Delårsrapport jan - sep 2000

Report this content

Delårsrapport jan - sep 2000 Resultatökning med 56% för ARK Travel * ARK Travels omsättning under de första nio månaderna 2000 uppgick till 307,0 mkr (258,7 mkr) vilket motsvarar en ökning med 19%. * Resultat efter finansnetto ökade till 7,2 mkr (4,6 mkr) vilket motsvarar en ökning med 56%. Resultat per aktie efter skatt ökade till 3,59 kr från 2,31 kr, eller med 55%. * ARK Travel förvärvade per 1 augusti 2000 Nordstans Affärsresors rörelse i Göteborg. Nordstans Affärsresors omsättning 1999 uppgick till 27,4 mkr och har bedrivit affärsreseverksamhet i Göteborg under 13 år. Förvärvet har redan under denna rapportperiod givit en positiv resultatpåverkan på koncernen totalt. * ARK Travel förvärvar Travel Event i Malmö per den 1 november 2000. Bolagets omsättning 1999 uppgick till 15 mkr och dess resultat efter finansnetto för 1999 var cirka 1 mkr. Ark Travel räknar med att Travel Events rörelse bidrar till ett förbättrat resultat för koncernen redan 2001. * ARK Travel erbjuder sina kunder direktbokning av resor via ARKs hemsida på Internet genom tjänsten ARK Direkt som lanserades under perioden. Omsättning och resultat Omsättningen för koncernen under de första nio månaderna 2000 uppgick till 307,0 mkr (258,7 mkr) motsvarande en ökning på 19%. Bruttomarginalen ökade till 10,9% under perioden jämfört med 9,6% under motsvarande period 1999. Rörelseresultatet under perioden uppgick till 7,0 mkr (4,4 mkr) motsvarande en ökning med 59%. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,2 mkr (4,6 mkr). Resultat per aktie efter skatt ökade till 3,59 kr (2,31 kr). Omsättnings- och resultatökningen under perioden beror på ökade volymer hos befintliga kunder samt ett utökat kundunderlag. Dessutom har ARK genom att arbeta med kvalitet och värdeadderande tjänster snarare än kvantitet, funnit en framgångsrik och växande nisch på marknaden. Den ökande omsättningen under det senaste kvartalet följer en stigande trend som märkts även under tidigare kvartal 2000. Verksamheten och utsikter ARK bildades 1982 och är idag en fullservicebyrå för affärsresor över hela världen, främst inriktad mot svenska affärsresenärer. ARKs affärsidé är att erbjuda nordiska affärsresenärer service, kunskap och tillgänglighet genom högkvalitativa resetjänster, vilket väntas fortsätta ge högre marginaler och avkastning än genomsnittet i branschen. ARKs vision är att uppfattas som en ledande samarbetspartner till kvalitetsmedvetna affärsresenärer i Norden med höga krav på service, kunskap och tillgänglighet. ARKs strategi är att vara ett högkvalitativt nischföretag med fokus på kundnytta, dvs att leverera högkvalitativa resebyråtjänster som värdesätts av kunden och motiverar en högre ersättning. ARKs målsättning är att skapa mervärde åt kunderna genom att åstadkomma besparingar och effektiva lösningar. Med andra ord undviker ARK att i första hand konkurrera om arvoden. En trend som gynnar ARK Travel är att fler större företag väljer att anlita fler än en resebyrå vilket positivt påverkat kundtillströmningen till ARK. Större företag upptäcker behovet av både en resebyrå som säljer standardresor till lägre pris samt en nischad resebyrå som levererar tjänster med krav på hög service- och kunskapsnivå. Samtidigt råder en god konjunktur i Stockholm, liksom i andra storstadsregioner vilket påverkat verksamheten positivt. Under de första nio månaderna 2000 har resemarknaden kännetecknats av stark tillväxt. Affärsresemarknaden ökade under perioden januari till juni 2000 med 6% jämfört med samma period under 1999 (källa: SRF). Motsvarande ökning för ARK uppgick till 14%. Som ett resultat av en utbyggd marknadsenhet har ARK även kunnat påbörja uppsökande verksamhet vilket givit positivt resultat avseende tillströmning av nya kunder. Under juni lanserades en ny hemsida och kort därefter en tjänst för on-line-bokning, ARK Direkt, där ARKs kunder själva kan boka sina resor. Detta ligger i linje med ARKs strategi om att vara i framkant när det gäller att utveckla nya IT-lösningar för resetjänster. Genom förvärvet av Nordstans Affärsresors rörelse har ARK förverkligat planerna på en etablering i Göteborg. Nordstans Affärsresor omsatte 1999 27,4 mkr och bruttomarginalen uppgick till 9,5%. Köpeskillingen för rörelsen uppgick till 3,0 mkr och erlades dels genom en nyemission av 26 667 aktier à 45 kr och dels genom kontant betalning om ca 1,8 mkr. Förvärvet har redan efter två månader givit en positiv nettoeffekt på koncernens resultat per den 20 september 2000, efter avskrivningar för goodwill och förvärvskostnader. Förvärvet av Travel Event i Malmös rörelse innebär att ARK etablerar sig i Öresundsregionen, enligt företagets planer. Travel Event omsatte 15 mkr under 1999 och hade ett resultat efter finansnetto på cirka 1 mkr 1999. Företaget har specialiserat sig på grupp- och konferensresor, men kommer från 2001 även erbjuda affärsresor. ARK Travel räknar med att rörelsen bidrar till ett förbättrat resultat för koncernen redan 2001. ARK:s finansiella mål är en omsättningstillväxt på 10-15% per år för perioden 2000-2004 samt en resultattillväxt på 15-20% per år för samma period. Investeringar Investeringarna under de första nio månaderna 2000 uppgick till 4,4 mkr (2,6 mkr). Likviditet och finansiell ställning De likvida tillgångarna uppgick den 30 september 2000 till 10,1 mkr jämfört med 11,9 mkr den 30 september 1999. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 3,4 mkr (3,5 mkr) . Vid utgången av perioden uppgick koncernens soliditet till 32% (30%). Personal Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 56 (47), varav 76% arbetar inom försäljning. Personalomsättningen under perioden har varit låg, trots att branschen expanderar. Stefan Ahlberg har anställts som försäljningschef, vilket ligger i linje med ARKs satsning på en förstärkt försäljningsorganisation under 2000. Stefan Ahlberg kommer närmast från Carlson Wagonlit Travel, där han var försäljningschef för deras kortprodukt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00570/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00570/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar