Jobben blir fler men arbetslösheten består

Svensk ekonomi och arbetsmarknad står emot den svaga konjunkturen i omvärlden. Sysselsättningen bedöms öka med 68 000 personer på två år. Men arbetslösheten hålls uppe – 8,5 procent i år och 8,3 nästa år – då många nya träder in i arbetskraften, inte minst utrikes födda.

Tillskottet av utrikes födda är mycket viktigt för att sysselsättningen ska kunna öka på sikt eftersom antalet inrikes födda minskar genom att fler går i pension.

– Det är glädjande att nya jobb tillkommer på den svenska arbetsmarknaden i en annars så skakig omvärld. Detta möjliggör för många grupper av arbetslösa att komma ut i arbete. Arbetsförmedlingen måste fortsätta att prioritera arbetet med att rusta arbetslösa så att de kan dra nytta av den ökade efterfrågan på arbetskraft. Arbetsgivarkontakterna är centrala i vårt arbete och att i dialog med arbetsgivarna öka möjligheterna för utsatta grupper att få arbetsplatsförlagda aktiviteter och en chans att bygga upp goda nätverk, säger Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Arbetskraftens tillväxt har de senaste kvartalen överträffat alla förväntningar. Ökningen beror bland annat på ett stort tillskott av nya grupper på arbetsmarknaden, vilket mycket beror på den utbudsinriktade politiken. Arbetsförmedlingen breddade uppdrag, etableringsuppdraget för nyanlända och överföringen av personer från Försäkringskassan, har lett till att sammanlagt cirka 90 000 personer skrivits in vid Arbetsförmedlingen sedan 2010. Arbetsförmedlingens undersökning visar att arbetsgivarna tror på en ökad aktivitet i ekonomin på ett års sikt. De räknar med en successivt ökad efterfrågan på varor och tjänster och rekryteringsplanerna är positiva. De offentliga arbetsgivarna är samtidigt fortsatt försiktiga med att anställa. En anledning är att en del verksamheter övergår till privat sektor. Prognosen bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med närmare 12 000 privata arbetsgivare samt med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.

Arbetsförmedlingens utmaningar ökar under åren 2013 och 2014 Arbetslösheten ökar från 8,0 procent år 2012 till 8,5 procent 2013. Nästa år faller nivån tillbaka till 8,3 procent. Sammansättningen av arbetslösheten har förändrats stadigt under de senaste åren. De grupper som har svårast att få jobb, det vill säga utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning, äldre (55-64 år) samt personer med högst förgymnasial utbildning, har ökat undan för undan och utgjorde i april 246 000 av totalt 401 000 inskrivna arbetslösa. Antalet beräknas öka till 280 000 i slutet av 2014. Antalet jobb med höga kvalifikationskrav ökar trendmässigt. Det har tillkommit cirka 370 000 jobb inom yrken på akademisk nivå samtidigt som det fallit bort 150 000 jobb inom yrken med kort skolutbildning sedan millennieskiftet och den trenden består kommande år.

Kort om prognosen BNP-tillväxten blir 1,4 respektive 2,3 procent åren 2013 och 2014. Antalet sysselsatta ökar med 31 000 personer år 2013 och med 37 000 personer år 2013. Arbetskraften ökar med 57 000 personer år 2013 och med 31 000 personer år 2014. (Samtliga uppgifter avser åldersgruppen 16-64 år).

Antalet och andelen arbetslösa (enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning):

• 394 000 personer eller 8,0 procent år 2012

• 419 000 personer eller 8,5 procent år 2013

• 413 000 personer eller 8,3 procent år 2014

Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program:

• 187 000 personer år 2012

• 209 000 personer år 2013

• 225 000 personer år 2014

För  kommentarer:  Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör 010-487 50 34

För  information:  Tord Strannefors, prognoschef, 010-486 99 29

Presskontakt:  Daniel Hemlin 010-487 50 34