Bolagsstämma i Artimplant AB

Bolagsstämma i Artimplant AB Artimplant AB höll på onsdagen den 3 maj 2000 bolagsstämma i Göteborg. Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999. Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 1999. Följande styrelsemedlemmar omvaldes: Claes-Göran Fridh (ordförande), Anders Cedronius (VD), Per Flodin, Helge Ramseng, Svante Rasmuson, Akbar Seddigh och Stig I Andersson. Stämman beslutade om nyemission av ett skuldebrev på 10.000 kronor med 512.500 omedelbart avskiljbara optionsrätter där varje optionsrätt berättigar till nyteckning av en aktie serie B till en kurs på 300 kronor. Optionsrätterna ska löpa t o m den 30 mars 2004 och teckningstiden omfatta perioden den 1 oktober 2003 t o m den 30 mars 2004. Premien för optionsrätterna beräknas efter den s.k. Black & Scholes modellen och kommer med beaktande av kursförändringar slutligt att bestämmas vid överlåtelsetidpunkten. Den maximala utspädningseffekten blir för kapitalet 5,54% och för röstetalet 2,81%. Syftet med optionsprogrammet är att öka möjligheterna till rekrytering av kvalificerad personal samt bibehållande av befintliga nyckelpersoner, samt att höja motivationen och intresset för resultatutvecklingen. Styrelsen vill härigenom skapa ett långsiktigt ägarintresse, vilket bedöms utgöra ett värdetillskott för aktieägarna. I sitt tal på bolagsstämman påtalade VD, Anders Cedronius, att år 2000 markerar Artimplants inledning i en marknadsfas och bolaget räknar med att kunna lansera flera produkter under den kommande tvåårsperioden, med en första produkt redan under år 2000. De positiva resultaten och observationerna från de kliniska studierna avseende främre korsbandsimplantat och tumligament har ökat prioriteringen inom dessa områden och bolaget avser att få minst en ledbandsprodukt certifierad i Europa under innevarande år. Denna omprioritering har medfört att utvecklingsarbetet med benbrottsprodukterna senarelagts. Under april månad 2000 genomförde Artimplant en riktad nyemission om 1.000.000 B aktier vilket tillfört bolaget 143 miljoner kronor före emissionkostnader. En större del av dessa likvida medel kommer att gå till uppbyggnaden av Artimplants globala marknadsorganisation, inklusive kliniska prövningar, och resterande fördelas mellan produktionsutbyggnad och forskning och utveckling För ytterligare information, v g kontakta: Lars-Erik Nygren, Finansdir., tel: 031-746 5600 Kari Odhnoff, Investor Relations, tel: 0708-639 341 www.artimplant.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01330/bit0002.pdf

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar