Kommuniké från Artimplants bolagsstämma 29 april 2003

Kommuniké från Artimplant AB:s bolagsstämma den 29 april 2003 Ändring i bolagsordning §7 Bolagsstämman beslutade om följande ändring av lydelse i bolagsordningen §7. "För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma en (1) eller två (2) revisorer jämte högst två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) auktoriserat reivisionsbolag". Val av styrelse Ordinarie ledamöterna Akbar Seddigh, Svante Rasmuson och Lennart Ribohn omvaldes. Till ny ledamot valdes Ingemar Kihlström. Val av revisionsföretag Till nytt revisionsföretag utsågs det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young för en period av 4 år. Nomineringskommitté Till ledamot i nomineringskommittén omvaldes Akbar Seddigh och till ny ledamot valdes Johan Ågren, Banco Fonder. För ytterligare information kontakta: Tord Lendau, VD, tel 031-746 56 00, 0708-369 403, tord.lendau@artimplant.se Ulf Åkerblom, Director Corporate Communications, tel 031-746 56 00, 0709- 675 999, ulf.akerblom@artimplant.se ARTIMPLANT Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi. Artimplant bedriver forskning och utveckling samt utveckling av tillverkningsprocesser av nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Företagets egenutvecklade biomaterial bygger på en ny teknologi som öppnar nya marknader inom ortopedisk kirurgi och närliggande områden där de medicinska behoven är stora. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett antal olika nedbrytbara ledbandsimplantat, som genomgår kliniska prövningar. Bolagets affärsmodell är att utlicensiera produkter och teknologi till globala partners. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Artimplant är ett forskningsbaserat biomaterialföretag.

Dokument & länkar