Avtal klara med SACO-S och SEKO

Arbetsgivarverket och de fackliga motparterna SACO-S och SEKO har i dag slutit nya avtal för statligt anställda. Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O har slutit avtal om vissa trygghets- och pensionsfrågor, men inte löneavtal m.m.

Löneavtalen med SACO-S och SEKO är treåriga och avser perioden 1oktober 2004 - 30 september 2007. Överenskommelsen innebär i huvudsak följande: - Lönerna ska vara individuellt bestämda. Revisionstillfällena är den 1 oktober 2004, 2005 och 2006, om inte lokala parter kommer överens om annat. - SACO-S avtal är sifferlöst och delegerar utrymmesfrågan till den lokala nivån. Avtalet ger möjlighet för chef och medarbetare att överenskomma om lönen i lönesättande samtal. - SEKO:s avtal innehåller garantier vid oenighet i lokala löneförhandlingar med totalt 7,3 % under tre år (2,4 %, 2,4 % respektive 2,5 %). Arbetsgivarverket och samtliga motparter är överens om bl.a. följande: - Åldersgränsen för rätt till pensionsersättning och särskild pensionsersättning i trygghetsavtalet höjs till 61 år fr.o.m. år 2008. - En kvalifikationstid på minst ett års anställningstid för att omfattas av trygghetsavtalet införs för tillsvidareanställda. För att tidsbegränsat anställda ska ha rätt till vissa förmåner i trygghetsavtalet krävs en sammanhängande anställningstid på tre år. – De nya avtalen uppfyller viktiga krav från de statliga arbetsgivarna. En lång avtals-period är en förutsättning för en långsiktig och ändamålsenlig lokal lönebildning. Vi har också fått igenom viktiga förändringar i trygghetsavtalet samt bevarat möjligheten till lönesättande samtal och sifferlösa förhandlingar i SACO-S avtal, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Elisabeth Bjar.

Om oss

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 anställda.

Dokument & länkar