Fler fick jobb och färre nyinskrivna öppet arbetslösa

I december påbörjade 889 arbetssökande någon form av arbete vilket är 67 personer fler än jämfört med för ett år sedan. Samtidigt var det 85 personer färre som registrerade sig som nyblivet arbetslösa i länet.

I slutet av december månad fanns 5 903 personer inskrivna som öppet arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar, vilket kan jämföras med 5 771 som var motsvarande antal för december 2014.
– Att vara öppet arbetslös innebär att man kan ta ett jobb samma dag som det dyker upp så det finns gott om arbetskraft att tillgå i länet säger Mikael Eriksson, arbetsförmedlingschef i Härnösand och Timrå.

Fick arbete

Av de 889 personer som fick arbete under månaden var 215 ungdomar.
Under 2015 har antalet som lämnat arbetslöshet för arbete minskat varje månad jämfört med samma månad 2014. Detta är en indikation på att allt fler av de som finns inskrivna som arbetssökande står längre från arbetsmarknaden.
– Trenden med att färre arbetssökande lämnar Arbetsförmedlingen för jobb började under våren 2014 och har fortsatt under 2015 säger Agneta Tjernström, utredare på Arbetsförmedlingen.
Under december månad ökade dock antalet personer som gick till arbete för första gången sedan våren 2014.
– Det yrke som det var mest efterfrågan på i december var försäljare inom fackhandel säger Mikael Eriksson.

Inskrivna arbetslösa

I slutet av december bestod den totala arbetslösheten i länet av 11 411 personer vilket motsvarar 9,6 procent av den registerbaserade arbetskraften, i riket var motsvarande siffra 8,0 procent.
Bland länets ungdomar mellan 18-24 år var motsvarande siffra 2 451 personer, vilket omfattar 18 procent av den registerbaserade arbetskraften i åldersgruppen. Motsvarande andel för riket totalt är 13,1 procent.
Jämfört med december 2014 har antalet arbetslösa minskat med 12 procent i ungdomsgruppen i länet.
– Arbetslösheten minskar betydligt snabbare bland ungdomarna jämfört med genomsnittet för de arbetslösa. Detta är ett resultat av en konsekvent prioritering av målgruppen samt ett bra samarbete med kommuner och näringsliv säger Mikael Eriksson.

Härnösand och Sollefteå hade länets högsta arbetslöshet där 12,1 respektive 12,2 procent av den registerbaserade arbetskraften var inskrivna som arbetslösa. Länets lägsta arbetslöshet fanns i december i Örnsköldsvik med 8,6 procent.

Personer berörda av varsel

I december månad varslades 13 personer i länet om uppsägning, vilket kan jämföras med 57 personer under december 2014.
– Antalet varslade ligger på en mycket låg nivå historiskt sett säger Agneta Tjernström.

Kort om december månad 2015, Västernorrlands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014)
  • 9,6 procent var inskrivna som arbetslösa (9,7)*
  • 18,0 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (20,2)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 400 personer (11 500)
  • 890 personer fick arbete (820)
  • 800 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (890)
  • 1 900 nya lediga platser anmäldes (1 000)
  • 15 personer varslades om uppsägning (60)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

För kommentarer: Mikael Eriksson, arbetsförmedlingschef, 010-487 20 50
För information: Agneta Tjernström, analytiker, 010-487 03 87
Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera

Citat

Arbetslösheten minskar betydligt snabbare bland ungdomarna jämfört med genomsnittet för de arbetslösa.
Mikael Eriksson