Kallelse till Extra Bolagstämma i Anoto Group AB

Kallelse till Extra Bolagstämma i Anoto Group AB ANOTO GROUP Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) ("Anoto Group") kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 juli 2003, kl. 11.00 i Anoto Group:s lokaler i Ideon Företagsby, adress Scheelevägen 19 C, Hus Delta 3, i Lund. Anmälan Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 7 juli 2003, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 11 juli 2003. Anmälan kan ske per brev på adress Scheelevägen 19 C, 223 70 Lund, per fax 046-540 11 90, per e-mail charlotte.laveson@anoto.com, eller per telefon 046-540 10 00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga nisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 juli 2003 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Godkännande av styrelsens beslut den 29 juni 2003 om nyemission 8. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsearvode 9. Val av ny styrelseledamot 10.Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande 11.Stämmans avslutande Godkännande av styrelsens beslut den 29 juni 2003 om nyemission Styrelsen i Anoto Group beslutade den 29 juni 2003, villkorat av bolagsstämmas godkännande, att öka bolagets aktiekapital med 66.000 kronor genom nyemission av 3.300.000 aktier om vardera nominellt 0,02 krona till en emissionskurs av 10,10 kronor per aktie. Nyemissionen sker med avvikelse från aktieägares företrädesrätt till Anoto Group:s industriella partner Logitech International S.A. i syfte att stärka bolagens samarbete och att samtidigt utgöra ett led i Anoto Group:s kapitalförsörjning. Val av ny styrelseledamot m m David Henry, som är Senior Vice President i Logitech, föreslås väljas in i styrelsen. Styrelseledamoten Nils Ljung har meddelat att han önskar lämna styrelsen. Styrelsen föreslås därmed bestå av oförändrat åtta ledamöter. Arvode föreslås utgå med oförändrat belopp om 1,2 miljoner kronor att fördelas av styrelsen inom sig. Förslag till bemyndigande Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 1.700.000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Skälet för att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv mot likvid helt eller delvis i form av aktier, att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser samt att utgöra ett led i bolagets kapitalförsörjning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 1,4 procent beräknat på antalet aktier inklusive pågående nyemissioner om 14.300.000 aktier men exklusive utestående optionsrätter. Majoritet Aktieägare som företräder mer än 52 procent av aktiekapitalet och röstetalet har förklarat att de står bakom förslagen under punkterna 7- 10 på dagordningen. Handlingar inför bolagsstämman Styrelsens beslut den 29 juni 2003 om nyemission samt övriga bolagshandlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Anoto Group på adress som anges ovan från och med den 10 juli 2003 och skickas till aktieägare som så begär och som till bolaget uppger sin postadress. Lund i juni 2003 ANOTO GROUP AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00260/wkr0001.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar