Umeå Energi satsar vidare på spelmoment för hållbart energiutnyttjande genom beteendeförändring med stöd av den öppna IoT-plattformen Connective

Indentives IoT-plattform Connective är basen för det utökade projektet Gamification. En förstudie genomfördes under hösten 2018 med ett mycket lyckat resultat. Målsättningen är att uppnå en beteendeförändring när det gäller energiutnyttjande. Beställningen är värd upp till cirka 900 000 kronor.

Användarna ska genom olika spelmoment (gamification) stimuleras att minska sitt energiutnyttjande och på det sättet bidra till ett hållbart samhälle.  Utvecklingen av spelmomenten görs inom ramen för IoT Sveriges satsning IoT för innovativ samhällsnytta i samarbete med Umeå Energi, HSB och Ruggidisedett projekt med fokus på Smarta Städer inom ramen för EUs forsknings och innovationsprogram Horizon 2020. Projektet kommer att utvärderas under 2019 genom jämförande studier i HSBs boenden för att se hur spelmomenten påverkar energiförbrukningen.

- Spelmoment (Gamification) blir allt mer efterfrågat när det gäller att förändra beteenden och öka medvetandegraden inom hållbarhet. Det gör mig stolt att vi får fortsätta samarbetet med Umeå Energi inom det här viktiga området säger Anders Visell, CEO på Indentive. 

- En mycket lyckad förstudie har genomförts vilket har skapat goda förutsättningar för en fortsättning på projektet Gamification. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Målet med spelmomentet är att stimulera till hållbara val i vardagen, säger David Lindström, Affärschef på Umeå Energi Bredband.

Indentive och Umeå Energi har ett avtal gällande produkt- och tjänsteutveckling samt integrationsarbeten för IoT-plattformen Connective.

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. De omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade. umeaenergi.se 

Läs mer om Indentive på www.indentive.se

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive
Tel: 013 - 465 85 06
E-post: anders.visell@indentive.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den7 februari 2019 kl. 14:40 CET.


Prenumerera

Dokument & länkar