Företrädesemission Artimplant

Företrädesemission i Artimplant Företrädesemissionen som aviserades i december 2002 kommer att ytterligare stärka bolagets finansiella situation Vid en extra bolagsstämma i december 2002 fattades beslutet att stärka Artimplants finansiella ställning med en riktad emission och att ge ett bemyndigande till styrelsen att genomföra en företrädesemission. Artimplant inbjuder nu till att teckna aktier i företrädesemissionen. Styrelsens förhoppning är att denna skall tillföra bolaget ytterligare minst 15 miljoner kronor före emissionskostnader. I den riktade emissionen i december 2002 tillförde institutionella och privata investerare totalt 30 miljoner kronor före emissionskostnader till en kurs om 3 kronor. Den nu förestående emissionen erbjuder möjligheten att investera i bolaget till lika villkor som i den tidigare riktade emissionen. Omstrukturering Artimplant har sedan november 2002 genomfört en omstrukturering som givit bolaget en ny effektivare organisation. Den nya organisationen skall fokusera på de fem prioriterade produkt- och utvecklingsprojekt som enligt styrelsens bedömning snabbast kommer att bidra till att verksamheten når ett positivt kassaflöde. Projekten är följande: · Artelon Spacer CMC-I för behandling av tumbasartros · Artelon Augmentation Device ACL för förstärkning vid rekonstruktion av främre korsband · ACL Prosthesis för ersättning av skadade främre korsband · Reinforcement Bands - förstärkningsband för ett flertal applikationer för ortopedisk behandling av skador i axel, fot, ankel och knä · Utveckling av tillverkningsprocess för framtagning av sårvårdsprodukter inom ramen för licensavtalet med Mölnlycke Health Care Personalstyrkan (exklusive dotterbolaget Gothenburg Medical Center) reducerades med 15 personer under året. Totala antalet anställda i moderbolaget uppgår nu till 23. Nedskärningarna berörde främst personal inom administration och produktion, men även till viss del funktioner inom forskning och kliniska prövningar. Syftet var att skapa en mer kostnadseffektiv organisation anpassad efter bolagets nya strategi. Som ett resultat av omorganisationen slogs de tre tidigare avdelningarna FoU, Medicin, samt Produktion samman till en Utvecklingsavdelning. Efter ovanstående förändringar består Utvecklingsavdelningen av 17 personer och centrala funktioner av 6 anställda. Samtliga fasta konsultkontrakt har avvecklats och nya överenskommelser har träffats med personer med nyckelkompetens inom bl.a. det medicinska området. För närvarande pågår arbete och förhandlingar med avsikt att radikalt minska lokalkostnaderna. Patentskyddet har begränsats till att omfatta i princip EU, USA, Japan, Kina och Australien, vilka är de stora och viktiga marknaderna för de produkter som Artimplant utvecklar. Artimplant räknar med att under 2003 kunna i stort sett halvera den operativa kassaförbrukningen. Diskussioner med ett mindre antal intressenter har inletts i syfte att avyttra dotterbolaget Gothenburg Medical Center. Denna process är en naturlig följd av Artimplants strategiförändring. Den egna marknadsorganisationen har lagts ned till förmån för att teckna avtal med externa partners som kan kommersialisera bolagets produkter. Pengarna bedöms räcka tills bolaget uppnår positivt kassaflöde Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera bolagets löpande verksamhet. Tillsammans med övriga åtgärder bedömer Artimplant att den finansiella ställningen kommer att vara tryggad fram till dess att verksamheten genererar positivt kassaflöde. Fokus kommer att ligga på att kommersialisera de fem ovanstående produkt- och utvecklingsprojekten. Emissionsvillkoren i sammandrag · En A- eller B-aktie berättigar till teckning av en ny B-aktie · Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i emissionen är den 27 februari 2003 · Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen är den 4 mars 2003 · Emissionskursen är 3 kronor per aktie · Teckningstiden är 7 mars t o m 28 mars 2003 · Tiden för handel med teckningsrätter är 7 mars t o m 25 mars För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, VD, tel 031-746 56 00, 0708-369 403, tord.lendau@artimplant.se Ulf Åkerblom, Director Corporate Communications, tel 031-746 56 00, 0709-675 999, ulf.akerblom@artimplant.se ARTIMPLANT Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Artimplant bedriver forskning och utveckling samt utveckling av tillverkningsprocesser av nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Företagets egenutvecklade biomaterial bygger på en ny teknologi som öppnar nya marknader inom ortopedisk kirurgi och närliggande områden där de medicinska behoven är stora. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett antal olika nedbrytbara ledbandsimplantat, som genomgår kliniska prövningar. Bolagets affärsmodell är att utlicensiera produkter och teknologi till globala partners. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar