”Flygledningstornet är mer eller mindre obemannat”

Under rubriken ”Matchad arbetsmarknad 2020!?” hade ett hundratal personer bjudits in till en heldagskonferens med Validering Väst för att diskutera hur arbetet med att validera yrkeskunskaper ska utvecklas. Alla var överens om att insatserna måste öka.

På plats under konferensen på Hotell Scandic Crown i Göteborg, som hade underrubriken ”Validering – en spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare?” fanns en blandning av bland annat politiker, representanter för kommuner och regioner, fackförbund, arbetsförmedlare och branscher.

- Det är Validering Väst, en del av Västra Götalands-regionen, som har uppdraget att hantera valideringen regionalt. Eftersom Arbetsförmedlingen står för en stor del av valideringarna har vi under 2014 slutit ett samarbetstavtal där jag är "utlånad" på 50 procent till Validering Väst. Mitt uppdrag är att jobba för att fler valideringar äger rum och att kunskapen om validering ökar bland arbetsförmedlarna, säger Sofia Alstam på Arbetsförmedlingen i Göteborg.

Insatserna ska öka

Ingela Söderman, projektledare på avdelningen Integration och etablering på Arbetsförmedlingens huvudkontor, berättade om det särskilda uppdrag som myndigheten i år har från regeringen i att ”utveckla metoderna för och omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens”.

- Målet är att öka insatserna, att få ”verkstad”, berättade hon och tillade att av de cirka 40 000 personer som etableringsuppdraget för nyanlända svenskar omfattar har ungefär en fjärdedel högskoleutbildning.

- Av den gruppen har en tredjedel fått sina betyg bedömda efter ett år, ytterligare en tredjedel väntar på att få sina betyg bedömda och den sista tredjedelen har inga betyg som går att validera eller så har de inga betyg med sig.

Stora behov

Hon underströk vikten av snabbare handläggning på Universitets- och högskolerådet, som validerar utländska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå.

- Det är på förslag att de ska få mer resurser, men det är stora behov som behövs.

Ingela Söderman menade att det är viktigt att validering kan ske på ett annat språk.

- Alla ska få en chans att beskriva sina arbetsuppgifter och kompetens på ett språk de känner sig bekväm med.

Hon lyfte också fram vikten av att validering kan erbjudas i olika faser.

- De som kommer hit behöver i ett tidigt skede, redan innan de kan prata svenska, kunna ta ställning till om de vill arbeta kvar inom sitt yrkesområde i Sverige. För att underlätta beslutet finns Arbetsförmedlingens YKB, yrkeskompetensbedömning. Ofta vet man mer då man fått prova på att jobba ett tag och då kan man ta nästa steg i valideringsprocessen.

Många nyttoeffekter

Elin Landell är särskild utredare på regeringskansliet med uppdrag att lägga fram förslag på hur fler kan få sin kompetens validerad. Någon gång till våren hoppas hon kunna lämna sina förslag.

En orsak till översynen är att Europeiska rådet rekommenderat medlemsstaterna att senast 2018 ha ”inrättat arrangemang för validering”, vilket Sverige ställt sig bakom.

- Det finns mer att göra; det har flera utredningar pekat på och alla tjänar på det, konstaterade Elin Landell och påminde om att den höga invandringen ökat behoven.

- Många som kommer hit är högskoleutbildade. Från Syrien är så pass många som 50-60 procent högskoleutbildade. Det vore en enorm förlust om vi inte tog tillvara dessa kunskaper. Det finns många nyttoeffekter av validering, som exempelvis högre sysselsättning, effektivare matchning på arbetsmarknaden och högre tillväxt. Vi går miste om produktivitet om inte rätt personer gör rätt saker. Vi ska inte heller utbilda människor på det de redan kan; det är bättre att på fylla på med utbildning det finns behov av.

Frustration

Elin Landell fortsatte:

- Det är i dag många aktörer som jobbar bra med validering, men vi måste jobba ihop för att det ska bli ett bra system.

Från projektet Dala valideringscentrum medverkade Conny Danielsson, strateg i kompetensförsörjning på Region Dalarna.

Han konstaterade att ”luften gått ur” med jämna mellanrum i arbetet med att förbättra valideringarna.

- Ibland har man känt frustration, men om man har förstått potentialen går det inte att släppa tankarna på systematisk validering och det känns som att valideringsfrågorna har ett tryck just nu. Det är en rekommendation från EU, det är en statlig utredare och i Dalarna håller vi på att starta ett regionalt valideringscentrum med stöd från Tillväxtverket.

En tillväxtfråga

Conny Danielsson konstaterade också att Dalarna står inför en arbetskraftsbrist, bland annat för att man har högst andel 60-65-åringar i landet.

- Länets arbetskraft minskar dessutom med tusen personer per år de kommande åren. Då behöver vi snabbare få in människor som kommer hit i arbete. För oss är validering en tillväxtfråga.

Han gjorde också en liknelse med flygbranschen, som uppskattades av åhörarna:

- Inom valideringsverksamheten finns det lastningspersonal, flygvärdinnor och kaptener – men flygledningstornet är mer eller mindre obemannat och det är också lite dåligt med bränsle ...

- - -  - -

Göteborg satsar på validering

I marknadsområde Göteborg Halland görs en extra satsning på validering i år i samarbete med organisationen Validering Väst. Syftet är bland annat att öka kunskapen bland arbetsförmedlarna och se om det finns möjligheter att utveckla fler branschmodeller för validering.

– Vi har lång erfarenhet av att jobba med validering här i Göteborg och det är också här som flest valideringar i landet äger rum. Men vi vill bli ännu bättre, berättar arbetsförmedlaren Sofia Alstam som arbetar med projektet på halvtid.

Källa: Arbetsförmedlingen.

Vad är validering?

Med validering avses insatser som syftar till att en individ får sin kompetens bedömd, värderad och dokumenterad. Möjligheter till validering är särskilt viktiga för personer som har utbildningar eller yrkeserfarenheter som är svåra för en arbetsgivare att bedöma korrekt. Det kan till exempel vara frågan om utbildning eller erfarenhet som har förvärvats i ett annat land.

En väl genomförd validering bör bidra till bättre matchning på arbetsmarknaden eller kortare tid i utbildningsinsatser. Det förutsätter att valideringen dokumenteras på ett sätt som arbetsgivare eller reguljära utbildningsinstitutioner kan ta till sig.

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet.

  
Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-488 42 92

  

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Målet är att öka insatserna, att få ”verkstad” (om validering)
Ingela Söderman, Arbetsförmedlingen