Ökad sysselsättning och svårigheter att rekrytera

Arbetslösheten beräknas fortsätta att minska, och sysselsättningen öka, i Norrbotten under andra halvåret 2013.  Det visar Arbetsförmedlingens prognos för länet.            

För många arbetsgivare ökar svårigheten att rekrytera personal. Den stora utmaningen på den norrbottniska arbetsmarknaden är att stödja och matcha de arbetssökande som saknar den kompetens som efterfrågas.

Arbetsförmedlingens prognosunderlag är mycket stort och det gör att prognoserna har unika kvalitéer. För prognosen för Norrbotten har över 500 arbetsställen, inom alla branscher, intervjuats. En särskild prognos har också gjorts för den svenska gruvnäringen och just gruvnäringen spelar en nyckelroll för den norrbottniska sysselsättningen – såväl direkt som indirekt, genom kringeffekter.                                                                          

Trots en global konjunkturavmattning och svag tillväxt i landet som helhet under prognosperioden så är efterfrågeutvecklingen i Norrbotten gynnsam under det närmaste året. Mest positivt ser det ut inom gruvnäringen, handel, hotell och restaurang, IT, transport samt delar av tillverkningsindustrin.                                                                      

– Det är glädjande att vi har en fortsatt god utveckling att vänta i Norrbotten inom många branscher. Men vi står också inför utmaningar och problem som måste lösas för att den gynnsamma utvecklingen ska kunna fortsätta, säger Göran Nilsson, chef för Arbetsförmedlingens marknadsområde Norra Norrland.

Svårt att rekrytera

En av utmaningarna är att många företag redan nu har svårigheter att rekrytera personal och dessa svårigheter väntas öka under prognosperioden. Några av de yrken där det råder brist är: Civilingenjörer, högskoleingenjörer och tekniker inom gruv- och byggsektorn, skogsmaskin- och lastbilsförare, sjuksköterskor, elektriker, golvläggare, universitets- och högskollärare, läkare och kockar.                                                                      

– Generationsväxlingen, då en stor del av länets yrkesverksamma går i pension, innebär problem inom många branscher. Det ställer krav på arbetsgivarna och även på oss inom Arbetsförmedlingen. Det krävs stora insatser både när det gäller utbildning och praktik för att hitta långsiktiga lösningar, säger Göran Nilsson.

Grupper som står utanför

En annan utmaning är att hjälpa arbetssökande ur de grupper som har det svårast på arbetsmarknaden till arbete. De grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden är: Personer som saknar gymnasieutbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, personer födda utanför Europa och personer som är strukturellt arbetslösa, det vill säga som har yrkesutbildning och -erfarenhet för yrken som det inte längre råder efterfrågan på.                                                                            

Här har länets arbetsgivare en avgörande roll att spela, enligt Göran Nilsson.                                

– Det är otroligt viktigt att arbetsgivare ser möjligheterna och är välvilligt inställda till en ökad mångfald i sin egen organisation. De arbetsgivare som gör detta kommer också att klara sig bättre när konkurrensen om arbetskraften hårdnar, säger han.