Rapport från ordinarie bolagsstämma i Anoto Group AB

Rapport från ordinarie bolagsstämma i Anoto Group AB Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Anoto Group AB i Lund och styrelsens därefter följande konstituerande möte fattades följande beslut. Styrelsemedlemmarna Christer Fåhraeus, Urban Jansson, Örjan Johansson, Lars Berg, Nils Rydbeck, Nils Ljung och Jan Uddenfeldt omvaldes och nyval skedde av Kjell Duveblad. Örjan Johansson omvaldes till Styrelseordförande. Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av högst 11.000.000 aktier för att möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser samt att utgöra ett led i bolagets kapitalförsörjning. Stämman beslutade också om ett personaloptionsprogram om högst 3.500.000 personaloptioner. Christer Fåhraeus, VD Anoto Group kommenterade under sitt VD-tal de viktigaste händelserna under 2002 och redogjorde sedan för kvartalsrapporten som publicerats samma dag. De aktieägare, som närvarade vid stämman i Lund fick se ett brett urval av de produkter och tjänster som erbjuds inom Anoto Group-koncernen. · Årsredovisning, ansvarsfrihet m m Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och VD:n beviljades ansvarsfrihet. Ingen vinstutdelning lämnas. · Val av styrelse och styrelsearvode Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Urban Jansson, Örjan Johansson, Lars Berg, Nils Rydbeck, Nils Ljung och Jan Uddenfeldt samt nyval av Kjell Duveblad. Christer Johansson hade avböjt omval. Stämman beslutade om att styrelsearvode skall utgå med oförändrat belopp 1.200.000 kronor. Ersättning till Örjan Johansson som arbetande styrelseordförande fastställdes att utgå med oförändrat belopp, ca 2.100.000 kronor. · Bemyndiganden Styrelsen bemyndigades att före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av högst 11.000.000 aktier. Bemyndigandet skall möjliggöra nyemission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser samt att utgöra ett led i bolagets kapitalförsörjning. Vidare förlängdes styrelsens bemyndigade från föregående år att besluta om nyemission av högst 5.170.714 aktier. Bemyndigandet får endast användas för förvärv av nytecknade aktier i dotterbolaget Anoto om sådana tecknas med stöd av utestående optioner. Det bedöms som osannolikt att detta bemyndigande kommer att behöva utnyttjas. · Personaloptionsprogram Stämman beslutade om ett optionsprogram om högst 3.500.000 personaloptioner. Optionerna ges ut i två serier med två respektive tre års löptid och med en teckningskurs om 140 procent respektive 160 procent av den genomsnittliga börskursen under perioden 16-22 maj 2003. För att säkerställa Anoto:s åtaganden enligt optionsprogrammet och för att täcka eventuella sociala avgifter emitteras högst 4.655.000 skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till ett helägt dotterbolag. · Kommittéer Stämman uppdrog till styrelsen att i likhet med tidigare utse en revisionskommitté samt en ersättningskommitté. Det beslutades vidare att inte utse någon nomineringskommitté. · Styrelseordförande Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman omvaldes Örjan Johansson till styrelseordförande. För mer information: Charlotte Laveson Informationschef Anoto Group AB +46 733 478 620 Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 200 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT01600/wkr0001.pdf

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar