Kallelse till Ordinarie Bolagsstämma i Anoto Group AB

Kallelse till Ordinarie Bolagsstämma i Anoto Group AB Ordinarie bolagsstämma i Anoto Group AB hålls torsdagen den 15 maj 2003 kl.16.00 på bolagets huvudkontor i Lund. Adress: Scheelevägen 19 C, Hus Delta 3, Lund. Utöver sedvanliga frågor vid ordinarie bolagsstämma kommer följande förslag att behandlas: · Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission inom ramen för samarbeten och allianser med industriella partners och i samband med företagsförvärv · Personaloptionsprogram som ersätter tidigare optionsprogram · Val av nomineringskommitté och uppdrag till styrelsen att inrätta ersättningskommitté och revisionskommitté För att få deltaga i stämman ska aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 5 maj 2003 (vilket innebär att rösträttsregistrering skall vara verkställd per nämnda dag), dels anmäla sig till Anoto Group på i kallelsen angivet sätt. Den kompletta kallelsen bifogas. För ytterligare information: Charlotte Laveson Informationschef Anoto Group AB +46 46 540 12 00 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 200 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ANOTO GROUP Aktieägarna i Anoto Group AB (publ), nedan "Anoto Group" eller bolaget, kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 maj 2003 kl. 16.00 i bolagets lokaler i Ideon Företagsby, adress Scheelevägen 19 C, Hus Delta 3, i Lund. Efter bolagsstämman kommer information om och förevisning av koncernens produkter och teknologi ske under ledning av respektive VD. Anmälan till bolagsstämman För att få deltaga i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 5 maj 2003, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 9 maj 2003 kl. 12.00. Anmälan kan göras per brev till bolaget på adress Scheelevägen 19 C, 223 70 Lund, per fax 046-540 11 90, per e-mail charlotte.laveson@anoto.com, eller per telefon 046-540 10 00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/orga nisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den 13 maj 2003. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar deltaga i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om rösträttsregistrering skall ske hos den bank eller fondkommissionär som förvaltar aktierna och bör ske minst ett par bankdagar före avstämningsdagen den 5 maj 2003. Styrelsens förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter 13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter 15. Val av särskild revisor 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande I 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande II 18. Styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter 19. Sveriges Aktiesparares Riksförbunds framställan om att få följande frågor behandlade på bolagsstämman: a. beslut av bolagsstämman att utse en nomineringskommitté b. beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté c. beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté 20. Övriga frågor 21. Stämmans avslutande Beslutsförslag P. 10 Disposition av bolagets resultat Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2002 inte lämnas. P. 12-14 Val av styrelseledamöter, revisorer och beslut om arvoden Nomineringsprocessen avseende val av styrelse är inne i sitt slutskede och förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode och val av styrelseledamöter enligt punkterna 12, 13 och 14 beräknas kunna offentliggöras genom pressmeddelande senast två veckor före bolagsstämman.Vid ordinarie bolagsstämma 2000 valdes till revisor i bolaget det registrerade revisionsbolaget Arthur Andersen, med auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor, för en mandattid som löper ut vid slutet av ordinarie bolagsstämma 2004. På grund av omorganisation inom revisionsbolaget föreslår aktieägare som tillsammans representerar mer än 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget att till revisor för den återstående mandattiden väljs Deloitte & Touche med auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna förslås i likhet med tidigare utgå enligt godkänd räkning. P. 15 Val av särskild revisor Aktieägare som representerar mer än 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget har förklarat att de i fråga om val av särskild revisor avser att föreslå omval av auktoriserade revisorn Åke Christiansson, PricewaterhouseCoopers. Den särskilda revisorns uppgift är att granska styrelsens redogörelse i samband med apportemission och att granska fusionsplan i samband med fusion. P. 16 Förslag till bemyndigande I Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 11.000.000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Skälet för att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv mot likvid helt eller delvis i form av aktier, att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser samt att utgöra ett led i bolagets kapitalförsörjning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 9,6 procent beräknat på det totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. P. 17 Förslag till bemyndigande II Styrelsen föreslår förlängning av styrelsens bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med avvikelse från aktieägares företrädesrätt besluta om nyemission av sammantaget högst 5.170.714 aktier. Vid extra bolagsstämma den 16 januari 2002 beslutades om emission av 5.170.714 skuldebrev med avskiljbara optionsrätter. Emissionen tecknades av ett helägt dotterbolag till Anoto Group och genomfördes för att säkerställa Anoto Group:s åtagande att förvärva sådana aktier i dotterbolaget Anoto AB som kan komma att emitteras med stöd av utestående optionsrätter. Förvärv skall, efter omräkning i samband med nyemissionen 2002, ske i relationen 7.9383 aktier i Anoto AB mot en nyemitterad aktie i Anoto Group. Utestående optionsrätter i Anoto AB löper som längst till och med den 31 mars 2004. Teckningskursen för dessa optioner varierar inom intervallet 25,40 - 65,09 kronor. Syftet med det nu föreslagna bemyndigandet är att ge styrelsen valfrihet att genomföra ett eventuellt förvärv av nyemitterade aktier i Anoto AB i annan form än med användning av optionsrätter, t ex genom apportemission, om styrelsen vid tidpunkten för genomförandet av förvärvet skulle bedöma detta vara mer fördelaktigt. Bemyndigandet skall endast kunna användas för detta ändamål. P. 18 Förslag till personaloptionsprogram I Anoto Group finns tre utestående optionsprogram till anställda i moderbolaget och helägda dotterbolag. Personaloptionsprogrammet (beslutat av ordinarie bolagsstämma 2001) med löptid till och med den 15 december 2005. Löneväxlingsprogrammet (beslutat av extra bolagsstämma den 16 januari 2002) med löptid till och med den 31 januari 2004 respektive den 31 januari 2005 samt ett optionsprogram i dotterbolaget Anoto AB som enligt beslut av extra bolagsstämma den 16 januari 2002 konverterats till ett optionsprogram i Anoto Group på sätt framgår under punkt 17 ovan. Optionerna inom det sistnämnda programmet löper ut under perioden 31 maj 2003 - 31 mars 2004. Teckningskursen för optionerna inom dessa tre program ligger inom intervallet 25,40 - 131,80 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående optioner skulle den totala utspädningseffekten uppgå till ca 7,9 procent. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett personaloptionsprogram som ersätter de tidigare optionsprogrammen till den del dessa förfaller under 2003. Förslaget har följande huvudsakliga innehåll. Optionsprogrammet skall omfatta sammanlagt högst 3.500.000 optioner. Optionerna skall inte utgöra värdepapper och skall ej kunna överlåtas till tredje man. Varje option berättigar till utnyttjande av en optionsrätt till nyteckning av en aktie i Anoto Group. Optionerna skall ges ut i två serier. Serie A skall löpa i två år och skall kunna utnyttjas under perioden 1 mars - 31 maj 2005. Teckningskursen skall vara 140 procent av den genomsnittliga börskursen för aktien i Anoto Group under perioden 16 - 22 maj 2003. Serie B skall löpa i tre år och skall kunna utnyttjas under perioden 1 mars - 31 maj 2006. Teckningskursen skall vara 160 procent av den genomsnittliga börskursen för aktien i Anoto Group under perioden 16 - 22 maj 2003. Tilldelning av optioner skall ske utan vederlag till anställda i Anoto Group-koncernen. Optionerna skall gälla under förutsättning att vederbörande vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i Anoto Group- koncernen (med viss rätt att utnyttja optionerna efter anställningens upphörande av annan orsak än egen uppsägning). VD i Anoto Group skall tilldelas 350.000 optioner. Medlemmar inom ledningsfunktionen skall tilldelas högst 150.000 optioner vardera. Annan personal med chefsansvar, expertbefattningar och andra ledande funktioner skall tilldelas högst 50.000 optioner vardera. Övrig personal skall tilldelas högst 10.000 optioner vardera. Till infriande av Anoto Group:s åtagande enligt det föreslagna personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om dels emission av högst 4.655.000 skuldebrev om vardera nominellt 0,10 krona och förenade med en avskiljbar optionsrätt till nyteckning, dels godkänner överlåtelse av optionsrätterna till anställda på följande huvudsakliga villkor. Skuldebreven skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av ett helägt dotterbolag till Anoto Group. Skuldebreven skall emitteras till nominellt belopp och skall löpa utan ränta samt förfalla till betalning den 30 juni 2003 eller vid anfordran. Varje optionsrätt skall berättiga till nyteckning av en aktie med villkor som motsvarar de utställda personaloptionerna. Teckningskursen liksom antalet aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av skall omräknas vid nyemissioner etc. enligt sedvanliga regler. Dotterbolaget skall, efter teckning av skuldebrev förenade med optionsrätter, skilja av optionsrätterna och vid utnyttjande av personaloptioner överlåta högst 3.500.000 optionsrätter till anställda i Anoto Group-koncernen, för att infria de åtaganden som följer av personaloptionsprogrammet. Överlåtelse skall därvid ske utan vederlag. Dotterbolaget skall vidare kunna överlåta högst 1.155.000 optionsrätter i syfte att täcka bolagets kostnader för sociala avgifter i samband med infriande av åtaganden som följer av personaloptionsprogrammet. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av samtliga 4.655.000 optionsrätter inom det nu föreslagna optionsprogrammet motsvarar ca 4,3 procent av kapital och röster. Den ackumulerade utspädningseffekten av samtliga utestående optionsprogram kommer, genom att det nu föreslagna programmet ersätter förfallna optioner, att uppgå till oförändrat ca 7,9 procent av kapital och röster. Om ca 1,4 miljoner utestående optioner med teckningskurser över 66 kronor exkluderas från beräkningen, kommer den ackumulerade utspädningseffekten att uppgå till ca 6,0 procent av kapital och röster. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt öka känslan av samhörighet med bolaget. Det är för bolaget väsentligt att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Anoto Group och dess aktieägare. P. 19 Framställan från Sveriges Aktiesparares Riksförbund Sveriges Aktiesparares Riksförbund har framfört att man, i egenskap av aktieägare i bolaget, vill få de tre ärenden som angetts i punkt 19 i det ovan redovisade förslaget till dagordning behandlade på bolagsstämman. Majoritetskrav för beslut För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 16-17 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För beslut under punkten 18 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar inför bolagsstämman Styrelsens förslag till beslut under punkterna 16-18 i dagordningen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Lund med ovan angiven adress från och med den 30 april 2003 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Förslagen kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.anotogroup.com. Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2003 kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor med ovan angivna adress från och med den 30 april 2003 samt kommer därutöver att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.anotogroup.com. Lund i april 2003 ANOTO GROUP AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00680/wkr0001.doc Kallelse http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00680/wkr0002.pdf Kallelse

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar