Små förändringar på arbetsmarknaden

Arbetslösheten i Gävleborgs län minskade marginellt i februari jämfört med samma månad för ett år sedan, minus 159 personer eller en procent. Men de långtidsarbetslösa blir fler och det är nästan uteslutande utrikesfödda som står för ökningen.

En liten minskning av arbetslösheten men det skiljer mellan könen. Bland kvinnorna sjönk den med 190 personer medan den ökade bland männen med 31. Totalt saknade 16 269 länsbor arbete i februari.

Samtidigt som arbetslösheten är så gott som oförändrad i länet, har fler varit utan arbete länge. Drygt 6 800 personer har varit arbetslösa i 12 månader. Det är 600 fler än för ett år sedan. De som varit utan arbete i 24 månader ökade med nästan 400 till drygt 3 600 personer.

Det är så gott som uteslutande bland utrikesfödda som ökningen har skett (plus 562 respektive plus 400 för utrikes födda, plus 32 respektive minus 17 för inrikesfödda)

– En del arbetslösa behöver en rad olika insatser innan de är gångbara på arbetsmarknaden. Och vi har en stor utmaning med den ökande gruppen långtidsarbetslösa, inte minst sett till dess sammansättning. Men vi har bra samarbeten med både det offentliga och privata näringslivet för att hitta vägar för sökande som står längre från arbetsmarknaden, säger Charlotte Humling, chef för Arbetsförmedlingen i Gävle och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborg.

– Den nationella satsningen med arbetsmarknadens parter som kallas snabbspåret är ett viktigt verktyg. Det handlar om att genom validering påskynda nyanländas möjlighet att börja arbeta och samtidigt sörja för arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens, säger Charlotte Humling.

Färre unga utan jobb
Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska. I februari var 22,6 procent (3 583 personer) av den registerbaserade arbetskraften i åldern 18–24 år arbetslös i länet. Det är en minskning med 11,2 procent jämfört med förra året.

Minskningen skedde i sju av länets tio kommuner. Mest sjönk den i Ovanåker och Ljusdal. I Hofors, Nordanstig och Ockelbo steg den något.

De ungdomar som går till arbete är framför allt de med slutförda gymnasiestudier. I samtliga länets kommuner finns möjligheten att slutföra sina avbrutna eller inte påbörjade studier genom satsningen på ungdomskontrakt. För den ungdom som har slutfört gymnasium finns möjligheten att skola om sig till bristyrken genom satsningen traineejobb.

– Än så länge ser vi en blygsam utveckling av dessa program men vi hoppas att det inom kort ska bli bättre, säger Charlotte Humling.

Fler fick arbete
Under februari fick 1 435 personer som var inskrivna vid någon av länets arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det är 106 fler än förra året. Ökningen återfinns i samtliga åldersklasser utom 50–59 år. Flest återfinns i gruppen unga 18–24 år där 371 fick ett arbete. 328 som fick arbete är utrikesfödda.

Kortfakta om februari 2016, Gävleborgs län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för februari månad 2015)

  • 11,9 procent var inskrivna som arbetslösa (12,0)*
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 16 269 personer (16 428)
  • 22,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (24,3)**
  • Antal inskrivna arbetslösa unga 18-24 år uppgick till 3 583 personer (4 036)
  • 1 435 personer fick arbete (1 4329)
  • 799 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (826)
  • 2 338 nya lediga platser anmäldes (2 080)
  • 41 personer varslades om uppsägning (179)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Inskrivna arbetslösa i februari 2016 som andel (%) av den regiserbaserade arbetskraften

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Mars månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 12 april 2016.

För kommentarer: Charlotte Humling, chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16
Ytterligare information: Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87
Presskontakt: Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.

Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar: