Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2012

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 61 (41) mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 56 (36) mkr varav utvecklingsersättning för Jädraås bidrog med 5 (-) mkr.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 29 (24) mkr.
  • Resultat före skatt uppgick till 13 (18) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 10 (13) mkr vilket motsvarar 0,30 (0,44) kr per aktie.
  • Den genomsnittliga intäkten uppgick till 619 (789) kr/MWh, varav för el 416 (484) kr/MWh och för elcertifikat 203 (305) kr/MWh.
  • Den första företagsobligationen för ett svenskt vindkraftbolag emitterades. Emissionsbeloppet var 350 mkr och emissionen övertecknades inom ett dygn.

Halmstad den 25 april 2012
ARISE WINDPOWER AB (publ)


 

Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528) och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012 kl. 09.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Nygren, VD Tel. 0706-300 680
Thomas Johansson, CFO Tel. 0768-211 115

      

Om Arise Windpower
Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2014 ha cirka 700 MW (motsvarande cirka 300 vindkraftverk) i drift eller under byggnation.
Arise Windpower är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arisewindpower.se, www.arisewindpower.se

Om oss

Arise AB är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information gå in på vår hemsida www.arise.se

Prenumerera

Dokument & länkar