Indentives bokslutskommuniké 2018

Finansiella kommentarer

Januari - december, koncernen

• Nettoomsättningen uppgick till 16 037 TSEK (16 654)

• Resultat efter finansnetto uppgick till -27 640 TSEK (-18 076). Resultatet har belastats
med 4 MSEK i ökade avskrivningar och nedskrivningar

• Resultat per aktie uppgick till -2,68 SEK (-9,07)

• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 4 875 TSEK ( 10 317)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21 238 TSEK (-14 546)

• Eget kapital den 31 december 2018 uppgick till 19 053 TSEK (27 885)

• Likvida medel den 31 december 2018 uppgick till 81 TSEK (12 781)

Oktober - December, koncernen

• Nettoomsättningen uppgick till 3 172 TSEK (4 641)

• Resultat efter finansnetto uppgick till -8 539 TSEK (-6 833), varav 2 599 TSEK avser ökade
av- och nedskrivningar

• Resultat per aktie uppgick till -0,60 SEK (-1,33)

• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 497 TSEK (2 462)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 587 TSEK (-6 569)

• Eget kapital den 31 december 2018 uppgick till 19 053 TSEK (27 885)

• Likvida medel den 31 december 2018 uppgick till 81 TSEK (12 781)

Väsentliga händelser under perioden oktober - december 2018

Marknad och försäljning:

• Indentives IoT-plattform Connective är basen i den lokala tjänsten Energikollen som har utvecklats av Indentive på uppdrag av Umeå Energi. Nu kompletteras Energikollen med spelmoment (gamification) för att stimulera hushållen till ett hållbart energiutnyttjande. Beställningen är värd cirka 400 000 kronor

• Umeå Energi genomför i samarbete med Skanska en pilotstudie för att utvärdera digitala tjänster baserade på Connective i nybyggnation. Studien omfattar 42 lägenheter i bostadsrättsföreningen Solterrassen i Umeå. Målet är att bygga in smart teknologi redan vid nybyggnation och syftet med pilotstudien är att utvärdera plattformen Connective som grund i större projekt

• Indentive ska på uppdrag av Umeå Energi utveckla ett nytt stöd för fastighetsövervakning. Den nya tjänsten som är baserad på IoT-plattformen Connective kommer göra det möjligt för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar att övervaka en eller flera fastigheter exempelvis genom att visa energikonsumtion, temperatur och vattenläckage för fastigheterna. Funktionen ska även hantera inbrottslarm och brandlarm. Beställningen omfattar ett agilt utvecklingsavtal och värdet uppskattas till cirka 580 000 kronor

• Connective blir basen i Stadsnätsbolaget Sverige ABs satsning på IoT. Tjänsterna kommer att bli en del av standardpaketet för Stadsnätsbolagets alla nya fiberkunder. Utvecklingsprojektet är värt cirka 1 miljon kronor. Efter lansering beräknas värdet vara minst 4,5 miljoner kronor under de två första åren

• Kalejdo Bredband AB har ingått samarbetsavtal med 11 stadsnät avseende utveckling av nya tjänster, inom konceptet Sakernas Stadsnät, på Indentives IoT-plattform Connective

• Kalejdo Bredband AB beställer utveckling och stöd för tjänster på plattformen Connective i samarbete med ett antal stadsnät i Sverige. Värdet uppgår till cirka 510 000 kronor

• Indentive har emottagit en beställning från Uppsalahem på tjänsteutveckling inför Uppsalahems planerade lansering av kundnära lösningar baserat på Indentives öppna IoToch tjänsteplattform Connective™

• Indentive har erhållit beställning av Umeå Energi för att integrera Ngenic Tune i IoT-plattformen Connective. Beställningen är värd cirka 300 000 kronor

Övrigt:

• Indentive AB har upptagit lån om 4,5 miljoner kronor. Långivare är tre externa privata investerare. Lånet löper till den 28 februari 2019, med en ränta om 2,5 procent per månad

