Delårsrapport

ANDRA KVARTALET 1 AUGUSTI 2017 – 31 OKTOBER 2017

Bolaget i sammandrag

AppSpotr är en webbaserad plattform för att bygga appar utan kodning. Under våren och sommaren har bolaget slutförhandlat och tecknat ett avtal med det Hong Kong-baserade bolaget Novel Unicorn (se pressmeddelande från den 29 maj) och i och med det anpassat sin prismodell gentemot icke-kodare för att även kunna hantera partners. 

Icke-kodare är de som använder plattformen, och de moduler/plug-ins som finns där, för att snabbt och enkelt bygga egna appar. För denna kundgrupp användes tidigare en så kallad freemium-modell, som går ut på att locka många användare till en bastjänst som är gratis, och sedan konvertera ett fåtal av dessa till betalande kunder genom olika premiumtjänster. Nu används en free trial-modell, dvs en tjänst som under en period är gratis att prova men som därefter kostar att använda.

Free trial-modellen gör det lättare att jobba med partners, som är bolagets andra kundgrupp. Partners är kodare och tredjepartsleverantörer som bygger plug-ins och integrationer med externa tjänster. Det sista steget i utvecklingen av plattformen AppSpotr.com är att bjuda in partners för att antingen använda AppSpotr som verktyg för att bygga appbaserade tjänster som sedan erbjuds partnerns egna kunder eller för att bygga moduler/plug-ins som erbjuds till alla de icke-kodare som använder plattformen.

Apputvecklingsplattformar som AppSpotr.com sänker kostnaden och tiden för att först utveckla appar i stor skala och för att sedan underhålla dessa. Den lägre kostnadsbilden öppnar i sin tur upp möjligheter för nya sorters appbaserade tjänster. I och med avtalet med Novel Unicorn har AppSpotr fått en unik möjlighet att utforska dessa möjligheter på den väldigt avancerade och enormt stora mobilmarknaden i Kina. 

Ett första samförståndsavtal och sedan avtal har tecknats med Mishu Technology, som idag erbjuder en appbaserad tjänst som en kvarts miljon restauranger använder för att beställa råvaror. Nu tar Mishu fram en ny appbaserad tjänst för bordsbokning, beställning av hämtmat, betalning, med mera som restaurangerna ska erbjuda sina kunder. Mishu och AppSpotr jobbar nu tillsammans i ett pilotprojekt för att hitta det bästa sättet att paketera, sälja in och rulla ut dessa appar.

Ett andra samförståndsavtal har tecknats med Yuxin, som gör en tjänst inriktad mot förskolor i Kina, för att undersöka möjligheterna för gemensamma affärer. Mishu och Yuxin är bara två exempel på partner i många existerande och möjliga vertikaler för appbaserade tjänster. Ambitionen är att hitta fler partners i fler vertikaler. Exakt hur affärsmodellen kommer att se ut för AppSpotr i varje enskilt fall kan komma att skilja sig åt beroende på hur värdekedjan ser ut i den aktuella vertikalen. Fokus kommer dock alltid att vara att genom plattformen maximera värdet för bolaget. 

Eftersom freemium-modellen frångåtts för icke-kodare så publiceras inte längre antalet användare, antalet premiumanvändare eller antalet publicerade appar. Relevant KPI för nuvarande prismodell och affärsmodeller med partners bedöms vara intäkter.

Målen för perioden har uppnåtts:

 • Teckna avtal med partners som kommer att erbjuda tjänster baserade på appar byggda i AppSpotr
 • Lansera en ny prismodell och ett nytt betalningssystem för att förbereda affären för den nya partnermodellen och för geografisk expansion

Höjdpunkter för det andra kvartalet (aug-okt)

 •  Samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) tecknat med Mishu Technology om appar till restauranger. AppSpotr kommer att stödja Mishu i att bygga moduler (plug-ins) som pratar med Mishus affärssystem och som kommer att göra det enkelt att bygga och distribuera appar. Det första steget är ett gemensamt pilotprojekt där tjänsten och affärsmodellen testas och trimmas in hos upp till 1 000 restauranger. 
 • Apple skärpte kraven i sina publiceringsriktlinjer vilket innebar att appar byggda i appverktyg, till exempel AppSpotr, nekas publicering till App Store. Efter en dialog med Apple har AppSpotr identifierat vilka förändringar som behöver göras i plattformen för att appar byggda i AppSpotr återigen ska kunna publiceras. Dessa förändringar omfattar högre krav på användaren och förändringar i arbetsgång och kommer att hanteras i samma utvecklingsprojekt som anpassningen av plattformen till den kinesiska marknaden.
 • En ny prismodell och ett nytt betalningssystem lanserades. Prismodellen byttes från freemium till free trial och en rörlig prisplan byttes mot en fast. Betalningssystemet byggdes om för att kunna hantera fler betalningssätt. Förändringen gör det lättare att jobba med partners, förtydligar paketeringen och förenklar kundens köpbeslut, samt förbereder plattformen för att hantera tredjepartsutvecklare och tredjepartstjänster.
 • En ny styrelse valdes på årsstämman den 20 oktober. Hans Börjesson och Anders Lissåker omvaldes och Peter Wendel, Christian Björkman och Michael Bergman nyvaldes. Till ordförande valdes Peter Wendel. Patric Bottne, Roger Cederberg och Klas Dahlöf lämnade därmed styrelsen.
 • Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 60 TSEK (8)
 • Resultatet för kvartalet hamnade på -3 388 TSEK (-1 804)
 • Resultat per aktie för kvartalet blev -0,33 SEK (-1,63)
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 15 370 TSEK (7 443) och till 1,30 SEK/aktie (4,99)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Ett slutgitligt avtal om pilotprojekt har tecknats med Mishu Technologys dotterbolag iRegister som ger AppSpotr Asia en up-front-betalning på 3 miljoner yuan. Se separat pressmeddelande för mer information.
 •  Ett samförståndsavtal (MoU) tecknades med kinesiska Yuxin, som gör en SaaS-tjänst för förskolor som gör det lättare för förskola och föräldrar att kommunicera med varandra. De båda bolagen ska i ett gemensamt projekt titta på hur man kan göra affärer tillsammans. Se separat pressmeddelande för mer information.

VD har ordet

Vi på AppSpotr har alltid haft ett högt tempo i det vi gör, men sedan vi tecknade avtalet med Novel Unicorn och inledde vår Asien- och Kinasatsning i somras har vi lagt i ytterligare en växel. Sedan i somras har vi tagit in mer pengar, startat och bemannat ett bolag i Hong Kong, tecknat avtal med APPTUTTi som teknisk partner för satsningen i Kina och tecknat ett samförståndsavtal med Mishu Technology om restaurangappar. Därutöver har vi haft ett stort antal möten och diskussioner med potentiella partners och kunder i Kina. Det har kort och gott varit hektiskt, men på ett bra sätt.

Det märks också i sammansättningen av vår nya styrelse, där Hans Börjesson klivit av som ordförande till förmån för Peter Wendel. Hans har tagit en mer operativ roll i vårt asiatiska bolag och på grund av intresset och uppmärksamheten som riktats mot oss sedan etableringen där borta, räcker hans tid inte till att samtidigt vara ordförande. 

AppSpotr.com, och plattformar som liknar oss, tillför någonting nytt till appvärlden. Vi sänker kostnaden och kortar tiden för att utveckla och underhålla appar. Med oss blir det möjligt att producera och anpassa stora mängder appar på kort tid och till en låg kostnad. Den förändrade ekonomin öppnar möjligheter för nya appbaserade tjänster att etablera sig.

Vi är just nu inne i det sista utvecklingssteget av plattformen där vi bjuder in kodare och tredjepartsleverantörer att bygga plug-ins (moduler) och integrationer med affärssystem. Vissa av dessa plug-ins kommer att finnas tillgängliga för alla på marknadsplatsen i plattformen, medan andra kommer att vara privata. 

Intresset från den här sortens aktörer har varit stort och just nu befinner vi oss i skedet att vi bjuder in utvalda partners att jobba tillsammans med oss för att utveckla tjänster och utforska möjligheterna som finns. Genom avtalet med Novel Unicorn och deras affärskontakter har vi fått chansen att göra det i Kina – världens största marknad sett till antalet användare och kanske också det land i världen som har kommit längst inom den mobila utvecklingen. 

Vårt första projekt, som vi kör tillsammans med Mishu Technology, gäller appar för restauranger där det går att boka bord, beställa hämtmat, betala och så vidare. I det pågående pilotprojektet tittar vi på hur dessa appar ska paketeras och rullas ut, och hur vi ska ta betalt. Hur gör vi med kedjor som har flera restauranger i samma app, och så vidare. När processen har trimmats in och vi har rullat ut appar till 1 000 restauranger kommer vi att gå på resten av marknaden. Jag vill vara tydlig med att potentialen som vi ser för den här tjänsten inte är lika stor som för Mishus nuvarande tjänst för att beställa råvaror, där de har en kvarts miljon restauranger som kunder. Även om vi är optimistiska, så vill vi också vara realistiska i det vi kommunicerar.

Vårt andra projekt blir tillsammans med Yuxin som har tjänst som gör det lättare för förskolor och föräldrar att kommunicera med varandra. Föräldrarna får under dagen meddelanden om sådant som personalen matar in i systemet, till exempel vad det bjuds för mat, och om sådant som samlas in av sensorer, som luftkvalitet. I förlängningen kan datan också användas av myndigheter i tillsynen av den till största delen privata kinesiska förskolesektorn. Det är fortfarande early days, men vi och Yuxin kommer nu att gemensamt att titta på hur vi ska göra affärer tillsammans.

Mishu och Yuxin bara två exempel i mängder av existerande och möjliga vertikaler för appbaserade affärer. Det finns massor med andra lovande uppslag. 

Hur affärsmodellen för varje tjänst kommer att se ut och vilken roll AppSpotr kommer att spela i utformningen kommer att variera. Vi är i början av något och i början är allting nytt. Det som är säkert är att vi kommer att anpassa oss från fall till fall för att maximera värdet för er aktieägare.

Sammanfattningsvis så känner vi att vi har fått en bra start i Kina och att vi levererar enligt den plan vi har satt för oss själva. Diskussionerna vi har haft har gett oss många nya idéer och uppslag, och vi ser med för stor tillförsikt på framtiden.

Patric Bottne

VD AppSpotr AB

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är sådan information som AppSpotr är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e December 2017.

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika app butiker. AppSpotr har elva anställda och är baserade i Göteborg.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Prenumerera

Dokument & länkar