Nästa år minskar arbetslösheten kraftigt, men bristyrkena blir fler

Idag presenterades Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Blekinge 2015 och 2016.  I höst tar sysselsättningen fart och utvecklingen fortsätter nästa år. Blekinges företagare har en stark framtidstro, framför allt inom den privata tjänstesekton, men även inom bygg. Vård och omsorg samt företagstjänster fortsätter att vara länets jobbmotorer. Nästa år väntas sysselsättningen öka inom utbildningssektorn, offentlig förvaltning och industrin. Arbetslösheten minskar 2016 till den lägsta nivån sedan 2008.

– Det är positivt att så många arbetsgivare ser ljust på framtiden, inte minst inom industrin som är viktig för Blekinge. Det ger självklart många välbehövliga arbetstillfällen, säger David Fridlund, chef Arbetsförmedlingen i Blekinge.

Trots positiva signaler kvarstår länets strukturella problem med många arbetssökande som har svårt att konkurrera om jobben parallellt med arbetskraftsbrist inom många branscher. Enligt David Fridlund krävs nya och ännu bredare insatser för att lösa problemet. Det gäller inte minst nyanlända i Sverige, där många som nu kommer till exempel är högutbildade, men ändå har svårt att få arbete.

– Vi ska jobba ännu närmare arbetsgivare för att hitta lösningar, men även samarbetet med Region Blekinge och kommunerna är oerhört viktigt, betonar David Fridlund.

Arbetskraften ökar svagt

Både i år och 2016 ökar arbetskraften svagt. Ökningen beror främst på att fler nyanlända söker sig till arbetskraften via Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Demografiskt sett minskar dock befolkningen i Blekinge.

Lägsta arbetslösheten sedan finanskrisen

Blekinge har haft en hög arbetslöshet sedan finanskrisen 2007. I slutet av 2015 väntas 7 900 personer, eller 10,7 procent av arbetskraften, vara arbetslös. Under 2016 fortsätter minskningen till 7 450 personer eller 10,1 procent. Det blir därmed det lägsta antalet arbetslösa sedan finanskrisens utbrott, men dubbelt så många jämfört med 2007.

Färre ungdomar och fler jobb gör att ungdomsarbetslösheten minskar

Trots att Blekinges ungdomsarbetslöshet minskat rejält är den fortfarande landets högst i landet. Prognosen pekar på en fortsatt minskning nästa år. Det beror framför allt på färre ungdomar i åldern 18-24 år, men också på att sysselsättningen i länet väntas öka. De kraftfulla satsningar som gjorts i Blekinge har haft positiv effekt på ungdomsarbetslösheten, men ungdomarnas förutsättningar varierar också. Att gå klart gymnasiet är väldigt viktigt.

Sammanfattning

 • 2014 ökar sysselsättningen med 355 personer (+ 0,5 %) och 2016 med 550 personer (+ 0,8 %)
 • Inom utbildningssektorn, offentlig förvaltning och industrin kommer minskningar i år vändas till en ökning nästa år.
 • Arbetskraften ökar trots minskande befolkning i arbetsför ålder.
 • Arbetslösheten fortsätter minska till 10,7 procent av arbetskraften i slutet av 2015 och till 10,1 procent vid slutet av 2016.
 • Fortsatt brist på personer med högre utbildning och särskilda yrkeskompetenser, t.ex. inom industri, vård om omsorg samt bygg. Bristen på olika lärare märks alltmer. Länets sysselsättningstillväxt hämmas av en konstant brist inom vissa yrken.
 • Personer som behöver extra mycket stöd ökar och är i klar majoritet bland de arbetssökande, bland annat nyanlända och långtidsarbetslösa.
 • Ungdomsarbetslösheten väntas minska kraftigt, men från mycket höga nivåer. Unga är en heterogen grupp som kräver olika och välriktade insatser.
 • Prognosen visar tydligt att Blekinges arbetsmarknad står inför tre stora utmaningar.

-         Kompetensförsörjning - länet riskerar en allvarlig bristproblematik.

-         Att stärka arbetslösa som har en särskilt svag ställning på arbetsmarknaden.

-         Ungdomsarbetslösheten

Fakta:

I Blekinge län ingick 351 arbetsställen inom det privat näringslivet. För offentlig verksamhet är undersökningen heltäckande inom kommuner och landsting. Dessutom görs intervjuer med ett urval av statliga arbetsställen. I hela undersökningen ingick 417 arbetsställen och svarsfrekvensen blev 90 procent.

Brist- och överskottsyrken

Nedan listas ett urval av yrken som bedöms vara förknippade med en brist- respektive över-skottssituation i Blekinge under 2016. Fet stil= där brist/överskottssituationen är mer påtaglig. Det finns bristyrken inom samtliga övergripande näringar, som exempelvis industri, bygg och privata tjänster.

Bristyrken

 • Byggyrken (plåt, elektriker, m fl)
 • Civilingenjörer (bygg, maskin, el, m fl)
 • Gymnasielärare (natur, matte, yrke, m fl)
 • Förskol- och grundskollärare
 • Kockar
 • Läkare
 • Medicinska sekreterare
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • SFI-lärare (Svenska som andraspråk)
 • Sjuksköterskor (operation, geriatrik, grundutbildade, m fl)
 • Speciallärare och specialpedagoger
 • Svetsare

Överskottsyrken

 • Administratörer och sekreterare
 • Banktjänstemän
 • Barnskötare
 • Frisörer
 • Ekonomiassistenter
 • Försäljare (dagligvaror, fackhandel)
 • Köks- och restaurangbiträden
 • Truckförare
 • Vaktmästare
 • Vårdbiträden

För kommentarer:David Fridlund, chef Arbetsförmedlingen Blekinge, 010-488 17   09
För information: Victor Tanaka, utredare 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720
Lars Ericsson  010-486 27 43