Indentive beslutar om företrädesemission om 18,1 MSEK

Styrelsen för Indentive AB (”Indentive” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om 18,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Emissionen”). Emissionsbeslutet fattas med stöd av det bemyndigande som styrelse erhållit vid extra bolagsstämma den 26 april 2018. Företrädesemissionen är via avtal om tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 60 procent, motsvarande cirka 10,9 MSEK.

Sammanfattning

Styrelsen i Indentive har beslutat att genomföra en kapitalisering på cirka 18,1 MSEK genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Aktieägare i Indentive har företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 30 maj 2018.

Teckningskursen uppgår till 1,40 SEK per nyemitterad aktie.

Emissionsbeslutet fattas med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhållit vid extra bolagsstämma den 26 april 2018.

Emissionen är säkerställd upp till cirka 10,9 MSEK motsvarande 60 procent av emissionsbeloppet, genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier från externa investerare.

Avstämningsdag för deltagande i Emissionen är den 30 maj 2018.

Teckning i Emissionen ska ske under perioden 1 – 15 juni 2018.

Bakgrund
Indentive fokuserar sin verksamhet mot IoT-tjänster där Bolaget utvecklar, säljer och driftsätter sin egenutvecklade plattform Connective. Connective knyter samman tjänsteleverantör med slutanvändare och erbjuder operatörer och tjänsteleverantörer en möjlighet att leverera IoT-tjänster till sina befintliga kunder. Marknaden för IoT är en mångmiljardmarknad i tillväxt. Indentive är övertygade om att telekom-, media- och andra operatörer kommer att vilja vara en del av IoT-marknaden, både i syfte att hitta nya intäktskällor men också i syfte att behålla befintliga kunder genom ett starkare erbjudande.

Indentive har det senaste året haft ett antal utmaningar. Bland annat har rekryteringar som gjordes i snabb takt inte mötts av förväntad intäktsökning. Detta ledde till betydligt större underskott än beräknat och ett akut behov av att ta in uppdrag inom allmän konsulting vilket har tagit kraft från Bolagets satsning på IoT. 

De utmaningar som funnits har uppmärksammades av styrelsen och ett antal åtgärder har vidtagits:

 • VD med tidigare erfarenhet från turn-arounds och en sedan länge väletablerad relation med potentiella kunder och partners anställdes i december 2017
 • Genom förvärvet av Vodvision Europe AB i februari 2018 stärktes kompetensen ytterligare inom styrelse, ledning, försäljning och produktutveckling. Samtidigt blev Connova Holding AB största ägare i Indentive
 • Ny ledningsgrupp har bildats
 • Styrelsen har delvis förändrats, bland annat valdes ny styrelseordförande i slutet av april
 • På extra bolagsstämma den 26 april 2018 beslutades om omstämpling av samtliga A-aktier till B-aktier 
 • Delar av Utvecklingshuset, omfattande 15 utvecklare, överläts per den 1 maj 2018 till HiQ. Avsikten var att stärka Bolagets fokus på kommersiella aktiviteter inom IoT och TV samt stärka kassaflöde och resultat

Med ovan vidtagna åtgärder är Bolaget nu bättre rustat för att på ett framgångsrikt sätt kommersialisera sin IoT-plattform. 

Indentive är i behov av nytt kapital för att fortsätta sin operationella verksamhet enligt plan varför styrelsen har beslutat om förestående företrädesemission. Emissionslikviden från förestående Emission ska i första hand användas för sälj och marknadsbearbetning samt fortsatt utveckling av Connective-plattformen. 

Aktiestruktur och aktiekapital
Aktiekapitalet kommer vid full teckning av Emissionen att öka från 1 293 898,40 SEK till 3 881 695,20 SEK och antalet aktier kommer att öka med 12 938 984 från 6 469 492 aktier till 19 408 476 aktier. Indentive kommer vid full teckning att tillföras 18,1 MSEK före emissionskostnader. 

Utspädning för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen uppgår vid fulltecknad Emission till 66,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. 

Preliminär tidplan

 • 28 maj 2018 Sista handelsdag inklusive teckningsrätter.
 • 29 maj 2018 Första handelsdag exklusive teckningsrätter.
 • 30 maj 2018 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen.
 • 31 maj 2018 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt.
 • 1 – 15 juni 2018 Teckningsperiod.
 • 1 – 13 juni 2018 Handel med teckningsrätter.
 • 1 juni 2018 Handel med betald tecknad aktie (BTA) till och med Emissionen har registrerats hos Bolagsverket.
 • 20 juni 2018 Beräknat datum för offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen

Rådgivare och konsulter
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Indentive AB i samband med Emissionen och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare. 

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013- 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Läs mer om Indentive på indentive.se

Denna information är sådan information som Indentive är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018, kl. 10.35.

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi och IP-TV-lösningar. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Prenumerera

Dokument & länkar