• news.cision.com/
  • ARRAY/
  • Skjutbar bakgrundselektrod ger Array nya kunder samtidigt som utvecklingen behöver mer tid

Skjutbar bakgrundselektrod ger Array nya kunder samtidigt som utvecklingen behöver mer tid

Report this content

Skjutbar bakgrundselektrod ger Array nya kunder samtidigt som utvecklingen behöver mer tid Epson i Japan tecknar utvärderingsavtal om 2,5 MSEK. Matsushita väljer den skjutbara bakgrundselektroden och avvaktar i tre till sex månader med beslut om produktifiering. TonerJet anses ha stor konkurrenspotential gentemot laser och bläckstråle, vilket bekräftas av avtalen med FujiXerox och Epson. Skrivkvalité avgörande Samtliga skrivartillverkare satsar betydande resurser i jakten på den vinnande färgskrivartekniken för kontor. Den låga försäljningen av färgmaskiner om 5% av världsmarknaden för laserskrivare indikerar att ingen skrivteknik ännu har lyckats. Utvecklingen av skrivhastighet och pris för laserskrivare har tagit längre tid än väntat. Fortlöpande vidareutveckling har samtidigt inneburit att minimikraven på säljbar skrivkvalitet kontinuerligt höjts. TonerJet har en prestanda- och kostnadspotential som attraherar tillverkare av såväl laser- som bläckstråleskrivare. För att TonerJet skall bli en av de dominerande skrivteknologierna för morgondagens kontor måste dock även skrivkvalitén leva upp till marknadsstandarden. Detta har hittills varit möjligt i kontrollerad laboratoriemiljö. TonerJet bygger på en patenterad princip där pigmentpartiklar skjuts ut genom små hål i ett kretskort. Pigmenten träffar en bakgrundselektrod och bildar dottar. Trycket förs i det avslutande steget över till ett pappersark med konventionell teknik. Kraven på högupplösta utskrifter kräver att tre dottar på samma horisontella linje skjuts ur ett och samma hål. Array och dess licenstagare har sedan 1997 tillämpat en elektrostatisk avlänkning av dottarnas placering i sidled på pappret, kallad DotDeflectionControl (DDC). Elektrostatiska fält påverkas av luftens fuktighet och de rådande avstånden till närliggande metaller. TonerJet med DDC uppvisar därför en känslighet mot klimatförändringar och tillverkningstoleranser, vilket kan ge en skönjbar randighet i utskriften. Tillräcklig precision i dottarnas sidledes placering har kunnat uppnås med DDC under kontrollerade former. Under arbetet med att utveckla TonerJet för serietillverkning av kontorsprodukter har det dock visat sig nödvändigt att mäta och korrigera för luftfuktighetsvariationer. Ett skrivhuvud med DDC måste även i massproduktion kunna tillverkas med hög mekanisk precision. Dessa komplikationer har hittills varit ett hinder för att gå över till nästa produktutvecklingsfas. Skjutbar bakgrundselektrod höjer skrivkvalité Med anledning av detta påbörjades sommaren 1999 arbetet med en alternativ mekanisk princip, kallad MultiInterlacedControl (MIC). Principen innebär att dottarna inte längre avlänkas elektrostatiskt utan skjuts rakt fram mot den roterande bakgrundselektroden. Elektroden, som roterar flera varv för en sida, förskjuts i sidled så att dottarna med hög precision placeras intill varandra på samma horisontella linje. MIC-principen är precis som DDC en direkt skrivteknik som möjliggör att alla färger kan tryckas samtidigt med hög hastighet. Förutom att eliminera tendensen till randigheten hos DDC erbjuder MIC, som namnet antyder, möjlighet till Interlacing. - En teknik där två närliggande dottar på pappret inte tillåts vara genererade ur samma hål. Interlacing uppges vara den största hemligheten bakom framgångarna för den höga skrivkvalitén hos bläckstråleskrivare. Efter omfattande tester under vintern byggde Array en prototyp under våren 2000. Samtidigt erbjöds Matsushita tillgång och full insyn i MIC- projektet. I juni 2000 meddelade Matsushita att man avsåg att avvakta med beslut om den första TonerJet produkten till oktober 2000 delvis för att möjliggöra en vidare utvärdering av MIC. Ett antal patent har sökts för MIC-principen. Tillsammans med övriga patent som har sökts och beviljats under de senaste åren bedöms patentskyddet för TonerJet som starkt och långvarigt. Nya kunder tror på TonerJet MIC har nu visat på väsentligt förbättrad skrivkvalité samt lägre känslighet mot klimatförändringar och tillverkningstoleranser. Nya utskriftsprover från MIC-prototypen har producerats och visats för kunder i Japan. Baserat på dessa, den prestanda och kostnadsbild som TonerJet erbjuder har nu alltså även Epson, en månad efter FujiXerox, ingått avtal om utvärdering av TonerJet. Epson tillhör marknadsledarna på bläckstråleskrivare men önskar en snabbare skrivarteknik. Avtalet ger Array en intäkt om 2,5 MSEK. Det är Arrays förhoppning att både Epsons och FujiXeroxs utvärderingar skall leda till licensavtal under nästa år. Matsushita behöver mer tid Matsushita avser att använda MIC i framtida produkter men har låtit meddela att slutgiltigt beslut tidigast kan fattas om tre till sex månader. Då alla tekniska frågor ännu inte är utredda har Matsushitas TonerJet-projekt inte övergått i nästa produktutvecklingsfas, som förväntat. Inte förrän beslut om nästa fas fattas kommer en tidplan för produktifiering att föreligga. Array avböjer, i väntan på detta beslut, tillsvidare spekulation kring möjliga tidplaner. Array har som högsta målsättning att snarast färdigställa MIC-konceptet för beslut om produktifiering. Matsushita fortsätter TonerJet-projektet i oförminskad skala med den uttalade målsättningen att lansera produkter så fort som möjligt. Med licens och patentavtal som grund fortsätter Array samarbetet med Matsushita. Affärspotentialen för TonerJet består Försäljningen av färglaserskrivare för kontor ökar med 50% per år, vilket överträffar tidigare prognoser, trots att ingen teknik uppnått rätt pris/prestanda för att färgprodukter på allvar skall börja ersätta de tidigare svartvita produkterna. TonerJet bedöms av Matsushita, FujiXerox och Epson som en av de mest lovande teknikerna för att kunna åstadkomma detta. Världsmarknaden för laserskrivare år 2000 omsätter 160 miljader SEK i slutförbrukarledet. Det är ledningens övertygelse att större delen av denna marknad, i likhet med den för bläckstråle-skrivare, kommer att konvertera till färg. Arrays mål är att TonerJet skall tillhöra en av de tre dominerande skrivteknikerna för morgondagens kontor. Omsatt i ett räkneexempel innebär detta royaltyintäkter på 600 miljoner SEK per år vid en marknadsandel av 25%. I exemplet ingår inte kopiatormarknaden eller möjliga intäkter från förbrukningsvaror såsom royalty på tonerkassetter. Finansiering Målsättningen för Array är att under 2001 kunna fullfölja två licensavtal om cirka 40 MSEK vardera. Detta skulle innebära att intäkter och utgifter hamnar i balans under 2001. Bolagets nuvarande kassa täcker en fortsatt utveckling på dagens ambitionsnivå fram till juni 2001. Intäkter från nya samarbetspartners är därför nödvändiga för att företaget skall kunna fortsätta sin verksamhet på dagens nivå utan ytterligare tillskott av kapital. Det kan sammanfattningsvis konstateras att de tuffa krav som ställs av dagens tillverkare av skrivarprodukter, för att ett produktbeslut, med tillhörande omfattande investeringar i produktionsförberedelser och verktyg, skall tas ännu inte har uppfyllts av TonerJet. Styrelsen och ledningen för Array gör dock den samlade bedömningen att den senaste tidens tekniska och kommersiella framsteg sannolikt innebär att en eller flera nya licenser kommer tecknas under 2001 samt att ett eller flera produktbeslut kommer att tas under 2001. Vid frågor kontakta Paul Karlsson, VD Array AB; telefon 031-695200, fax 031-695210, eller e-mail paul.karlsson@array.se Se även www.array.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00150/bit0002.pdf

Dokument & länkar