Hinder hämmar rekrytering från utlandet

Arbetsgivare som har svårt att finna personal med rätt kompetens skulle troligen öka sina ansträngningar att rekrytera från utlandet om det blev lättare att värdera kvalifikationer och färdigheter förvärvade utomlands. Rekryteringar skulle också öka om det blev lättare att komma i kontakt med potentiella kandidater utomlands.

Det visar Arbetsförmedlingens rapport Utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring, som bygger på svar från närmare 1000 arbetsgivare.

Rekordstora pensionsavgångar och ett utbildningssystem som volymmässigt inte alltid svarar upp mot arbetsmarknadens behov gör att Sverige står inför stora utmaningar på arbetsmarknaden, och de kommer att accentueras vid nästa högkonjunktur. Ökad arbetskraftsinvandring lyfts i detta sammanhang fram som en av flera tänkbara lösningar. Trots det liberala regelverket är arbetskraftsinvandringen till Sverige fortsatt låg och få arbetsgivare löser sina problem med arbetskraftsbrist genom att rekrytera utomlands.

Att utländska kandidater har bristande kunskaper i svenska är den främsta anledningen till att utlandsrekrytering inte används i större omfattning för att fylla vakanser vid upplevd arbetskraftsbrist. Andra anledningar som arbetsgivarna uppger är svårigheter att värdera kvalifikationer och färdigheter förvärvade utomlands samt svårigheter med att komma i kontakt med potentiella kandidater.

– Arbetsförmedlingen har genomfört studien för att öka kunskapsläget om arbetsgivarnas intresse och möjligheter att rekrytera utomlands. Vi hoppas att resultaten ska bidra till en diskussion och fortsatt utredning om vad som kan göras för att underlätta utlandsrekrytering och arbetskraftsinvandring, säger Linda Pärlemo, utredare på Analysavdelningen och ansvarig för rapporten.

I studien framkommer även mer information om arbetsgivarnas huvudsakliga motiv till att rekrytera utomlands, vilka rekryteringskanaler som primärt använts, planer för utlandsrekrytering de kommande två åren och bedömning av vilka åtgärder som arbetsgivarna tycker skulle vara av värde för att underlätta rekrytering från utlandet.

Om enkätundersökningen:

Undersökningen bygger på en postenkät som skickats ut till totalt 2 123 arbetsställen. Svarsfrekvensen uppgår till 48 procent. Studien är gjord inom ramen för projektet Ny väg in, som drivs av Migrationsverket och medfinansieras av den Europeiska unionen. Mer information om projektet: www.migrationsverket.se/info/nyvagin.html

För  kommentarer :  Linda Pärlemo, analytiker 010-486 83 75

Presskontakt:          Christina Mångård, 010-486 70 53

Se rapport: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Rapporter/Ovriga/6-10-2013-Utlandsrekrytering-och-arbetskraftsinvanding.html

Prenumerera