Aspiro + Mobilehits = sant

· Aspiro och Mobilehits avser att gå samman genom att Aspiro lägger bud på samtliga aktier i Mobilehits. · Mobilehits är marknadsledande inom musikrelaterat innehåll för mobiltelefoner. · Mer än hälften av Mobilehits aktieägare har förbundit sig att acceptera budet. · Aspiros aktieägare kommer att äga 54 -57 procent av det sammanslagna bolaget. · I syfte att uppnå administrativa fördelar synkroniseras utbyteserbjudandet med en företrädesemission i Mobilehits. Detta medför att Aspiros bolagsstämma flyttas en vecka framåt, till fredagen den 23 maj 2003 kl 13.00.

Bakgrund & motiv Aspiro AB (publ) (”Aspiro”) har träffat en överenskommelse om ett samgående med Melody Interactive Solutions AB (publ)(”Mobilehits”). Bolagen har sedan sommaren 2002 bedrivit samarbete och kompletterar varandra produkt- och kundmässigt. Mobilehits är marknadsledande inom musikrelaterat innehåll för mobiltelefoner. Genom att med egna verktyg analysera kunders interaktivitet mellan Internet portaler och mobiltelefonen har Mobilehits skaffat sig en stark förståelse för den nya generationens mobilanvändare. Styrelse och huvudägare till Aspiro och Mobilehits är av uppfattningen att telekomoperatörerna har börjat efterfråga målgruppsanpassade lösningar och erbjudanden. Med en sammanslagen produktportfölj och kundbas samt möjlighet att erbjuda telekomoperatörer målgruppsanpassade lösningar bedömer styrelsen att det sammanslagna bolaget får en mer framskjuten position på den mobila tjänstemarknaden. I förlängningen kommer det sammanslagna bolaget få mer djupgående affärsrelationer och attraktivare kommersiella villkor med telekomoperatörerna. Aspiros huvudägare, Erik Mitteregger, har förbundit sig att rösta för affären. Mobilehits Mobilehits är idag en ledande producent och leverantör av mobila musik- och nöjesrelaterade tjänster i Europa. Förutom Mobilehits egna Internet-sajter, med över 1 100 000 medlemmar (http://www.mobilehits.com/), återfinns ett trettiotal kunder som TeliaSonera, Vodafone Live! och Djuice. Genom ett nära samarbete med musikindustrin har företaget en unik position för framtagandet av nya mobila tjänster med starkt genomslag hos den nya generationens mobila användare. Mobilehits har utvecklat verktyg som analyserar besökarnas preferenser och beteendemönster, vilket ger företaget en möjlighet att optimera kvaliteten i sitt tjänsteutbud för ökad kundlojalitet. Företaget kan idag visa att resultatet av analysen ger operatören en högre intäkt per kund. År 2002 omsatte Mobilehits 12,2 miljoner kronor jämfört med 3,5 miljoner kronor år 2001. Bolaget sysselsätter 12 personer och verksamheten bedrivs i Stockholm. Största enskilda aktieägare är Livförsäkringsbolaget Skandia, Per Aronsson, Ulf Hubendick, Predictive Capital AB och Per Mosseby. Mer än hälften av Mobilehits aktieägare har förbundit sig att acceptera budet och Mobilehits styrelse har beslutat att rekommendera sina aktieägare att acceptera budet. Aktier och utspädningseffekter Mobilehits kommer att genomföra en företrädesemission mellan 20 maj och 3 juni. Emissionen är om maximalt 9,4 miljoner kronor och är garanterad av Skandia Liv till minst 5 miljoner kronor. Beroende på hur mycket företrädesemissionen inbringar, kommer Aspiros nuvarande aktieägares andel av aktiekapital och röstetal, förutsatt full anslutning till erbjudandet, att uppgå till 54-57 procent. Utspädningen avseende aktiekapital och rösterna uppgår därmed till 43-46 procent. Organisation Integrationsarbetet kommer att ledas av Håkan Persson, VD Aspiro och Robin Rutili, VD i Mobilehits. Från och med ordinarie bolagsstämma och till dess affären med Mobilehits är genomförd föreslås Aspiros styrelse vara: Johan Lenander (nuvarande ledamot), Erik Mitteregger (nyval) och VD Håkan Persson (nyval). Tomas Althén och Sven-Åke Bergkvist har avböjt omval. Utbytet och Villkor för genomförandet Aktieägarna i MobileHits kommer att erhålla 67 Aspiro aktier för varje aktie i Mobilehits. Utbytestiden sammanfaller delvis med teckningstiden för Mobilehits företrädesemission och avslutas den 13 juni 2003. Genomförandet är villkorat av - att erforderliga beslut fattas av den extra bolagsstämman i Aspiro. - att mer än 90 procent av aktieägarna i Mobilehits accepterar budet. - att vid fullföljd affär, Aspiros revisorer tillstyrker värderingen av Mobilehits genom apportintyg. - att Mobilehits företrädesemission ger en minsta emissionslikvid om 5 Mkr; samt - att det före genomförandet inte inträffar något som helt eller delvis omöjliggör eller väsentligen försvårar genomförandet eller påverkar värderingen av Mobilehits i något väsentligt avseende. Tidsplan - Bolagsstämma i Aspiro AB den 23 maj 2003 - Informationsmemorandum hålls tillgängligt omkring den 20 maj 2003. - Avstämningsdag för Mobilehits aktieägare avseende bolagets företrädesemission den 20 maj 2003. - Anmälningsperiod för Mobilehits företrädesemission 20 maj – 3 juni 2003. - Accepttid för utbyte av Mobilehits aktier mot Aspiro aktier 20 maj – 13 juni 2003. Malmö den 14 april 2003 Aspiro AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Aspiro AB (publ) VD Håkan Persson Tel. 0708-36 81 30 hakan.persson@aspiro.com Melody Interactive Solutions AB (publ) VD Robin Rutili Tel. 0709-18 17 02 robin@mobilehits.com Aspiros styrelseledamot Johan Lenander Tel. 0708-21 80 01 Johan.lenander@aspiro.com

Om oss

Aspiro är ett medieteknikföretag som spelar en framskjuten roll i den pågående omdefinieringen av människors sätt att konsumera musik. Prenumerationstjänsterna WiMP och TIDAL erbjuder konsumenter en komplett musikupplevelse med HiFi-ljudkvalitet och integrerat redaktionellt innehåll, musikmagasin och videos. Dessutom är Aspiro, genom syndikeringsplattformen RADR, en innehållsleverantör till mediabranschen och hjälper sina partners att attrahera och behålla besökare på deras webbplatser. För mer information, besök www.aspiro.com.