Minskad skillnad i arbetslöshet mellan kvinnor och män

Arbetslösheten var 7,4 procent i september och visar små förändringar jämfört med förra året. Men utvecklingen ser olika ut för kvinnor och män. Bland kvinnor steg arbetslösheten något, medan den sjönk bland män. Arbetslösheten är ändå fortsatt lägre bland kvinnor än bland män, 7,1 respektive 7,7 procent.

Antalet inskrivna arbetslösa var 360 000 i slutet på september, vilket är 2 000 fler än ett år sedan. Detta motsvarar en arbetslöshetsnivå på 7,4 procent. Kvinnor visar en något ökande arbetslöshet medan det motsatta noteras bland män. Trots det är arbetslösheten alltjämt lägre bland kvinnor än män, 7,1 respektive 7,7 procent.

 • Att arbetslösheten tenderar att öka något bland kvinnor förklaras i hög grad av att fler utrikesfödda kvinnor nu deltar i arbetskraften genom att de är inskrivna i etableringsuppdraget, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I september var arbetslöshetsnivå bland utrikes födda kvinnor 21,9 procent vilket kan jämföras med 21,4 procent för ett år sedan. Bland de utrikes födda männen minskade däremot arbetslösheten, från 22,5 procent i fjol till 22,2 procent i år. Detta kan jämföras med en arbetslöshetsnivå på 3,6 procent bland inrikes födda kvinnor och 4,1 procent bland inrikes födda män.

 • Många av de kvinnor som nu kliver in i arbetskraften har kort eller ingen arbetslivserfarenhet. De riskerar därför att vara arbetslösa längre än männen. Därför är det centralt att vi fortsätter arbetet med att motivera fler till arbete eller till att satsa på en utbildning som leder till arbete, säger Annika Sundén.

Kort om arbetsmarknaden i september

Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2016.

 • 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 359 263 personer (357 613) varav 59 201 inom etablering (52 394).
 • 10,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,7).* Sammanlagt 55 008 ungdomar (61 298) varav 11 064 inom etablering (9 519).
 • 194 311 personer var öppet arbetslösa (190 682) varav 38 216 inom
  etablering (35 114).
 • 164 952 personer deltog i program med aktivitetsstöd (166 931) varav 20 985 inom etablering (17 280).
 • 26 201 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (28 592) varav 1 309 inom etablering (2 990).
 • 37 803 personer fick arbete (40 338) varav 1 653 inom etablering (1 021).
 • 6,4 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är i nivå med föregående månader.
 • 2 547 personer varslades om uppsägning (4 078).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för oktober publiceras den 13 november kl. 8:00

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: 010-486 10 00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning