Utmaningar trots stark arbetsmarknad

I oktober var 8540  personer eller 7,6 procent inskrivna som arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar, vilket motsvarar en minskning med 1,4 procentenheter på ett år. Trots en stark arbetsmarknad har allt fler arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens vid rekryteringar.  

Färsk statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetsmarknadsläget i Kalmar län var fortsatt starkt i oktober. Med 7,6 procent arbetslöshet placerar sig länet på riksgenomsnittet av Sveriges 21 län. Ungdomar (18-24 år) och inrikes födda fortsätter att vara länets vinnare på arbetsmarknaden. Situationen är den omvända för utomeuropeiskt födda, som i slutet av oktober hade 46 procents arbetslöshet.

- Ökningen är väntad och kan förklaras med att fler nyanlända nu har fått uppehållstillstånd och därmed skrivs in hos Arbetsförmedlingen, säger Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef i Västervik.

Ny expertroll ska stärka arbetsgivare 
Det går bra för många av länets arbetsgivare. I oktober anmäldes 12 procent fler lediga tjänster till länets arbetsförmedlingar och antalet varsel minskade med 34 procent jämfört med samma månad i fjol. Trots den starka arbetsmarknads-situationen uppger allt fler arbetsgivare att de har svårt att hitta rätt kompetens vid rekryteringar, något som kan hämma den fortsatta tillväxten i länet.

- För att klara kompetensförsörjningen i kommunerna växlar vi upp vårt arbetsgivararbete. Arbetsförmedlingens nya roll företagsrådgivare blir en närmare samarbetsparter, erbjuder expertkunskap och ger professionellt stöd i rekryteringsprocesser, säger Carina Lindgren som är arbetsförmedlingschef i Kalmar.

Kort om oktober månad 2016, Kalmar län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2015)

  • 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7)*
  • 12,2 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,9)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 8540 personer (8670)
  • 850 personer fick arbete (930)
  • 710 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (590)
  • 40 personer varslades om uppsägning (xx)

*  Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer:
Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef Kalmar, 010-487 40 58
Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef Västervik, 010-488 87 27
Ytterligare information: Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker,  010-488 03 96
Presskontakt: Anette Citron, press- och informationsansvarig, 010-486 03 09

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Prenumerera

Citat

Arbetsförmedlingens nya roll företagsrådgivare blir en närmare samarbetsparter, erbjuder expertkunskap och ger professionellt stöd i rekryteringsprocesser.
Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef i Kalmar