Arbetslösheten ligger kvar på samma nivå

Arbetslösheten i Västernorrland ligger kvar på samma nivå som för ett år sedan. I slutet av september var 10 140 personer, eller 8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften, arbetslösa. Västernorrland har den sjunde högsta arbetslösheten i riket där snittet i slutet av september låg på 7,4 procent.

Under september fick 960 personer i Västernorrland arbete, vilket är 60 personer färre jämfört med september 2016. Av dem som fick arbete var 275 personer utrikes födda, och det innebär att antalet utrikes födda som får arbete fortsätter att öka.

Antalet nyinskrivna arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar var 750, vilket är 70 färre jämfört med samma månad förra året. Männen stod för hela minskningen. 

– Att färre blir arbetslösa visar att arbetsmarknaden i Västernorrland har blivit starkare. Trenden att fler utrikes födda får jobb är glädjande eftersom de är en av de grupper som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden, säger Per Renström, arbetsförmedlingschef och talesperson för Arbetsförmedlingen i Västernorrland. 

Färre ungdomar arbetslösa
I slutet av september var 1 820 ungdomar mellan 18 och 24 år inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar 14 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Det är den lägsta siffran för september sedan 2008. Jämfört med september förra året har arbetslösheten bland ungdomar minskat med 210 personer eller 1,3 procentenheter.

Under det senaste året har ungdomsarbetslösheten minskat i länets samtliga kommuner med undantag för Ånge och Härnösand. Störst minskning har skett i Timrå och Örnsköldsvik.   

– Arbetsmarknadsläget för ungdomar i Västernorrland har förbättrats under en längre period och det är förstås väldigt positivt. De ungdomar som har gymnasieutbildning har lättast att hitta jobb. Satsar man dessutom på en utbildning som arbetsgivarna efterfrågar ökar chanserna ännu mer, säger Per Renström.

Lägst arbetslöshet i Timrå
Den lägsta arbetslösheten i Västernorrland finns i Timrå med 6,2 procent. Högst var arbetslösheten i Härnösand där 12,2 procent var inskrivna som arbetslösa i september.

I september varslades 45 personer om uppsägning, vilket kan jämföras med samma månad i fjol då 40 personer varslades. Under årets första nio månader har 690 personer varslats i länet.


Kort om arbetsmarknaden för Västernorrlands län, september
Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.

  • 8,6 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 10 136 personer (10 134) varav 1 752 inom etablering (1 904).
  • 14,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,3).* Sammanlagt 1 822 personer (2 034).
  • 5 260 personer var öppet arbetslösa (5 279).
  • 4 876 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 855).
  • 751 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (820).
  • 962 personer fick arbete (1 022).
  • 45 personer varslades om uppsägning (40).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.


Månadsstatistiken för oktober publiceras den 13 november kl. 8:00.


Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning


För kommentarer: Per Renström, arbetsförmedlingschef och talesperson för Västernorrland, 010-486 88 64
För information: Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 66 68
Presskontakt: Eva Sandström, press- och informationsansvarig, 010-488 87 43
Följ oss på Twitter: @PressAf