Etableringsinsatser kan vara särskilt viktiga för nyanlända kvinnor

Vägen till arbete i Sverige är ofta lång för nyanlända och det gäller framförallt nyanlända kvinnor. Sverige lyckas dock bättre än många andra länder med att få nyanlända kvinnor i arbete. Det visar en ny studie från OECD.

En ny studie från OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, visar att Sverige har en hög sysselsättningsgrad bland nyanlända kvinnor relativt andra liknande länder som Danmark och Tyskland. Efter tio års vistelsetid är Sverige det land som uppvisar den allra högsta sysselsättningsgraden bland nyanlända kvinnor.

I studien lyfts bland annat erfarenheter från Sverige fram som indikerar att det, särskilt för nyanlända kvinnor, är lönsamt att satsa på tidiga insatser i form av språkträning och utbildning under etableringsperioden för att påskynda och underlätta arbetsmarknadsetableringen.

Regeringen har fokuserat hårt på att nyanlända snabbare ska lära sig språket och komma in i arbets- och samhällslivet och vi ser att etableringen nu går snabbare. Vi vill lägga särskild kraft vid att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor, och det är glädjande att få bekräftat att tidiga språk- och utbildningsinsatser lönar sig, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Tidigare OECD-studier visar att ju snabbare en nyanländ kvinna etablerar sig på arbetsmarknaden desto bättre går det också för hennes barn som föds i Sverige, i synnerhet för döttrarna. Sverige uppvisar bättre resultat i detta avseende jämfört med andra länder i Europa.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera