Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Pressmeddelande från Array AB Publ., 17 oktober 2002 Delårsrapport januari-september 2002 · Styrelsens arbete inriktas på att finna ny verksamhet för Array. Sökandet efter förvärvsobjekt pågår och diskussioner har påbörjats. Avveckling av befintlig verksamhet fortlöper enligt plan. · Efter intäkter på 1,3 MSEK (3,9) uppgick resultatet efter finansiella poster till -21,9 MSEK (-42,7). Resultatet är belastat med nedskrivning till noll av innehavet i Imsys och med reservationer för framtida avvecklingskostnader. · Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 september 2002 till 6,2 MSEK vilket beräknas täcka löpande utbetalningar åtminstone i ett år. ARRAYS LäGE I SAMMANDRAG Styrelsen i Array har bedömt att man bäst tillvaratar aktieägarnas intressen genom att ta in ny verksamhet i Array. Därvid kan de värden som bolagets notering, breda ägande och betydande förlustavdrag utgör tillvaratas. Styrelsen har därför beslutat om en total avveckling av bolagets tidiga affärsverksamheter Array Controllers och TonerJet , en avveckling som förväntas vara helt slutförd inom kort. Samtliga anställda i bolaget är uppsagda. Styrelsens arbete är inriktat på att utvärdera olika alternativa nya verksamheter för Array. Efter periodens slut har några av Imsys aktieägare garanterat teckning av en emission av konvertibla skuldebrev om 10,5 MSEK. UTVECKLING UNDER PERIODEN Affärsområde Array Controllers - NISC Bolaget fortsatte under periodens början försäljningsarbetet avseende den under vintern lanserade produkten ArrayBIG. Efter styrelsens beslut i maj om bolagets nya huvudinriktning avvecklades affärsområdet omgående. Arbetet att i samarbete med de tidigare anställda söka ny ägare till verksamheten har dock fortsatt. Affärsområde Printing Technology - TonerJet Samarbetet med Epson slutfördes. Då ingen fortsatt kundfinansiering av TonerJet kunde säkerställas avvecklades under våren all verksamhet i affärsområdet med undantag för vård av patentportföljen. Arbetet med att i samförstånd med affärsområdets licenstagare lösa upp bolagets åtaganden i licensavtalen påbörjades och resulterade under tredje kvartalet i att fem av de sex licensavtalen kunde bringas att upphöra. Intressebolaget Imsys Imsys har fortsatt sökandet efter finansiering av fortsatt verksamhet. I syfte att minska kostnaderna reducerade Imsys i mars sitt antal anställda från 20 till nio. Samtidigt erhöll Imsys en order från ett ledande japanskt elektronikföretag på en mjukvara och kretsar för nollserieproduktion. Array och två institutionella ägare i Imsys tecknade i juni ett konvertibelt förlagslån om 3 MSEK, varav Arrays del uppgick till 0,5 MSEK. Efter periodens slut har styrelsen i Imsys föreslagit en nyemission av konvertibla skuldebrev om 10,5 MSEK med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen garanteras fullt ut av några av Imsys nuvarande ägare. Array och övriga innehavare av de i juni 2002 emitterade skuldebreven omvandlar dessa till nya skuldebrev inom ramen för den nu föreliggande emissionen. Ordinarie bolagsstämma Stämman beslöt att utse ny styrelse bestående av Nils Bernhard (omval), Nils Sandstedt (nyval) och Christer Lindberg (nyval). Vidare beslutade stämman att utge ett förlagslån med totalt 500.000 optioner. Optionerna har på marknadsmässiga villkor förvärvats av de nyvalda styrelseledamöterna. Stämman beslöt också att aktiekapitalet skulle nedsättas till 2,4 MSEK, genom att aktiens nominella värde sänks från en krona till tio öre. RöRELSEINTäKTER OCH RESULTAT Periodens rörelseintäkter uppgick till 1,3 MSEK (3,9 MSEK motsvarande period 2001). Intäkterna härrör i huvudsak till det nu avslutade avtalet med Epson. Rörelsens kostnader uppgick till 9,5 MSEK (26,4 MSEK). Finansnettot exklusive resultatandel i intressebolag uppgick till 0,4 MSEK (1,4 MSEK). Andel i intressebolaget Imsys förlust med 3,9 MSEK samt 2,5 MSEK som avser avskrivning av den goodwill som uppkom i samband med förvärvet ger tillsammans en resultatandel på -6,4 MSEK (-4,6 MSEK). Resterande 8,4 MSEK har skrivits ner till noll. Resultat efter finansiella poster uppgick till -21,9 MSEK (-42,7 MSEK). Det positiva resultatet för kvartal tre är främst hänförligt till en reducering av kostnadsreserverna. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Kostnaderna för resterande avveckling av verksamheterna bedöms till 3,4 MSEK, vilket redovisas som jämförelsestörande post. Av denna utgör 2,7 MSEK löner, och 0,7 MSEK en reservering för kostnader som kan uppstå i samband med affärsområdenas avveckling, främst avseende arvoden för konsultationer i juridik och patent. INVESTERINGAR Bolaget har inte genomfört några investeringar i anläggningstillgångar under perioden. Då bolagets verksamheter avvecklats har inventarier avyttrats med viss reavinst. Bolagets kvarvarande inventarier har värderats till noll. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 september 2002 till 6,2 MSEK. Nuvarande likviditet beräknas täcka löpande utbetalningar åtminstone i ett år. PERSONAL Antalet anställda i koncernen har i medeltal varit sju (27). Per rapportdagen uppgår antalet anställda till två. Samtliga anställda är uppsagda. MODERBOLAGET Periodens resultat uppgick till -21,9 MSEK. Moderbolagets verksamhet motsvarar i allt väsentligt koncernens. Moderbolagets egna kapital uppgick till 3,5 MSEK. Det registrerade aktiekapitalet uppgår till 2,4 MSEK. Nuvarande kostnadsnivå är mycket låg. FRAMTIDSUTSIKTER Aktiviteterna för att göra bolaget till en attraktiv plattform för en ny verksamhet är nu i huvudsak avslutade. Arbetet med att finna lämplig ny verksamhet pågår och diskussioner har påbörjats. När lämplig ny verksamhet har valts kommer styrelsens förslag att föreläggas en extra bolagsstämma i Array. Styrelsen bedömer att detta kan ske före årets slut. UTESTåENDE AKTIER Antalet utestående aktier har under hela rapportperioden uppgått till 23.989.864. Samtliga nyckeltal relaterade till antal aktier är beräknade baserat på denna volym. Nuvarande och tidigare personal samt styrelseledamöter innehar 2.160.000 optioner att teckna aktier i bolaget. Utspädningseffekten av dessa har ej beaktats. REDOVISNINGSPRINCIPER Bolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med tidigare rapporter. Bokslutet är upprättat enligt Redovisningsrådets rekommendation angående delårsrapportering (RR 20) och enligt samma principer som för år 2001. NäSTA RAPPORTTILLFäLLE äR 2003-02-20 Göteborg den 17 oktober 2002 Array AB Publ. Styrelsen Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor. Vid frågor kontakta VD Stefan Winström på telefon 031-726 83 19, fax 031- 726 83 09 eller e-mail stefan.winstrom@array.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT01330/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT01330/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar