Pressmeddelande från Array AB Publ., den 7 maj 2003. Delårsrapport januari-mars 2003.

Pressmeddelande från Array AB Publ., den 7 maj 2003. Delårsrapport januari-mars 2003. ARRAYS LäGE I SAMMANDRAG Arrays styrelse bedömer att man bäst tillvaratar aktieägarnas intressen genom att ta in ny verksamhet i bolaget för att på detta sätt utnyttja de värden som utgörs av bolagets skattemässiga förlustavdrag, breda ägande och aktiens marknadsnotering. All tidigare verksamhet har därför avvecklats och alla åtaganden som bedömts kunna utgöra en framtida belastning har förhandlats bort. Som ett led i förhandlingarna har bolagets patent till största delen överlåtits på andra. Resterande patent bedöms inte ha något värde och kommer successivt att tillåtas förfalla. UTVECKLING UNDER PERIODEN Styrelsens arbete har inriktats på att identifiera, utvärdera och förhandla om olika alternativ för en ny verksamhet inom Array. Noteringen av Arrays B-aktie flyttades i januari från O-listan till Nya Marknaden. MODERBOLAGET Rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK. Moderbolagets verksamhet motsvarar i allt väsentligt koncernens. Moderbolagets egna kapital uppgick till 2,5 MSEK. RESULTAT Rörelsens kostnader uppgick till 0,5 MSEK (3,2 MSEK). Finansnettot exklusive resultatandel i intressebolag uppgick till noll (0,2 MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,5 MSEK (-5,3 MSEK). FINANSIERING OCH LIKVIDITET Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 31 mars 2003 till 3,1 MSEK vilket med nuvarande kostnadsnivå möjliggör fortsatt sökande efter en ny verksamhet under minst ett år. PERSONAL Antalet anställda i koncernen har i medeltal varit 1 (7). På bokslutsdagen fanns en anställd, VD. VDs anställningsavtal är uppsägningsbart med omedelbar verkan utan kostnader för bolaget. HäNDELSER EFTER DELåRSPERIODENS SLUT Arrays intressebolag Imsys begärdes den 11 april i konkurs på grund av att bolagets finansiering inte kunnat lösas. Array skrev vid halvårsskiftet 2002 ner värdet av Imsysinnehavet till noll varför Imsys konkurs inte påverkar Arrays resultat eller ställning. FRAMTIDSUTSIKTER Styrelsens mål är att finna ny verksamhet för Array. Då regelverket kring utnyttjande av förlustavdrag är komplicerat och delvis oprövat har dock detta arbete visat sig mer tidskrävande än väntat. Varje affärsmöjlighet har krävt en egen analys och en skräddarsydd konstruktion. Styrelsen bedömer att arbetet med att finna en kommersiellt attraktiv lösning kan komma att kräva ytterligare upp till sex månaders arbete. UTESTåENDE AKTIER Antalet utestående aktier har under hela rapportperioden uppgått till 23.989.864 vilket är beräkningsbasen för alla aktierelaterade nyckeltal. Bolaget har 900.000 utestående teckningsoptioner. Utspädningseffekten av dessa har ej beaktats. Ordinarie bolagsstämma beslöt sätta ned aktiens nominella värde till 3 öre. Aktiekapitalet uppgår därefter till 0,7 MSEK. REDOVISNINGSPRINCIPER Bolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med tidigare rapporter. Bokslutet är upprättat enligt Redovisningsrådets rekommendationer och enligt samma principer som för år 2002. NäSTA RAPPORTTILLFäLLE äR 2003-08-25 Göteborg den 7 maj 2003 Array AB Publ. Styrelsen Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor. Vid frågor kontakta VD Stefan Winström på telefon 031-726 83 19, fax 031-726 83 09 eller e-post stefan.winstrom@array.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01270/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01270/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar