Kvartalsrapport Januari - Mars 2003

Kvartalsrapport Januari - Mars 2003 · Omsättningen ökade med 46 % till 76 (52) Mkr. Koncernens bruttomarginal för perioden uppgick till 37,2 % (27,9 %). Ökningen i bruttomarginal beror på större inslag av licens- och utvecklingsintäkter. I kronor fördubblas marginalen från 14 Mkr till 28Mkr. · Resultat före avskrivningar uppgick till -38 (-103) Mkr. Ökade intäkter, förbättrad marginal samt en kraftigt minskad kostnadskostym ger en kraftig förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till -57 (-119) Mkr. · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -39 (-148) Mkr. Verksamheten · Anoto partners lanserade och demonstrerade produkter och tjänster med Anoto funktionalitet på CeBIT-mässan. Bland annat introducerade Nokia en digital penna med Anoto funktionalitet: Nokia Digital Pen. · Anoto och en ledande systemleverantör har slutit ett licensavtal för att skapa möjligheter att utveckla nya pappersbaserade mervärdestjänster: På begäran av vår partner hålls namnet konfidentiellt tills senare under året. · C Technologies har under kvartalet levererat ASIC-kretsar för 51 Mkr och har ytterligare leveranser av ASIC-kretsar i orderboken till kameramoduler för mobiltelefoner, dessa kommer att levereras med start under tredje kvartalet. Affären genererar även en tillkommande royaltyintäkt per ASIC-enhet. · C Technologies har fått beställningar på ytterligare ASIC-kretsar för leverans senare under året från en ny mobiltelefontillverkare. · C Technologies har under första kvartalet visat såväl positivt resultat som positivt kassaflöde. · Anoto Group har genomfört en organisationsförändring inom Anoto och därmed också vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna inom koncernen med i storleksordning 30 Mkr per år. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT01180/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar