Kommuniké från Indentive ABs årsstämma 2018

Report this content

Indentive ABs årsstämma 2018 beslutade om omval av styrelseledamöterna Mattias Andersson, Jan Johansson, Gunnar Jardelöv och Björn Persson. Som styrelsens ordförande valdes Björn Persson. Tidigare styrelseordförande Mikael Hult samt styrelseledamoten Peter Bräck lämnar styrelsen.

På årsstämman framlades årsredovisning och revisionsberättelse. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt beviljade ansvarsfrihet för Indentives styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman fastställde att bolagets balanserade vinst om 8 522 402, 50 kr överförs i ny räkning.

Arvodet till ledamot fastställdes till 100 000 kronor och till styrelseordförande 200 000 kr. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänt räkning.

Som revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg utses till huvudansvarig revisor.  

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade enhälligt om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013- 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet Inden B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (penser.se, tfn 08-463 80 00). 

Läs mer om bolaget på indentive.se

Indentive är ett techbolag som är specialiserat på IoT-teknologi, cloud-lösningar, IP-TV-lösningar och app-utveckling. Bolaget, som har utsetts till Gasellföretag två år i rad av Dagens Industri, har cirka 55 anställda och har huvudkontor i Science Park Mjärdevi, Linköping, samt en filial i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. 

Prenumerera

Dokument & länkar