Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 Array genomför under 2001 kraftiga kostnadsnedskärningar på TonerJet® efter att Matsushitas produktbeslut har skjutits på framtiden. Array bibehåller fokus på NISC och har under år 2000 ökat ägarandelen i Imsys till 51,4% av aktiekapitalet respektive 41,9% av röstetalet. Nyemissioner tillförde koncernen 28,7 MSEK efter emissionskostnader, vilket har finansierat ökad ägarandel i Imsys. Intäkterna uppgick till 10,1 MSEK (22,5 MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -80,6 MSEK (-57,0 MSEK). Koncernens likviditet uppgick vid årskiftet till 56,6 MSEK och beräknas efter kraftiga kostnadsreduceringar under kvartal ett, 2001, täcka löpande utgifter fram till kvartal två, 2002. ARRAY AB Array har tre affärsområden, skrivteknologin TonerJet®, skrivarcontrollers baserade på mikroprocessorn NISC, samt displayteknologin TCD. Stefan Winström, tidigare Vice Verkställande Direktör i Array med ansvar för marknadsföring och försäljning utsågs från den 1 december till ny Verkställande Direktör i Array. UTVECKLING UNDER PERIODEN Under året har Array fokuserat sin verksamhet på FoU samt kundstöd till licenstagare av TonerJet. Epson och Fuji-Xerox har under år 2000 ingått avtal om utvärdering av TonerJet. I januari och september förvärvade Array ytterligare totalt 16,4% av aktiekapitalet i Imsys resulterande i en total ägarandel om 51,4% av aktiekapitalet och 41,9% av röstetalet. Paul Karlsson, tidigare VD i Array AB, utsågs till ny VD för Imsys AB från den 1 december. Array har under året fortsatt marknadsföringen av skrivar-controllers baserade på Imsys processor. En mycket kostnadseffektiv GDI-controller har utvecklats. Materialkostnaden är väsentligt lägre än övriga lösningar på marknaden. Under året har Imsys fortsatt att utveckla ett antal hård- och mjukvarulösningar för Javabaserade inbyggnadssystem. Lösningar för kommunikation inkluderar en komponentsnål Ethernet lösning samt en lösning baserad på Bluetooth standardmoduler. TCP/IP och ett antal Internet protokoll har inkluderats i Imsys produktutbud vilket ger Imsys kunder möjlighet att enkelt bygga Internetanslutna produkter. Under fjärde kvartalet har ett antal kunder påbörjat utvärderingar. Jepico Corporation i Tokyo har utsetts till Imsys distributör i Japan och marknadsföringen av Imsys processor och systemlösningar har påbörjats. Initialt fokuseras bearbetningen på kunder vars produkter inkluderar färgdisplayer, flera kommunikationsgränssnitt samt mjukvara skriven i Java. I Sverige pågår utvärdering av Imsys teknik för bland annat industriell automation. UTVECKLING EFTER PERIODENS SLUT Matsushita har i samband med en större omstrukturering tilldelat TonerJet projektet betydligt mindre resurser än tidigare väntat och ett produktbeslut har skjutits upp på obestämd framtid. Epson och Fuji-Xerox har låtit meddela att man vill fortsätta sina TonerJet projekt, dock med ambitionen att utvärdera och verifiera snarare än att utveckla och produktifiera. Därmed finns det för närvarande inte något underlag för att tillskapa ett tidigare planerat FoU konsortium respektive deltagande i särskilt produktprojekt. Som en följd av ovanstående kommer Arrays verksamhet att omstruktureras i syfte att bibehålla fokus på NISC men att avsevärt minska kostnaderna för TonerJet. Totalt har 21 tjänstemän sagts upp och företagets FoU verksamhet i Japan håller på att avvecklas. Arrays egen FoU inom affärsområdet TonerJet kommer att reduceras och fokuseras på skrivkvalitet, kundstöd till Matsushita, Fuji-Xerox och Epson samt vård av patentportföljen. Efter omstrukturering i februari uppgår bolagets kassa till cirka 30 MSEK och bolaget är därmed finansierat fram till kvartal två, 2002. Målet är att varje affärsområde på ett års sikt skall finansiera sina egna kostnader och att verksamheten skall generera vinst under 2002. RöRELSEINTäKTER, RESULTAT Årets rörelseintäkter uppgick till 10,1 MSEK (22,5 MSEK) och kom huvudsakligen från försäljning av licensrättigheter för dynamiska bildskärmar, testmaterial till Matsushita samt nya TonerJet utvärderingsprojekt. Rörelsens kostnader uppgick till 79,1 MSEK (81,1 MSEK). Planenliga avskrivningar uppgick till 2,1 MSEK (2,3 MSEK). Finansnettot uppgick till -11,6 MSEK (1,6 MSEK) och inkluderar Arrays andel av Imsys förlust med 9,2 MSEK samt 6,0 MSEK som avser avskrivning av den goodwill som uppkom i samband med förvärvet. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -80,6 MSEK (-57,0 MSEK). Förväntade kostnader i samband med uppsägningen av personal och omstrukturering av verksamheten beräknas uppgå till ca 11,7 MSEK och kommer att belasta resultatet under första kvartalet, 2001. INVESTERINGAR Investeringar i inventarier uppgick till 0,8 MSEK (1,7 MSEK). Array förvärvade under året ytterligare 16,1% av aktierna i Imsys AB för totalt 28,5 MSEK, varefter ägarandelen uppgår till 51,4% av aktiekapitalet. Investeringar i forskning, produkt- och marknadsutveckling, som är betydande för ett utvecklingsbolag som Array, kostnadsförs löpande. FINANSIERING, LIKVIDITET Likvida medel uppgick per 31 december 2000 till 56,6 MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 76,5 MSEK. Soliditeten uppgick till 85,1%. Med stöd av bemyndigandet, som erhölls vid den extra bolagsstämman den 28 september 1999, emitterade Array under januari 2000, 250.000 aktier. Med stöd av bemyndigandet som erhölls vid den ordinarie bolagsstämman den 12 april 2000, emitterade Array under september 236.700 aktier. Båda emissionerna genomfördes för att finansiera förvärv av aktier i Imsys. Av bemyndigandet som erhölls vid den ordinarie bolagsstämman den 12 april, 2000 på 500.000 aktier kvarstår möjligheten för styrelsen att utge maximalt 263.300 aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Emissionerna har efter omkostnader tillfört Array 28,7 MSEK. Antalet aktier uppgår därefter till 23.989.864 fördelade på 1.167.192 A-aktier och 22.822.672 B-aktier. Array-aktien noteras sedan den 8 september 1999 på OM Stockholmsbörsens O-lista. PERSONAL Antalet anställda i koncernen har under 2000 i medeltal varit 46 (45). Vid räkenskapsårets utgång var antalet anställda i koncernen 43. UTDELNING Styrelsen föreslår att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2000. ÅRSREDOVISNING, BOLAGSSTäMMA Bolagsstämma för räkenskapsåret 2000 äger rum den 31 maj 2001 kl. 18.00 på Radisson SAS Park Avenue Hotel, Göteborg. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2000 beräknas föreligga i maj 2001. Göteborg den 19 februari 2001 Array AB Publ. Styrelsen Vid frågor kontakta VD Stefan Winström på telefon 031-695200, fax 031- 695210 eller e-mail stefan.winstrom@array.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01200/bit0002.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01200/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar