganden eller befintlig produkt- och tjänsteportfölj. Affärsområdena Enterprise och PC-lösningar utvecklas fortsatt i linje med eller bättre än plan. Den svaga telekom-marknaden har påverkat lanseringstidpunkten för ett flertal av bolagets potentiella samarbetspartners på operatörsidan. Affärsområdet Enterprise fokuserar på försäljning av lösningar och system för att effektivisera flödet av pappersformulär inom post, sjukvård, logistik, finansiella transaktioner, inventering, marknadsundersökningar med mera. Under perioden har affärsområdet utvecklats något bättre än planerat och under återstoden av 2002, samt under 2003, kommer affärsområdet att prioriteras ytterligare, för att tillvarata det starka intresset på marknaden. Under tredje kvartalet har MilCom, MediMedia, TIM och Chiahui inlett samarbete med Anoto och uttalat att de avser lansera företagstjänster under året. Den största kunden är för närvarande Hitachi med order och NRE* på ca 20 Mkr fram till och med Q1 2003 för utveckling av en s.k. EPLS**. När Hitachi framöver säljer system till japanska företag inom post, sjukvård, logistik och liknande erhåller Anoto drygt 50% av tjänsteavgiften per digital penna. Affärsområdet för PC-lösningar har utvecklats mycket väl och premiärlanserades via Logitech i september. Företaget bedömer att Logitechs satsning kommer att tillföra Anoto mellan 40 och 80 Mkr i intäkter för digitala pennor med Anoto funktionalitet under 2002 och 2003. Logitech samarbetar med befintliga Anoto partners såsom 3M Post-It Notes, MeadWestvaco, Groupe Hamelin och Franklin Covey. Affärsområdet Mobile, som erbjuder operatörer och tjänsteleverantörer (Service Providers) mobila lösningar för privatpersoner och företag, har utvecklats sämre än plan. Det finns ett bibehållet stort intresse bland operatörerna och tjänsteleverantörer att lansera tjänster baserade på Anoto teknologi, men en tydlig försening ses jämfört med de indikationer Anoto fick i början av året. Som ovan nämnts, har åtgärder beslutats och genomförts för att minska det negativa kassaflödet från denna affärsenhet. MilCom, Chiahui och TIM har aviserat att de skall lansera konsument- och företagstjänster i kommersiell drift under året baserat på mobiltelefonkopplade Sony Ericssons digitala penna Chatpen på den danska, taiwanesiska, engelska respektive italienska marknaden. Utöver de offentliggjorda partnerföretagen har Anoto inlett samarbeten med ytterligare ett antal betydande företag, vilka tills vidare av sekretess- och konkurrensskäl hålls konfidentiella på respektive samarbetspartners begäran. I april 2002 lanserades Anoto funktionaliteten på den svenska konsumentmarknaden i samarbete med Vodafone, Sony Ericsson, Esselte och 3M. Därmed blev Chatpen(TM) från Sony Ericsson den första digitala pennan i världen med Anoto funktionalitet. En betydande satsning på vertikala applikationer har inletts och under hösten räknar Anoto, Vodafone och de andra partnerföretagen med att kunna initiera ytterligare ett stort antal pilotprojekt inom diverse blanketthanteringsområden. Under Q2 inledde Anoto ett nytt samarbete med en betydelsefull mobiltelefontillverkare av minst samma dignitet som Sony Ericsson och Logitech och erhöll den första ordern på 2 Mkr. Lanseringen beräknas ske under första halvåret 2003. Under kvartal 3 har Anoto tecknat licensavtal med japanska Hitachi Maxell avseende tillverkning av digitala pennor med Anoto funktionalitet, med sikte på lansering i Japan Q2 2003. *) NRE = "Non Refundable Engineering" (Utvecklingsarvode) **) EPLS = "Enterprise Paper Lookup Service" (Företagsintern lösning för lokal administration av Anotos digitala penn- & papperstjänster) C Technologies Dotterbolaget C Technologies produkter, av vilka läspennan C-Pen är mest känd, bygger på en integration av digital kamerateknik med avancerad bildbehandling i produkter med låg strömförbrukning och hög prestanda. Bolaget har sedan slutet av 1998 etablerat sin teknologiplattform på den globala marknaden, dels i form av licens- och OEM-samarbeten, dels genom egen försäljning. Fr.o.m. tredje kvartalet har bolagets orderingång avseende s.k. ASIC- kretsar till kameramoduler för mobiltelefoner ökat signifikant. Under årets tre första kvartal har kretsar för drygt 16,5 Mkr levererats och kunder har fr.o.m. tredje kvartalet lagt order på drygt 1,1 miljoner enheter (61,5 Mkr) för leverans under årets sista kvartal, samt därutöver ytterligare 0,6 miljoner enheter (34 Mkr) att levereras i januari 2003. Ett fortsatt stort intresse finns för C-Pen 10 som under perioden också fått bättre marginaler genom att produktionen flyttats till Asien. Ytterligare order har erhållits från C-Channel relaterade till bankkunder i Schweiz med planerad leverans under fjärde kvartalet. Under andra kvartalet genomfördes en organisationsöversyn, vilken innebar en reduktion av personalstyrkan med ett tiotal medarbetare. WeSpot Inom dotterbolaget WeSpot (i vilket Anoto Group AB kontrollerar 54.7 % av röster och kapital) utvecklas applikationer baserade på s.k. intelligent kamerateknologi, avancerad digital bildbehandling samt koncernens egenutvecklade ASIC-chip. WeSpot tecknade efter rapportperiodens slut ytterligare ett kontrakt, med Securitas Direct, utöver de sedan föregående år befintliga två första kommersiella kontrakten, med amerikanska Overhead Door Corporation (ingår i japanska Sanwakoncernen) respektive svenska Attendo Senior Care AB. Verksamheten har under perioden i allt väsentligt löpt planenligt. Koncernens fakturering och resultat för de första 9 månaderna Faktureringen under årets nio första månader uppgick till 125 (113) Mkr. Av omsättningen under perioden svarade C Technologies för 96 (112) Mkr, Anoto för 28 (-) Mkr samt WeSpot för 1 (1) Mkr. Koncernens bruttomarginal för perioden uppgick till 36 % (1 %). Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -377 (-417) Mkr. Försäljnings-, administrations- & forskningskostnader har planenligt fortsatt sjunka och utgjorde -368 Mkr, inklusive engångskostnader om 44 Mkr, mot -406 Mkr motsvarande period föregående år. Resultat före skatt för perioden blev -363 (-282) Mkr. Årets resultat belastas av goodwillavskrivningar på 29 (-) Mkr. Resultatet för motsvarande period föregående år innehöll en positiv resultatpost om 59 Mkr avseende koncernens vinster i samband med riktade nyemissioner i dotterbolag efter beaktande av minoritetens andel. Justerat för engångsposter uppgick resultat före skatt för motsvarande period föregående år till -341 Mkr. Finansiering och likviditet Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 52 Mkr mot 133 Mkr vid utgången av kvartal 2 samt 368 Mkr vid årets början. Som tidigare redovisats, genomfördes under första kvartalet en process där anställda i moder- och helägda dotterbolag erbjöds att på marknadsmässiga villkor förvärva teckningsoptioner i moderbolaget. Ett maximalt nyttjande av dessa optioner skulle tillföra moderbolaget 123 Mkr. Nämnda lönereduktion som de optionstecknande medarbetarna accepterat motsvarar under 18 månader en koncernmässig kostnadsbesparing på totalt drygt 15 Mkr. Under andra kvartalet beslutade det delägda dotterbolaget WeSpot AB:s större aktieägare (inklusive Anoto Group AB) att pro rata, och i form av räntebärande lån, förskottera sammanlagt 16,5 Mkr avseende nästkommande nyemission i WeSpot. I och med detta förskott är WeSpots finansiering säkrad till andra kvartalet 2003. Av förskottet är 7,3 Mkr hänförliga till minoritetsdelägare och utgör således ett tillskott till koncernens likviditet. Under tredje kvartalet har inom ramen för befintligt stämmobemyndigande genomförts två nyemissioner som riktats till industriella samarbetspartners, Hitachi respektive Groupe Hamelin. Dessa nyemissioner inbringade 25 Mkr före emissionskostnader. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till - 309 (-391) Mkr. Förbättringen är i sin helhet hänförlig till en motsvarande förbättring av rörelseresultatet före avskrivningar. Årets Kassaflöde för perioden utgjorde -316 (-279) Mkr. Kassaflödet har belastats med nettoinvesteringar under perioden på 43 (49) Mkr. Investeringar Nettoinvesteringar under perioden uppgick till 43 (49) Mkr. Dessa avser främst balanserade utvecklings- och patentkostnader samt begränsade investeringar i materiella anläggningstillgångar. Tredje kvartalet (juli - september) Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 44 (30) Mkr, varav C Technologies svarade för 31 (30) och Anoto 13 (-) Mkr. Omsättningen i Anoto under kvartalet motsvarar en dubbling jämfört med årets första kvartal och förklaras av de allt fler strategiska partnerskap som ingåtts och de NRE:er och licensintäkter dessa genererar. Bruttomarginalen uppgick till 49 % (-2 %). Rörelseresultatet för tredje kvartalet var -141 (-154) Mkr och har belastats med avsättningar på totalt drygt 44 Mkr avseende ovan beskrivna verksamhetsneddragningar. Försäljnings-, administrations- & forskningskostnader har planenligt fortsatt sjunka och var under tredje kvartalet -141 (-149) Mkr, trots ovannämnda avsättning om 44 Mkr. Exklusive denna, har m.a.o. den kvartalsmässiga kostnadsmassan reducerats med 35 % jämfört med samma period föregående år. Kvartalets resultat före skatt utgjorde -138 (-124) Mkr. Justerat för ovannämnda reservering om 44 Mkr, är resultatförbättringen avseende tredje kvartalet 30 Mkr. Kvartalet har belastats med planenlig goodwillavskrivning på knappt 10 Mkr, där motsvarande post ej förelåg föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till -99 (-147) Mkr. Årets Kassaflöde för tredje kvartalet utgjorde -80 (-114) Mkr och har belastats med nettoinvesteringar på 4 (19) Mkr. Moderbolaget Efter koncernens legala omstrukturering i samband med senaste årsskiftet, utgör moderbolaget ett renodlat holdingbolag med ett begränsat antal koncernfunktioner. Som tidigare meddelats, utsågs i samband med ordinarie bolagsstämma den 24 april Christer Fåhraeus till ny koncernchef och VD i moderbolaget, som i samband med stämman namnändrades till Anoto Group AB. Redovisningsprinciper Bolaget har under perioden tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2001. Bolaget följer allmänna råd, uttalanden och rekommendationer från normgivande organ. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 - Delårsrapportering. Aktiedata Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Vid rapportperiodens utgång uppgick antalet aktier till 77.676.901, vartill kom 11.609.939 * utestående teckningsoptioner. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00150/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00150/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar