Prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2012-2013: Sysselsättningen hålls uppe – men fler arbetslösa 2013

Stockholm har hittills stått emot den vikande konjunkturen men nu syns tecken på nedgång. Tillväxten är svag och ytterligare avmattning väntas under 2013. Höstens prognosundersökning visar att arbetslösheten kommer att stiga under hela 2013 och tiderna i arbetslöshet blir allt längre, särskilt för personer med svag konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Utgångsläget för Stockholm är ändå bättre än för riket som helhet, med bibehållen sysselsättningsnivå och lägre relativ arbetslöshet.

- Även om läget har försämrats är det viktigt att ha i åtanke att Stockholm är en stark region med stor rörlighet på arbetsmarknaden. Det finns jobb att få, även i bistra tider. Under det kommande året är det framförallt i den offentligt finansierade tjänstesektorn som arbetsgivarna ser ett ökat behov av arbetskraft, men det kommer att ske rekryteringar inom alla branscher även framöver, berättar Magnus Stridh, marknadschef på Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

Prognosundersökningen visar att den för Stockholm så viktiga privata tjänstesektorn som sysselsätter omkring 60 procent av länets arbetande befolkning börjar visa tecken på nedgång. Höstens intervjuer med arbetsgivare visar en växande pessimism med en avstannande utveckling av antalet anställda under 2013.

Allt längre tider i arbetslöshet – de med svag konkurrenskraft drabbas hårdast

En oroväckande tendens på arbetsmarknaden är perioderna i arbetslöshet blir allt längre. Under prognosperioden väntas situationen förvärras i takt med att konjunkturen viker nedåt. I höstas hade närmare en fjärdedel, eller 17 000, av samtliga inskrivna arbetslösa varit utan arbete i tre år eller mer under den senaste tioårsperioden. I våras var de 15 900.

De som drabbas hårdast är de som redan har en svagare konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Bland de inskrivna arbetslösa har Arbetsförmedlingen definierat fyra prioriterade grupper med svagare koppling till arbetsmarknaden: arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa äldre (55-64 år) och arbetslösa födda utanför Europa.

I slutet av oktober uppgick de prioriterade grupperna till 48 000 av totalt 71 000 inskrivna arbetslösa. I andelar motsvarar det 67 procent. Som jämförelse kan nämnas att i slutet av oktober 2004 utgjorde gruppen 49 procent av alla inskrivna.

- Det är en talande illustration av hur vårt uppdrag på Arbetsförmedlingen har förändrats och hur arbetsmarknaden har blivit kärvare för många. Majoriteten av våra inskrivna arbetssökande har en längre resa att göra för att få ett jobb. Därför arbetar vi på två fronter. Dels med att stärka de sökandes kompetens med arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildningar, folkhögskolesatsningen för dem som inte har gymnasiekompetens och studie- och yrkesvägledning för att nämna några exempel. Dels arbetar vi intensivt med arbetsgivare för att få in de jobb som finns. Vi kan inte tillåta att stora grupper människor slås ut, understryker Magnus Stridh.

Arbetslösheten ökar hela 2013

I augusti 2012 tog arbetslösheten i länet en negativ vändning och antalet arbetslösa ökade under hela hösten. Från januari till oktober i år har antalet arbetslösa vuxit med totalt 6 100 personer. Antalet kommer att fortsätta stiga under året som kommer och ökningen blir större än under 2012. Fjärde kvartalet i år beräknas 72 400 personer vara öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Det är 11,3 procent högre än samma period året innan. Under 2013 fortsätter arbetslösheten att öka för att landa på 81 400 arbetslösa personer det fjärde kvartalet.

Sysselsättningsökningen mattas av

Sedan millennieskiftet har sysselsättningen i Stockholms län vuxit med i genomsnitt 1,2 procent per år, eller 11 000 personer. Mellan slutet av 2011 och slutet av 2012 beräknas en sysselsättningsökning som endast uppgår till hälften av denna siffra, 5 000 personer. Ett år framåt har ökningen nästan avstannat. Prognosen för 2013 visar att sysselsättningsökningen i Stockholm blir blygsamma 500 personer. För landet som helhet kommer sysselsättningen att backa under 2013.

Den kraftiga befolkningsökningen i länet gör att även arbetskraften har vuxit betydligt under senare år. I genomsnitt ökar befolkningen i länet med 35 000 personer årligen. Arbetskraften kommer att fortsätta öka under 2013, om än i något lägre takt än tidigare. Detta påverkar arbetslöshetssiffrorna då sysselsättningen inte ökar lika mycket som arbetskraften under perioden.

Yrkesbarometern

I prognosundersökningen gör vi en bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framöver för ett antal yrken. Följande är ett urval av de bristyrken där arbetsgivare uppger att de är svårt att hitta personal samt de yrken där det finns ett överskott av arbetskraft i länet.

Bristyrken Överskottsyrken
MJUKVARU- OCH SYSTEMUTVECKLARE CIVILINGENJÖRER, KEMI
IT-ARKITEKTER LABORATORIEINGENJÖRER
VVS-INGENJÖRER GROVARBETARE INOM BYGG OCH ANLÄGGNING
CIVILINGENJÖRER, BYGG OCH ANLÄGGNING FÖRSÄLJARE, DAGLIGVAROR
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKOR INFORMATÖRER
KOCKAR MARKNADSANALYTIKER OCH MARKNADSFÖRARE
FÖRSKOLLÄRARE VAKTMÄSTARE
VVS-MONTÖRER LAGERARBETARE
SERVITÖRER TRUCKFÖRARE
GYMNASIELÄRARE NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN STÄDARE/LOKALVÅRDARE

Fakta:

Arbetsförmedlingen gör prognoser för arbetsmarknaden två gånger per år. Prognosen för Stockholms län 2013 bygger bland annat på intervjuer med cirka 2170 arbetsgivare inom det privata och offentliga näringslivet. Nästa prognos presenteras i juni 2013.

Läs hela prognosen i den bifogade bilagan.

För kommentar: Magnus Stridh, marknadsområdetschef Stockholm Gotland, 010-486 69 47

För mer information: Julia Asplund, utredare, 010-488 26 97 och Erik Huldt, utredare, 010-488 05 50

Presskontakt: Karina Wrobel, press- och informationsansvarig Stockholm, 010-488 11 54

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar: