Två nya regeringsuppdrag beslutade i syfte att uppnå förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen

En aktiv arbetsmarknadspolitik med insatser som leder till arbete eller studier kräver en välfungerande Arbetsförmedling. Regeringen har nu fattat beslut om att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att säkerställa service och närvaro på rätt plats i landet. Regeringen har också beslutat att ge Statskontoret i fortsatt uppdrag att se över om Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete ger resultat.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om service och närvaro på rätt plats

Alla arbetssökande och arbetsgivare ska ha goda förutsättningar att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen och få lämpligt stöd. En effektiv statlig förvaltning måste på bästa sätt kunna möta medborgarnas behov. Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar regional tillväxt och utveckling i alla delar av landet. Det kan också bidra till att motverka segregation. Det är därför viktigt att en likvärdig offentlig service erbjuds i landets olika delar, såväl i städer och i utsatta stadsdelar som i mindre kommuner och i landsbygdskommuner.

Regeringen har därför beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer service och närvaro på rätt plats i hela landet, särskilt i kommuner med hög långtidsarbetslöshet eller många nyanlända samt i utsatta stadsdelar.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2018.

 

Fortsatt uppdrag till Statskontoret

Inom Arbetsförmedlingen pågår sedan 2014 ett förändringsarbete som bland annat rör ledningen, styrningen och uppföljningen av verksamheten för att förbättra resultaten. I mars 2015 fick Statskotoret i uppdrag av regeringen att analysera Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning. Regeringen har nu beslutat att ge Statskontoret fortsatt uppdrag att se över om Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete ger resultat.

Statskontoret ska analysera:
• ändamålsenligheten och effektiviteten i Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning,
• vilka utvecklingsbehov som finns inom Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning,
• möjligheter och risker i Arbetsförmedlingens pågående förändringsarbete i dessa frågor, samt
• hur förändringsarbetet har påverkat verksamhetens resultat utifrån myndighetens uppdrag som det uttrycks i instruktion och regleringsbrev.

Ett syfte både med regeringens förändrade styrning av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen samt med myndighetens förändringsarbete är att skapa större flexibilitet och ge större utrymme för professionella bedömningar. Det ska möjliggöra individuell anpassning av hjälp och insatser efter arbetssökandes och arbetsgivares behov.
Statskontoret ska i en delredovisning senast den 28 februari 2018 redovisa vilket genomslag Arbetsförmedlingens förändringsarbete har fått för arbetsförmedlarnas utrymme att göra professionella bedömningar och ge individuellt anpassad hjälp och insatser.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2019.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

Prenumerera