• Med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som Indentive AB genomförde har omräkning skett av bolagets utestående optionsprogram. Omräkningen innebär att optionsinnehavarna inte drabbas av någon utspädningseffekt till följd av den nyemission som genomförts

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Indentive inleder samarbete med Peltarion, en ledande aktör inom operationell AI, vilket ytterligare stärker och breddar Indentives erbjudande inom artificiell intelligens. Med den plattform och expertis Peltarion har ger det Indentive ytterligare möjlighet att med Connectives data och AI skapa ytterligare mervärde för användaren, tjänsteleverantören och operatören

• Indentive AB har från Kalejdo Bredband AB erhållit en ny order för 2019 på utvecklingstjänster avseende både Connective IoT och Connective TV. Ordervärdet uppgår till cirka 2,1 miljoner kronor

• Den 28 januari 2019 hölls en extra bolagsstämma där beslut fattades om byte av revisor till Grant Thornton Sweden AB. Stämman beslutade även att i efterhand godkänna avyttringen av Vodvision Europe ABs dotterbolag Pergas AB

• Den 28 januari 2019 annonserade Indentive AB och Artificial Solutions Holding ASH AB gemensamt att Indentive har ingått ett avtal om att förvärva aktierna i Artifical Solutions Holding ASH AB genom en apportemission, innebärande en ny enhet, Artificial Solutions International AB, med första dag för handel på Nasdaq First North beräknad till den 12 mars 2019. Transaktionen är villkorad av godkännande på Indentives årsstämma den 28 februari 2019. Efter transaktionens slutförande kommer Artificial Solutions aktieägare inneha cirka 97,75 procent av aktierna och rösterna och Indentives aktieägare kommer att inneha cirka 2,25 procent. Indentives styrelse föreslår vidare årsstämman att besluta om att Indentive Värdepapper AB, ett helägt dotterbolag till Indentive AB, till vilket Indentives rörelse har flyttats, delas ut till befintliga aktieägare. I samband med att Indentives rörelse har flyttats har Indentive Värdepapper AB upptagit ett lån om cirka 1,8 MSEK från ledning, delar av styrelse och övriga aktieägare

• Den 28 januari 2019 beslutade styrelsen i Indentive AB, genom utnyttjande av tidigare bemyndigande från bolagsstämma, att genomföra en kvittningsemission om 640 000 aktier riktad till Vincero AB

Risker, osäkerhetsfaktorer och fortsatt drift 

Indentives huvudprodukt Connective har lanserats men befinner sig fortfarande i ett tidigt skedde. Att 13 stadsnät och två fristående operatörer har tecknat kontrakt på vår produkt Connective bekräftar intresset för produkten och underbygger de planer avseende orderingång som vi har för den svenska marknaden. Det är fortfarande svårt att bedöma i vilken takt licensintäkter kommer att genereras, i och med att de är beroende av våra kunders aktiviteter. Vi har den senaste tiden även fått bekräftat att intresse finns för Connective på den internationella marknaden, men vi vet också att det finns en risk för att tiden till order och intäkter kan bli längre än förväntat. Risken för leveransproblem och problem med produktkvalitet bedömer vi fortfarande finns, till dess vi har driftsatt ett större antal operatörer.

Ovanstående beskrivning visar på att likvida medel kan bli en brist. Styrelsen i Indentive AB har upprättat en likviditetsprognos för resterande del av räkenskapsåret 2019. Av denna framgår att befintlig likviditet och rörelsekapital inte täcker kapitalbehovet för innevarande år 2019. Indentive AB har träffat avtal om förvärv, via apportemission, av aktierna i Artificial Solutions Holdings ASH AB, villkorat av årsstämmans godkännande den 28 februari 2019. Tillsammans med de finansieringsdiskussioner som pågår i samband med transaktionen tillförs den nybildade koncernen kapital som tar bolaget till kassaflödespositivitet. Vid årsredovisningens avlämnande har dock stämmans godkännande ännu inte erhållits och det finns inte något bindande avtal för den fortsatta finansieringen varvid styrelsen bedömer att det finns väsentligt tvivel om fortsatt drift.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 - 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 kl. 12:30.


Prenumerera