Antalet inskrivna arbetslösa ökar

För första gången sedan början av 2014 har antalet inskrivna arbetslösa ökat i Stockholms län, jämfört med året dessförinnan. Samtidigt blir tudelningen allt större på arbetsmarknaden - antalet inskrivna arbetslösa som är inrikes födda fortsätter att minska medan de utrikes födda ökar.   

Arbetslösheten har minskat i länet sedan hösten 2013, även om trenden har varit avtagande. I slutet av oktober var 6,4 procent av den registerbaserade arbetskraften inskriven som arbetslös i Stockholms län. Det är en i stort sett oförändrad nivå sedan oktober 2014.

Fler utrikes födda inskrivna arbetslösa
Sett till antalet har de inskrivna arbetslösa dock blivit något fler, 200 personer, än oktober månad 2014. Att antalet inskrivna ökar jämfört med föregående år har inte skett på nästan två år.
Fördelningen i gruppen inskrivna arbetslösa blir allt mer tydlig, de utrikes födda blir fler och de inrikes födda färre.
- Etableringen av nyanlända är ett prioriterat område som vi jobbar allt mer intensivt med inom myndigheten. Det är en av våra största utmaningar de närmaste åren, säger Pia Ackmark, marknadschef Stockholm-Gotland.
Skillnaderna i andelen arbetslösa är fortsatt stora mellan kommunerna i länet. I Södertälje var 15,3 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa i oktober, jämfört med samma månad 2014.
Antalet nyinskrivna blir färre. 5 600 personer skrevs in vid Arbetsförmedlingarna i länet i oktober, vilket är 500 färre än i oktober 2014.

Lägre ungdomsarbetslöshet
Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka både räknat i antal och andel av de inskrivna arbetslösa. I dag är 8,3 procent av arbetskraften i åldern 18-24 år inskrivna arbetslösa i länet, vilket är lägst i landet. Ungdomsarbetslösheten i Stockholms län har minskat kontinuerligt sedan våren 2013.

Kort om oktober månad 2015, Stockholms län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014)

6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4)
8,3 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,5)**
Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 71 117 personer (70 887)
7 577 personer fick arbete (8 196)
5 558 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (6 012)
926 personer varslades om uppsägning (1 360)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64
** Inskrivna arbetslösa, andel (%) av registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning
November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 14 december 2015.

För kommentarer: Pia Ackmark, marknadschef Stockholm-Gotland, 010-488 06 11

För mer information: Therese Landerholm, utredare, 010-488 40 32

Presskontakt: Anders Munck, regionalt pressansvarig, 010-488 59 19

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar: