Kallelse till ordinarie Bolagsstämma i Artimplant AB

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ARTIMPLANT AB Aktieägare i Artimplant AB (publ), 556404-8394, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 29 april 2003 klockan 17.00 på Artimplant, Hulda Mellgrens gata 5, Västra Frölunda. Lokalerna öppnas för registrering klockan 16.30. Rätt till deltagande vid bolagsstämman Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB, förda aktieboken den 17 april 2003. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken i eget namn den 17 april 2003. Begäran härom måste framställas i god tid före den ovan angivna dagen. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas för juridisk person skall registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Artimplant AB på nedan angiven adress. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande av aktieägare och biträden (högst två) kan ske under adress Artimplant AB, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda, telefon 031-746 56 38, telefax 031-746 56 60 eller e-post bolagsstamma2003@artimplant.se. Anmälan skall vara Artimplant AB tillhanda senast den 24 april 2003 klockan 16.00. I anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Dagordning 1. Val av ordförande vid bolagsstämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av justeringsmän. 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut: a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Förslag till ändring i bolagsordning §7 angående val av revisorer. 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. 10. Val av styrelseledamöter. 11. Val av revisionsföretag. 12. Val av nomineringskommitté. 13. Sveriges Aktiesparares Riksförbund har i skrivelse till bolaget föreslagit att bolagsstämman även skall utse en revisionskommitté samt en ersättningskommitté. 14. Övriga frågor. 15. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut Punkt 7 b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för 2002.' Punkt 8 Styrelsen föreslår att bolagsordningen § 7 angående val av revisorer ges följande lydelse: "För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma en (1) eller två (2) revisorer jämte högst två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) auktoriserat revisionsbolag." Punkt 9 Nomineringskommittén föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med 450.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning. Punkt 10 Nomineringskommitténs förslag till styrelsesammansättning kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor 10 dagar före bolagsstämman. Punkt 11 Styrelsens förslag till val av revisionsföretag kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor 10 dagar före före bolagsstämman. Punkt 12 Styrelsen föreslår omval av ledamoten Akbar Seddigh och nyval av Johan Ågren, Banco Fonder. Göteborg i mars 2003 ARTIMPLANT AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar