Något fler arbetslösa i juli

Efter att hittills i år haft en sjunkande arbetslöshet steg länets arbetslöshet under juli månad. Grupperna utrikesfödda och personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga är överrepresenterade i den ökade arbetslösheten.

I de nämnda grupperna var det 20 respektive 14 procent fler arbetslösa i månadsskiftet än för ett år sedan. Detta kan jämföras med den totala arbetslösheten vilken steg med två procent vid samma jämförelse.
– Många i dessa grupper har god kompetens inom sitt yrkesområde och Arbetsförmedlingen har en välfylld verktygslåda med olika insatser för att öka att deras möjligheter att få arbete. Men vi klarar det inte själva, vi är beroende av att fler arbetsgivare öppnar sina dörrar för dessa grupper säger Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef i Sundsvall och Ånge.

Totala arbetslösheten steg.

I slutet av juli var den totala arbetslösheten i länet drygt 11 600 personer vilket motsvarar 9,8 procent av den registerbaserade arbetskraften (se faktaruta), en ökning med drygt 250 personer, eller 0,2 procentenheter, jämfört för ett år sedan. I riket steg arbetslösheten med 0,2 procentenheter till 8,4 procent vid samma jämförelse.
Länets högsta arbetslöshet hittas i Sollefteå, 11,5 procent. Lägst var arbetslösheten i Örnsköldsvik, 8,9 procent.

Något fler nyanmälda lediga platser

I juli uppgick de nyanmälda platserna till knappt 600, vilket motsvarar en ökning med 7 procent, om man jämför med samma månad 2012. För riket totalt var nyanmälda platser i stort sett oförändart vid samma jämförelse. Av de lediga jobben i länet fanns drygt hälften av platserna inom den privata tjänstesektorn. Den verksamhet som står för de flesta av de lediga jobben är finansiell verksamhet och företagstjänster, som ensam svarade för 30 procent av samtliga nya platser i juli. Tillverkningsindustrin stod för 5 procent och byggbranschen stod för lite över 4 procent av månadens lediga platser.
– Av de som fick jobb i juli hade 80 procent en gymnasieutbildning eller mer. Slutbetyg från gymnasiet är en förutsättning för många arbetsgivare och det blir allt svårare att få jobb för dem som inte fullföljt sin gymnasieut­bildning. Nära en tredjedel av de arbetssökande i länet saknar gymnasieexamen och konkurrensen är mycket hård om de få jobb som finns tillgängliga för denna grupp säger Marie-Louise Ek.

Ungdomsarbetslösheten varierar mycket mellan länets kommuner

Arbetslösheten bland våra ungdomar 18-24 år är fortfarande hög i länet och uppgår till 22,4 procent att jämföra med rikets 16,8 procent. Riksgenomsnittet pekar på en sänkning av ungdomsarbetslösheten motsvarande 0,4 procentenheter under juli 2013 i jämförelse med juli 2012. I Västernorrland är resultatet ungefär detsamma, ungdomsarbetslösheten minskade med 0,6 procentenheter i jämförelse med juli 2012.

Högst andel arbetslösa unga var det i Timrå där 28,2 procent saknade jobb. Länets lägsta notering, 19,9 procent, hittas i Örnsköldsvik. Sollefteå kommun har upplevt den största minskningen då antalet ungdomar utan arbete minskat med 15 procent sedan juli 2012. I Timrå har arbetslösheten i gruppen dock stigit under perioden.
– Det är viktigt för ungdomarna att aktivt bygga på sina meriter, exempelvis genom sommarjobb eller praktikplatser. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter gör att man blir alltmer attraktiv i arbetsgivarnas ögon säger Marie-Louise Ek.

Varsel

Under juli månad berördes 36 personer i länet av varsel om uppsägning, vilket kan jämföras med 6 personer för motsvarande månad 2012. Hittills i år har 727 personer berörts av varsel, att jämföras med 619 motsvarande period förra året.

Kort om juli

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                            
       1 299 (1 409)  
 • Lediga jobb anmäldes                         
       583 (543)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa                    
       11 606 (11 368)
 • Ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa
       3 024 (3 066)
 • Varslades om uppsägning                  
       36 (6)
 • Procent var arbetslösa                        
       9,8 (9,6)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
       22,4 (23,0)

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

För kommentarer länet: Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef i Sundsvall   och Ånge, 010-486 24 38
För   information: Agneta   Tjernström, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-48 03 87
Presskontakt: Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera

Citat

Av de som fick jobb i juli hade 80 procent en gymnasieutbildning eller mer
Marie-Louise Ek